ვარიანტების გასაცნობად დაიწყეთ საძიებო მოთხოვნის აკრეფა. ნავიგაციისთვის გამოიყენეთ კლავიშები ზემოთ ან ქვემოთ მიმართული ისრებით. ასარჩევად გამოიყენეთ კლავიში Enter. არჩეული ფრაზა საძიებო ველს დაემატება, ბმულის არჩევის შემთხვევაში კი ბრაუზერში შესაბამისი გვერდი გაიხსნება.
გაერთიანების წესები
სტუმარი

მიმოხილვებთან დაკავშირებული დავების მოდერაცია Airbnb‑ზე

Airbnb გაერთიანება განაგრძობს ზრდას და ჩვენი პროდუქტიც მუდმივად უმჯობესდება. მიმოხილვები ამ პროცესის განუყოფელი ნაწილია. მნიშვნელოვანია, რომ ისინი გულწრფელი იყოს და სტუმრებისა თუ მასპინძლების ნამდვილ შთაბეჭდილებებს ეფუძნებოდეს. სწორედ ამიტომ, წინამდებარე წესებს საჭიროებისამებრ ვაახლებთ.

ჩვენი გაერთიანების თითოეული წევრის გულწრფელი გამოხმაურება დაცული რომ იყოს, ნებისმიერი მიმოხილვის წაშლის საკითხს სერიოზულობით ვეკიდებით. სრული ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ Airbnb მიმოხილვების დებულებას გაეცნოთ, ძირითადად კი მიმოხილვა, შესაძლოა, წაიშალოს, თუ:

მიუკერძოებლობის შემოწმება

ჩვენი გაერთიანების წევრებისთვის ყველაზე სასარგებლო სწორედ მიუკერძოებელი მიმოხილვებია. Airbnb შლის მიმოხილვებს, რომლებშიც გამოძალვის მცდელობის, ინტერესთა კონფლიქტის, კონკურენციისა თუ სხვა მიზეზების გამო მიკერძოებული დამოკიდებულება იკვეთება.

გამოძალვა ან წახალისება

მიმოხილვებით ან მათზე პასუხებით ვინმეს შანტაჟის მცდელობა მიმოხილვების ბოროტად გამოყენებად ითვლება და იკრძალება.

Airbnb‑ზე აკრძალულია კომპენსაციის სანაცვლოდ დადებითი მიმოხილვების დატოვება ან მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში უარყოფითი მიმოხილვებით დამუქრება. წესების დარღვევამ, შესაძლოა, თქვენი Airbnb ანგარიშის შეზღუდვა, მოქმედების შეჩერება ან წაშლა გამოიწვიოს.

წინამდებარე წესებით იკრძალება:

  • მიმოხილვებისა თუ შეფასებების გამოყენების მუქარა მასპინძლისგან თანხის გამოძალვის, დამატებითი კომპენსაციის ან სანაცვლოდ დადებითი მიმოხილვის მიღების მიზნით.
  • სტუმრისთვის დადებითი მიმოხილვისა თუ შეფასების მოთხოვნა თანხის ნაწილობრივ/სრულად დაბრუნების ან საპასუხო მიმოხილვის სანაცვლოდ. მასპინძლებს, ასევე, ეკრძალებათ სტუმრისთვის საცხოვრებლის უფასოდ ან ფასდაკლებით შეთავაზება არსებული მიმოხილვის ჩასწორების სანაცვლოდ.
  • მიმოხილვასთან დაკავშირებით მასპინძლების ან სტუმრების თხოვნით კონკრეტული ზომების მიღება დავის მოგვარების სანაცვლოდ.

წინამდებარე წესებით არ იკრძალება:

  • პრობლემასთან დაკავშირებით მასპინძლისთვის მიმართვა მიმოხილვის დატოვებამდე.
  • მიმოხილვის დატოვება იმ მასპინძლისა თუ სტუმრის მხრიდან, რომელიც თანხის დაბრუნებას ან დამატებით გადახდას ითხოვს (თუ მიმოხილვა არ გამოიყენება გადაწყვეტილებაზე გავლენის მოსახდენად).
  • მასპინძლის თხოვნა, დაუტოვონ დადებითი შთაბეჭდილების ამსახველი, გულწრფელი მიმოხილვა ან შეფასება.
  • დატოვებული მიმოხილვის შეცვლა ჩასწორებისთვის განსაზღვრულ ვადაში.

