მიიღეთ შემოსავალი Airbnb-ს მეშვეობით მასპინძლობით

გვიამბეთ შეთავაზებული საცხოვრებლის შესახებ.

მიიღეთ შემოსავალი Airbnb-ს მეშვეობით მასპინძლობით

გვიამბეთ შეთავაზებული საცხოვრებლის შესახებ.

მასპინძლობისთვის Airbnb-ს არჩევის უპირატესობები

მნიშვნელობა არ აქვს, რა ტიპის საცხოვრებლის ან ოთახის შეთავაზება გსურთ სტუმრებისთვის — Airbnb დაგეხმარებათ, მარტივად და უსაფრთხოდ უმასპინძლოთ. თქვენ სრულად აკონტროლებთ თავისუფალ თარიღებს, ფასებს, სახლის წესებს და სტუმრებთან ურთიერთობის ფორმას.

გქონდეთ ჩვენი იმედი

თქვენი, საცხოვრებლისა და ნივთების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, თითოეული ჯავშანი ითვალისწინებს მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში და ფიზიკური ზიანის დაზღვევას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში.

მასპინძლობა სამ საფეხურად

გამოაქვეყნეთ განცხადება უფასოდ

დაუთმეთ ნებისმიერი საცხოვრებელი სივრცე სტუმრებს სარეგისტრაციო ხარჯების გარეშე — იქნება ეს საერთო მისაღები ოთახი თუ სახლი მთლიანად.

გადაწყვიტეთ, როგორ გსურთ მასპინძლობა

აირჩიეთ საკუთარი განრიგი, ფასები და მოთხოვნები სტუმრების მიმართ. მზად ვართ, დაგეხმაროთ ამ პროცესში.

უმასპინძლეთ პირველ სტუმარს

განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ თქვენი მოთხოვნების შესაბამისი სტუმრები შეძლებენ თქვენთან დაკავშირებას. სტუმრობამდე შეგიძლიათ ნებისმიერი კითხვით მიმართოთ.

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია იყო ის, რამაც Airbnb-ში გაწევრიანება გადამაწყვეტინა. თუ რაიმე სირთულე ან პრობლემა წარმოიქმნება, შემიძლია მისი იმედი მქონდეს.
მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია იყო ის, რამაც Airbnb-ში გაწევრიანება გადამაწყვეტინა. თუ რაიმე სირთულე ან პრობლემა წარმოიქმნება, შემიძლია მისი იმედი მქონდეს.

დენისი მასპინძლობს ლონდონში, რადგან კარგად ესმის მოქნილი გრაფიკის ფასი

დენისი მასპინძლობს ლონდონში, რადგან კარგად ესმის მოქნილი გრაფიკის ფასი

შეიტყვეთ, როგორ მასპინძლობენ
მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია იყო ის, რამაც Airbnb-ში გაწევრიანება გადამაწყვეტინა. თუ რაიმე სირთულე ან პრობლემა წარმოიქმნება, შემიძლია მისი იმედი მქონდეს.
მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია იყო ის, რამაც Airbnb-ში გაწევრიანება გადამაწყვეტინა. თუ რაიმე სირთულე ან პრობლემა წარმოიქმნება, შემიძლია მისი იმედი მქონდეს.

დენისი მასპინძლობს ლონდონში, რადგან კარგად ესმის მოქნილი გრაფიკის ფასი

დენისი მასპინძლობს ლონდონში, რადგან კარგად ესმის მოქნილი გრაფიკის ფასი

შეიტყვეთ, როგორ მასპინძლობენ

გქონდეთ ჩვენი იმედი

კარგად გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია, ენდობოდეთ სტუმრებს, რომლებიც თქვენთან დარჩენას აპირებენ, ამიტომ საშუალებას გაძლევთ, დააწესოთ მკაცრი მოთხოვნები დაჯავშნის მსურველთათვის და მასპინძლობამდე გაიცნოთ ისინი. ნებისმიერ შემთხვევაში შეგიძლიათ ჩვენი მხარდაჭერის იმედი გქონდეთ. მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია ფარავს მატერიალური ზიანის შემთხვევებს, ხოლო მასპინძლების დაზღვევა — პირად პასუხისმგებლობას. ასე რომ, ნუ ღელავთ.

