გაუღეთ კარი
სტუმრებს

შეიტყვეთ, რა ოდენობის შემოსავლის მიღება შეგიძლიათ მასპინძლობით

სტუმრებისთვის სტუდიოს შეთავაზებამ ჩემი ცხოვრება შეცვალა — დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები დამრჩა და საინტერესო ადამიანები გავიცანი.
მასპინძელი მილანში
მასპინძლობის მეშვეობით მეწარმე გავხდი და დიდი ნაბიჯი გადავდგი ფინანსური თავისუფლებისკენ.
მასპინძელი ატლანტაში
სტუმრებისთვის პასტის მომზადების სწავლებით ჩვენი კულტურის შენარჩუნებას ვახერხებთ.
მასპინძელი პალომბარა‑საბინაში
Airbnb შესაძლებლობას მაძლევს, საკუთარი სამსახური მქონდეს და საყვარელი საქმე ვაკეთო — ვიზრუნო ჩემი სახლის სტუმრებზე.
მასპინძელი ჩიანგ‑მაიში
სტუმრებისთვის ბედუინების კარვის შეთავაზების მეშვეობით ბევრი ადამიანი გავიცანი მთელი მსოფლიოდან.
მასპინძელი უადი‑რუმში
მიხარია, რომ ჩემი ეკოსახლის სტუმრებს ბუნების წიაღში, საყვარელი ადამიანების გვერდით ყოფნის საშუალება აქვთ.
მასპინძელი პარატიში
დაგვეხმარეთ 100 000 უკრაინელი ლტოლვილის დაბინავებაში
გაქვთ შეკითხვები მასპინძლობაზე?
დაიხმარეთ სუპერმასპინძელი.

Aircover მასპინძლებისთვის

კომპლექსური დაცვა.
უფასოდ მოყვება ყველა ჯავშანს.
მხოლოდ Airbnb‑ზე.

კომპლექსური დაცვა.
უფასოდ მოყვება ყველა ჯავშანს.
მხოლოდ Airbnb‑ზე.

ვრცლად

სცადეთ მასპინძლობა
Airbnb-ს მეშვეობით

შემოგვიერთდით! ჩვენ ყველა ეტაპზე
დაგეხმარებით.