ინტერესთა კონფლიქტი

ჩვენ წავშლით მიმოხილვებს, თუ ჩავთვლით, რომ ჯავშანი მხოლოდ საერთო შეფასების ხელოვნურად გაზრდის მიზნით გაფორმდა, ან სტუმრობა არასდროს შემდგარა.

დაუშვებელია ყალბი ჯავშნების გაფორმება ან რაიმე ღირებულის შეთავაზება დადებითი მიმოხილვების სანაცვლოდ, ასევე, საკუთარი თავის ან განცხადების შესაფასებლად მეორე ანგარიშის შექმნა. წესების დარღვევამ, შესაძლოა, თქვენი Airbnb ანგარიშის შეზღუდვა, მოქმედების შეჩერება ან წაშლა გამოიწვიოს.

მიმოხილვები კონკურენტების მხრიდან

დაუშვებელია კონკურენტი კომპანიებისთვის, საცხოვრებლებისა თუ შთაბეჭდილებებისთვის უარყოფითი მიმოხილვების დაწერა დაჯავშნის მსურველების გადასარწმუნებლად ან სხვა განცხადებებით დასაინტერესებლად. წესების დარღვევამ, შესაძლოა, თქვენი Airbnb ანგარიშის შეზღუდვა, მოქმედების შეჩერება ან წაშლა გამოიწვიოს.

წვეულებების აკრძალვის დარღვევები

ზოგიერთ შემთხვევაში წაიშლება იმ სტუმრების მხრიდან დატოვებული მიმოხილვებიც, რომლებიც არ დაიცავენ წვეულებებისა და ღონისძიებების გამართვის წესებს. იმედი გვაქვს, მასპინძლები ყველაფერს გააკეთებენ წვეულების შესაჩერებლად, სანამ სხვებს საფრთხეს შეუქმნის ან მეზობლები შეწუხდებიან. ისიც გვესმის, რომ წვეულების ჩაშლის გამო, შესაძლოა, მასპინძელმა ზედმეტად უარყოფითი მიმოხილვა მიიღოს. გვსურს, რომ მასპინძლებს თამამად მოქმედებაში დავეხმაროთ და მიკერძოებული მიმოხილვების გავლენაც მინიმუმამდე შევამციროთ. სწორედ ამიტომ, თუ მასპინძელი წარმოადგენს წვეულებებისა და ღონისძიებების გამართვის წესების მძიმე დარღვევის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, სტუმრის მხრიდან დატოვებულ მიმოხილვას წავშლით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არ წაიშლება მიმოხილვები, რომლებიც მომავალი სტუმრისთვის ძალიან სასარგებლო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს.

აქტუალურობის შემოწმება

მიმოხილვები ჩვენი გაერთიანების წევრებს დაჯავშნასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში ეხმარება. განსაკუთრებით სასარგებლოა პირადი შთაბეჭდილებების ამსახველი, გულწრფელი მიმოხილვები.

თუ მასპინძელი/სტუმარი საკუთარ შთაბეჭდილებას არ გადმოსცემს, ან ყურადღებას იმაზე ამახვილებს, რაც მისი მიმოხილვის ადრესატის კონტროლს არ ექვემდებარება, მოდერაციის გუნდი აღნიშნული მიმოხილვის აქტუალურობას შეაფასებს შემდეგი კრიტერიუმებით:

  1. გადმოსცემს თუ არა მიმომხილველი პირად შთაბეჭდილებასა და დამოკიდებულებას?
  2. სასარგებლოა თუ არა მიმოხილვა Airbnb გაერთიანების სხვა წევრებისთვის? იძლევა თუ არა მასპინძლის, სტუმრის, საცხოვრებლის ან შთაბეჭდილების შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც სხვებს დაჯავშნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღებაში დაეხმარება?