დაჯავშნამდე პირადობის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტის მოთხოვნის შესაძლებლობა
სახლის წესები, რომლებსაც უნდა დაეთანხმონ სტუმრები
წინა მოგზაურობების მიმოხილვების წაკითხვის შესაძლებლობა
საკუთრების დაზიანების შემთხვევების უფასო დაზღვევა 1 000 000$-ის ფარგლებში
პასუხისმგებლობის უფასო დაზღვევა 1 000 000$-ის ფარგლებში
მომხმარებელთა სადღეღამისო მხარდაჭერა მსოფლიო მასშტაბით

გამარტივებული ანგარიშსწორება

დააწესეთ საკუთარი ფასები

ფასებს თავად აწესებთ. გჭირდებათ დახმარება? ჩვენი ხელსაწყოები დაგეხმარებათ, თქვენს რეგიონში არსებულ მოთხოვნასთან შესაბამისობაში მოხვიდეთ.

დაბალი გადასახადები

რეგისტრაცია უფასოა. Airbnb, როგორც წესი, მასპინძლებს აჭრის ფიქსირებულ 3%-ს ყოველ ჯავშანზე, რაც ამ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გადასახადია.

სწრაფი ანაზღაურება

სტუმრის დაბინავების შემდეგ ანაზღაურების გაცემა შეგვიძლია Paypal-ის, პირდაპირი ჩარიცხვის ან სხვა ხელმისაწვდომი მეთოდების მეშვეობით.

მასპინძლობით მიღებული შემოსავლით ვიყიდე ახალი სამზარეულო და სხვა ნივთებიც შევცვალე.
მასპინძლობით მიღებული შემოსავლით ვიყიდე ახალი სამზარეულო და სხვა ნივთებიც შევცვალე.

ტესა ლონდონში მასპინძლობს, რომ დამატებითი შემოსავალი მიიღოს

ტესა ლონდონში მასპინძლობს, რომ დამატებითი შემოსავალი მიიღოს

შეიტყვეთ, როგორ მასპინძლობენ
მასპინძლობით მიღებული შემოსავლით ვიყიდე ახალი სამზარეულო და სხვა ნივთებიც შევცვალე.
მასპინძლობით მიღებული შემოსავლით ვიყიდე ახალი სამზარეულო და სხვა ნივთებიც შევცვალე.

ტესა ლონდონში მასპინძლობს, რომ დამატებითი შემოსავალი მიიღოს

ტესა ლონდონში მასპინძლობს, რომ დამატებითი შემოსავალი მიიღოს

შეიტყვეთ, როგორ მასპინძლობენ

თქვენი მსგავსი მასპინძლები მთელ მსოფლიოში

2,9 მლნ

მასპინძელი Airbnb-ზე

მასპინძელი Airbnb-ზე

800 000

Airbnb სტუმრობა ღამეში (საშუალოდ)

Airbnb სტუმრობა ღამეში (საშუალოდ)

14 000

ახალი მასპინძელი ყოველთვიურად

ახალი მასპინძელი ყოველთვიურად

Airbnb-ს შესახებ

რა არის Airbnb?

საცხოვრებლებისა და დროის გატარების ვარიანტების მეშვეობით Airbnb ერთმანეთთან აკავშირებს ადამიანებს მთელ მსოფლიოში. ჩვენი გაერთიანების ძირითადი მამოძრავებელი ძალა მასპინძლებია, რომლებიც სტუმრებს უნიკალურ შესაძლებლობას სთავაზობენ — მოგზაურობისას თავი ადგილობრივად იგრძნონ.

მასპინძლობის შესახებ

გაქვთ თავისუფალი ოთახი, სახლი ან განსაკუთრებული ცოდნა? გაუზიარეთ ის სტუმრებს მთელი მსოფლიოდან და მიიღეთ შემოსავალი! მასპინძლობა შეგიძლიათ სტუმრების დაბინავებით, მათთვის ღონისძიებების ორგანიზებით ან ამ ორივეს კომბინირებით. თქვენ თავად წყვეტთ, როდის უმასპინძლოთ.

ხშირად დასმული შეკითხვები

ვის შეუძლია გახდეს Airbnb მასპინძელი?

Airbnb-ს მეშვეობით მასპინძლობის დაწყება თითქმის ყველგან მარტივია, განცხადების შექმნა კი ყოველთვის უფასოა. მთლიანი ბინები და სახლები, ცალკე ოთახები, სახლები ხეზე და ციხესიმაგრეები საკუთრებათა მხოლოდ ის მცირე ჩამონათვალია, რომელთა შესახებ განცხადებებიც მასპინძლებმა Airbnb-ზე გამოაქვეყნეს. მასპინძლების მიმართ მოლოდინის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით Airbnb გაერთიანების სტანდარტებს, სადაც განმარტებულია უსაფრთხოების, დაცულობის, საიმედოობისა და სტუმართმოყვარეობის სტანდარტები. მათი დახმარებით მასპინძლები სტუმრებისგან საუკეთესო მიმოხილვებს იღებენ.

რა მოეთხოვებათ სტუმრებს დაჯავშნამდე?

