განათავსეთ საცხოვრებელი Airbnb‑ზე.
ამით შეგიძლიათ მიიღოთ

„Airbnb სტარტერი“ დაგეხმარებათ, მარტივად ადაპტირდეთ Airbnb‑ზე

ინდივიდუალური დახმარება სუპერმასპინძლისგან

ჩვენ მოგამაგრებთ ადგილობრივ სუპერმასპინძელს, რომელიც გიპასუხებთ მასპინძლობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა შეკითხვაზე ტელეფონის, ვიდეოზარის ან მიმოწერის მეშვეობით.

პირველი ჯავშანი გამოცდილი სტუმრისგან

სურვილისამებრ, პირველად შეგიძლიათ უმასპინძლოთ გამოცდილ სტუმარს, რომელსაც მინიმუმ სამი დადებითი მიმოხილვა აქვს მიღებული მასპინძლებისგან Airbnb‑ზე.

სპეციალიზებული მხარდაჭერა Airbnb‑სგან

ახალბედა მასპინძლებს ღილაკზე ერთი შეხებით შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მხარდაჭერის გუნდს, რომლის საგანგებოდ მომზადებული სპეციალისტებიც დაეხმარებიან მათ Airbnb ანგარიშთან, ფაქტურების გამოწერასა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.

განათავსეთ საცხოვრებელი Airbnb‑ზე და ისარგებლეთ კომპლექსური დაცვით

Airbnbსხვები
სტუმრების ვინაობის დადასტურება
ჯავშნების შემოწმება 1
ზარალისგან დაცვა 3 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში 2
ხელოვნების ნამუშევრები და ფასეული ნივთები
ავტომობილები და გემები
შინაური ცხოველის მიერ მოყენებული ზიანი
შემოსავლის დაკარგვა
საგულდაგულო დასუფთავება
პასუხისმგებლობის დაზღვევა 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში
უსაფრთხოების სადღეღამისო სამსახური 3

შედარება ეფუძნება როგორც საჯარო, ისე ჩვენი მთავარი კონკურენტების მიერ უფასოდ შეთავაზებული ვარიანტების შესახებ ინფორმაციას, 2022 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით. გაეცანით დეტალებსა და გამონაკლისებს.

1 ჩვენი ტექნოლოგია ბლოკავს ჯავშნებს, რომლებშიც სხვების შემაწუხებელი წვეულებების გამართვის მაღალი რისკი იკვეთება

2 ჩვენ ვანაზღაურებთ ზიანს, რომელსაც სტუმრები თქვენს საცხოვრებელსა და ნივთებს მიაყენებენ

3 ერთი შეხებით დაკავშირება უსაფრთხოების საგანგებოდ მომზადებულ სპეციალისტებთან

ვრცლად

პასუხები
თქვენს შეკითხვებზე

Airbnb‑ზე სტუმრებს ყველა სახის საცხოვრებელი აინტერესებთ: მიკროსახლები, ხის სახლები, საცხოვრებლები ხეზე და ა.შ. ზოგჯერ თავისუფალი ოთახიც კი შეიძლება გამოდგეს შესანიშნავ საცხოვრებლად.
სულაც არა — კალენდარს თავად აკონტროლებთ. მასპინძლობა სასურველი სიხშირით შეგიძლიათ, მაგალითად, წელიწადში ერთხელ, თვეში რამდენიმე ღამით ან უფრო ხშირად.
ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. ზოგიერთ მასპინძელს ურჩევნია, სტუმარს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში მისწეროს, მაგალითად, დაბინავებისა, ხოლო სხვები უპირატესობას მათთან პირადად შეხვედრას ანიჭებენ. თქვენთვის და თქვენი სტუმრებისთვის შესაფერის სტილს თავად იპოვით.
ძირითადი საკითხების გადაწყვეტა ძალიან მნიშვნელოვანია. იზრუნეთ საცხოვრებლის სისუფთავეზე, ოპერატიულად უპასუხეთ სტუმრებს და დაახვედრეთ მათ საჭირო საყოფაცხოვრებო პირობები, მაგალითად, ახალი პირსახოცები. ზოგიერთ მასპინძელს უყვარს ინდივიდუალური შტრიხების დამატება, მაგალითად, ახალი ყვავილების დახვედრება, ან ახლომახლო სანახავი ადგილების სიის გაზიარება, მაგრამ ასეთი რამ სავალდებულო არ არის. გაეცანით სხვა რჩევებს მასპინძლობასთან დაკავშირებით
Airbnb‑ს მიერ დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, როგორც წესი, ფიქსირებულია და ანაზღაურების მიღებისას ჯავშნის შუალედური ჯამის 3%‑ს შეადგენს. ჩვენ, ასევე, ვაკისრებთ გადასახადს სტუმრებს, როდესაც ისინი ჯავშანს აფორმებენ. ბევრგან Airbnb თქვენი სახელით ავტომატურად კრეფს და რიცხავს როგორც გაყიდვების, ისე ტურისტულ გადასახადებს. ვრცლად გადასახადების შესახებ

დაგრჩათ შეკითხვები?

მიიღეთ პასუხები გამოცდილი ადგილობრივი სუპერმასპინძლისგან.