შესაძლოა, Airbnb‑მ წაშალოს მიმოხილვა, რომელშიც გადმოცემული არ იქნება სასარგებლო ინფორმაცია მასპინძლის, სტუმრის, საცხოვრებლის ან შთაბეჭდილების შესახებ. წაშლას ექვემდებარება ის მიმოხილვებიც, რომლებიც, ძირითადად, არააქტუალურ ინფორმაციას შეიცავს (თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დანარჩენი აქტუალური ინფორმაცია გაერთიანების სხვა წევრებს დაჯავშნასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში ვერ დაეხმარებოდა).

მაგალითები: რა არის აქტუალურობის დარღვევა და რა — არა

არააქტუალურია: „ამ ქალაქში ტაქსის მძღოლებს არ ენდოთ, წრეზე დადიან!“

აქტუალურია: „ამ ქალაქში ტაქსის მძღოლებს არ ენდოთ, წრეზე დადიან! ამას გარდა, საცხოვრებელი გაურემონტებელი იყო, მასპინძელი კი უპასუხოდ მტოვებდა“.

არააქტუალურია: „ეს სტუმარი დიდი მატყუარაა. ექიმის ნამდვილად არაფერი უგავდა“.

აქტუალურია: „სტუმარმა დაიგვიანა, შემდეგ კი დამიყვირა, რადგან კარის გასაღებად სწრაფად ვერ გავიღვიძე. მთელი სტუმრობის განმავლობაში უხეშად იქცეოდა და ყველაფერზე ბრაზდებოდა. ექიმად ნამდვილად არ ვისურვებდი“.

გაუქმებული ჯავშნების შემოწმება

Airbnb საშუალებას გაძლევთ, დატოვოთ მიმოხილვა ნებისმიერი ჯავშნისთვის, რომელიც დაბინავების დღის 00:00‑ის შემდეგ გააუქმეთ. ამის მიზანია, მივიღოთ გამოხმაურება ისეთ მნიშვნელოვან ასპექტებზე, როგორიცაა კომუნიკაცია, სახლის წესების დარღვევები, დაბინავებასთან დაკავშირებული პრობლემები და სხვა.

თუ გაუქმებულ ჯავშანთან დაკავშირებით მიმოხილვის დატოვებას გადაწყვეტთ, მნიშვნელოვანია, აღწეროთ მხოლოდ ის, რაც სტუმრობისას პირადად შეგემთხვათ. შესაძლოა, Airbnb‑მ წაშალოს გაუქმებული ჯავშნისთვის დატოვებული მიმოხილვა, რომელშიც გადმოცემული იქნება ჩვენი გაერთიანების წევრებისთვის არააქტუალური ინფორმაცია (მაგალითად, ავიარეისის გაუქმებასთან დაკავშირებული იმედგაცრუება).

გაუქმებული ჯავშნები

ზოგიერთ შემთხვევაში, სტუმრებს საშუალება აქვთ, დატოვონ მიმოხილვა ჯავშნისთვის, რომელიც დაბინავების დღის 00:00‑ის შემდეგ გააუქმეს.

თუ გაუქმებულ ჯავშანთან დაკავშირებით მიმოხილვის დატოვებას გადაწყვეტთ, მნიშვნელოვანია, აღწეროთ მხოლოდ ის, რაც სტუმრობისას პირადად შეგემთხვათ: იქნება ეს მასპინძელთან კომუნიკაცია, სახლის წესების დარღვევები, დაბინავებასთან დაკავშირებული პრობლემები თუ სხვა საკითხები. გაითვალისწინეთ, რომ თუ არ დაბინავებულხართ, ვერ გექნებათ სათანადო ინფორმაცია, რომ მდებარეობა, საყოფაცხოვრებო პირობები ან ფასისა და ხარისხის შეფარდება შეაფასოთ. Airbnb‑მ, შესაძლოა, წაშალოს გაუქმებული ჯავშნისთვის დატოვებული მიმოხილვა, რომელშიც გადმოცემული იქნება ჩვენი გაერთიანების წევრებისთვის არააქტუალური ინფორმაცია (მაგალითად, ავიარეისის გაუქმებასთან დაკავშირებული იმედგაცრუება), ასევე, იმ შემთხვევაში, თუ ჯავშნის გაუქმების მიზეზი არ არის დაკავშირებული Airbnb‑სთან.

დაგეხმარათ ეს სტატია?
მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
შესვლა ან რეგისტრაცია