Airbnb-ს მეშვეობით მოგზაურობა რომ შეძლონ, ყველა მომხმარებელმა უნდა მოგვაწოდოს გარკვეული ინფორმაცია. დაჯავშნის მოთხოვნისთვის სტუმრებმა აღნიშნული ინფორმაცია სრულად უნდა მიუთითონ. ამ ინფორმაციის მეშვეობით გეცოდინებათ, ვის უნდა ელოდოთ და როგორ დაუკავშირდეთ სტუმარს. Airbnb სტუმრებს სთხოვს, მიუთითონ შემდეგი: • სახელი და გვარი; • ელფოსტის მისამართი; • ტელეფონის დადასტურებული ნომერი; • გაცნობითი შეტყობინება; • თქვენი სახლის წესებზე თანხმობა; • გადახდის ინფორმაცია. პროფილის სურათის ქონა სტუმრებისთვის რეკომენდებული, თუმცა არასავალდებულოა. ამას გარდა, შეგიძლიათ სტუმრებს მოსთხოვოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა თქვენი საცხოვრებლის დაჯავშნამდე.

რა ღირს განცხადების გამოქვეყნება?

Airbnb-ზე რეგისტრაცია და განცხადების გამოქვეყნება სრულიად უფასოა. ჯავშნის მიღებისთანავე მისი ღირებულებიდან ჩამოგაჭრით Airbnb-ს მომსახურების გადასახადს მასპინძლებისთვის, რომელიც, როგორც წესი, შეადგენს 3%-ს და გვეხმარება პლატფორმის მუშაობის უზრუნველყოფაში.

რით ვარ დაცული საკუთრების დაზიანების შემთხვევებისგან?

Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის 1 000 000$-იანი გარანტია განკუთვნილია იმ იშვიათი შემთხვევებისთვის, როცა გირაო საკუთრების დაცულობისთვის არ არის შეტანილი ან მასპინძლისთვის მიყენებულ ზიანზე ნაკლებია.

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია არ ფარავს ნაღდ ფულსა თუ ფასიან ქაღალდებს, საკოლექციო ნივთებს, ხელოვნების იშვიათ ნიმუშებს, საიუველირო ნაკეთობებს, შინაურ ცხოველებსა და პირად პასუხისმგებლობას. მასპინძლებს ვურჩევთ, გაქირავებისას შეინახონ, ან საცხოვრებელში არ დატოვონ, ფასეული ნივთები. აღნიშნული პროგრამა არც დაკარგვისა თუ ბუნებრივი ცვეთის შემთხვევებზე ვრცელდება.

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტიის შესახებ ვრცლად შეგიძლიათ შეიტყოთ შემდეგ მისამართზე: http://airbnb.com/guarantee

როგორ დავაწესო ჩემი განცხადების ფასი?

შეთავაზებული საცხოვრებლის ფასს თავად აწესებთ. გადაწყვეტილების მიღებისას საბაზრო ფასებზე წარმოდგენის შესაქმნელად შეგიძლიათ მოიძიოთ მსგავსი განცხადებები თქვენს ქალაქსა თუ უბანში. დამატებითი გადასახადები > — დასუფთავების გადასახადი: დასუფთავების გადასახადი შეგიძლიათ შეიტანოთ ერთი ღამის ფასში ან გამოყოთ ცალკე ფასის პარამეტრებიდან. > — სხვა გადასახადები: ჯავშნის დადასტურებამდე სტუმრები უნდა გააფრთხილოთ ნებისმიერი დამატებითი გადასახადის შესახებ (მაგალითად, გვიანი დაბინავების ან შინაური ცხოველის გადასახადზე). დამატებითი თანხის მოთხოვნა პრობლემების მოგვარების ცენტრიდან შეგიძლიათ.

როგორ დამეხმარება Airbnb ფასების დაწესებაში?

გონივრული ფასწარმოქმნის ხელსაწყოს საშუალებით შესაძლებელია ფასების ავტომატური გაზრდა ან შემცირება მოთხოვნის ცვალებადობის მიხედვით. ფასებს ყოველთვის თავად აკონტროლებთ — გონივრული ფასწარმოქმნა იყენებს თქვენ მიერ განსაზღვრულ პარამეტრებს, ცალკეული ღამეების ფასების კორექტირება კი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. გონივრული ფასწარმოქმნა ითვალისწინებს თქვენ მიერ შეთავაზებული საცხოვრებლის ტიპს, მდებარეობას, სეზონს, მოთხოვნასა და სხვა ფაქტორებს (მაგალითად, იმართება თუ არა რაიმე ღონისძიება ახლომახლო).

მზად ხართ, მიიღოთ შემოსავალი?

მზად ხართ, მიიღოთ შემოსავალი?