გაქვთ შეკითხვები მასპინძლობაზე?

მიიღეთ ინდივიდუალური დახმარება საუკეთესო მასპინძლებისგან Airbnb‑ზე

პერსონალური რჩევები
და რეკომენდაციები
ჩვენ შეგირჩევთ გამოცდილ სუპერმასპინძელს, რომელიც თქვენთვის მოსახერხებელ დროს, ყველა შეკითხვაზე გიპასუხებთ.
პრაქტიკული დახმარება
განცხადების განთავსებაში
სუპერმასპინძელი დაგეხმარებათ განცხადების შექმნაში და გაგიზიარებთ რჩევებს ფოტოების გადაღებასთან, საცხოვრებლის აღწერასა თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
პირველი სტუმრისთვის
მომზადება
თქვენ მიიღებთ მხარდაჭერასა და რეკომენდაციებს, რომლებიც სტუმრების მიღებასა და პირველი შესანიშნავი მიმოხილვის მოპოვებაში დაგეხმარებათ.

სუპერმასპინძელი ყველა ეტაპზე დაგეხმარებათ

ნაბიჯი 1
გაიცანით თქვენთვის შერჩეული სუპერმასპინძელი
იმაანი 10:21
გამარჯობა! მასპინძლობა ძალიან მომწონს და სიამოვნებით შევიტყობდი თქვენ შესახებ, ასევე, რა ტიპის საცხოვრებელს შესთავაზებთ სტუმრებს.

მასპინძლობის დაწყების სხვა ხერხები

რომელი ეტაპიდანაც არ უნდა იწყებდეთ, დაიხმარეთ ჩვენ მიერ მომზადებული რჩევები, ვიდეორგოლები და გზამკვლევები.