განათავსეთ საცხოვრებელი Airbnb‑ზე
ამით შეგიძლიათ მიიღოთ

„Airbnb სტარტერი“ დაგეხმარებათ, მარტივად ადაპტირდეთ Airbnb‑ზე

ინდივიდუალური დახმარება სუპერმასპინძლისგან

ჩვენ მოგამაგრებთ ადგილობრივ სუპერმასპინძელს, რომელიც გიპასუხებთ მასპინძლობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა შეკითხვაზე ტელეფონის, ვიდეოზარის ან მიმოწერის მეშვეობით.

პირველი ჯავშნის გამოცდილი სტუმრისგან მიღების შესაძლებლობა

სურვილისამებრ, პირველად შეგიძლიათ უმასპინძლოთ გამოცდილ სტუმარს, რომელსაც მინიმუმ სამი დადებითი მიმოხილვა აქვს მიღებული მასპინძლებისგან Airbnb‑ზე.

სპეციალიზებული მხარდაჭერა Airbnb‑ს გუნდისგან

ახალბედებს ღილაკზე ერთი შეხებით შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მხარდაჭერის გუნდს, რომლის საგანგებოდ მომზადებული სპეციალისტებიც დაეხმარებიან მათ Airbnb ანგარიშთან, ფაქტურების გამოწერასა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.

განათავსეთ საცხოვრებელი Airbnb‑ზე და ისარგებლეთ კომპლექსური დაცვით

Airbnbსხვები
სტუმრების ვინაობის დადასტურება
Airbnb‑ს მეშვეობით ჯავშნის გაფორმების შემთხვევაში, ჩვენი კომპლექსური სისტემა ამოწმებს სტუმრობის მსურველთა სახელებს, მისამართებს, პირადობის დამადასტურებელ ოფიციალურ დოკუმენტებს და სხვა მონაცემებს.
ჯავშნების შემოწმება
ჩვენი ტექნოლოგია აანალიზებს ასობით ფაქტორს და ბლოკავს ჯავშნებს, რომლებშიც სხვების შემაწუხებელი წვეულებების გამართვისა და მატერიალური ზიანის მაღალი რისკი იკვეთება.
ზარალისგან დაცვა 3 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში
Airbnb აგინაზღაურებთ სტუმრების მიერ საცხოვრებლისა თუ ნივთებისთვის მიყენებულ ზიანს. გათვალისწინებულია შემდეგი:
ხელოვნების ნამუშევრები და ფასეული ნივთები
ავტომობილები და გემები
შინაური ცხოველის მიერ მოყენებული ზიანი
შემოსავლის დაკარგვა
საგულდაგულო დასუფთავება
პასუხისმგებლობის დაზღვევა 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში
თქვენ დაცული ხართ იმ იშვიათ შემთხვევებში, თუ სტუმარი დაშავდება, ან მას მატერიალური ზიანი მიადგება თავისი ნივთების დაზიანებისა თუ მოპარვის გამო.
უსაფრთხოების სადღეღამისო სამსახური
თუ რომელიმე მომენტში თავს უსაფრთხოდ ვერ იგრძნობთ, პირდაპირ Airbnb‑ს აპიდან შეძლებთ, დაუკავშირდეთ საგანგებოდ მომზადებულ სპეციალისტებს, რომლებიც დღე‑ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში დაგეხმარებიან.

შედარება ეფუძნება როგორც საჯარო, ისე ჩვენი მთავარი კონკურენტების მიერ უფასოდ შეთავაზებული ვარიანტების შესახებ ინფორმაციას 2022 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით. გაეცანით დეტალურ ინფორმაციასა და გამონაკლისებს.

ვრცლად

წარმოგიდგენთ Airbnb‑სთან დამეგობრებული ბინების პროგრამას

Park 12 Apartments
სან‑დიეგო, კალიფორნია
Old Town Apartments
სკოტსდეილი, არიზონა
525 Olive Apartments
სან‑დიეგო, კალიფორნია
აშშ‑ში ჩვენ ვთანამშრომლობთ მრავალბინიან კომპლექსებთან, რომლებშიც შეგიძლიათ იქირაოთ საცხოვრებელი და ის პერიოდულად Airbnb‑ზე განათავსოთ. გაეცანით ხელმისაწვდომ ბინებს და შეიტყვეთ, რა ოდენობის შემოსავლის მიღება შეგიძლიათ.

პასუხები
თქვენს შეკითხვებზე

Airbnb‑ზე სტუმრებს ყველა სახის საცხოვრებელი აინტერესებთ: მიკროსახლები, ხის სახლები, საცხოვრებლები ხეზე და ა.შ. ზოგჯერ თავისუფალი ოთახიც კი შეიძლება გამოდგეს შესანიშნავ საცხოვრებლად.
სულაც არა — კალენდარს თავად აკონტროლებთ. მასპინძლობა სასურველი სიხშირით შეგიძლიათ, მაგალითად, წელიწადში ერთხელ, თვეში რამდენიმე ღამით ან უფრო ხშირად.
ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. ზოგიერთ მასპინძელს ურჩევნია, სტუმარს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში მისწეროს, მაგალითად, დაბინავებისას, ხოლო სხვები უპირატესობას მათთან პირადად შეხვედრას ანიჭებენ. თქვენთვის და თქვენი სტუმრებისთვის შესაფერის სტილს თავად იპოვით.
ძირითადი საკითხების გადაწყვეტა ძალიან მნიშვნელოვანია. იზრუნეთ საცხოვრებლის სისუფთავეზე, ოპერატიულად უპასუხეთ სტუმრებს და დაახვედრეთ მათ საჭირო საყოფაცხოვრებო პირობები, მაგალითად, ახალი პირსახოცები. ზოგიერთ მასპინძელს უყვარს ინდივიდუალური შტრიხების დამატება, მაგალითად, ახალი ყვავილების დახვედრება, ან ახლომახლო სანახავი ადგილების სიის გაზიარება, მაგრამ ასეთი რამ სავალდებულო არ არის. გაეცანით სხვა რჩევებს მასპინძლობასთან დაკავშირებით
Airbnb‑ს მიერ დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, როგორც წესი, ფიქსირებულია და ანაზღაურების მიღებისას ჯავშნის შუალედური ჯამის 3%‑ს შეადგენს. ჩვენ, ასევე, ვაკისრებთ გადასახადს სტუმრებს, როდესაც ისინი ჯავშანს აფორმებენ. ბევრგან Airbnb თქვენი სახელით ავტომატურად კრეფს და რიცხავს როგორც გაყიდვების, ისე ტურისტულ გადასახადებს. ვრცლად გადასახადების შესახებ

დაგრჩათ შეკითხვები?

მიიღეთ პასუხები გამოცდილი ადგილობრივი სუპერმასპინძლისგან.