მიიღეთ შემოსავალი Airbnb-ს მეშვეობით მასპინძლობით

გვიამბეთ შეთავაზებული საცხოვრებლის შესახებ.

მიიღეთ შემოსავალი Airbnb-ს მეშვეობით მასპინძლობით

გვიამბეთ შეთავაზებული საცხოვრებლის შესახებ.

მასპინძლობისთვის Airbnb-ს არჩევის უპირატესობები

მნიშვნელობა არ აქვს, რა ტიპის საცხოვრებლის ან ოთახის შეთავაზება გსურთ სტუმრებისთვის — Airbnb დაგეხმარებათ, მარტივად და უსაფრთხოდ უმასპინძლოთ. თქვენ სრულად აკონტროლებთ საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობას, ფასებს, წესებსა და სტუმრებთან ურთიერთობის ფორმას.

გქონდეთ ჩვენი იმედი

თქვენი, საცხოვრებლისა და ნივთების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, თითოეული ჯავშანი ითვალისწინებს მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში და ფიზიკური ზიანის დაზღვევას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში.

მასპინძლობა სამ საფეხურად

გამოაქვეყნეთ განცხადება უფასოდ

შესთავაზეთ სტუმრებს ნებისმიერი საცხოვრებელი სივრცე სარეგისტრაციო ხარჯების გარეშე — იქნება ეს საერთო მისაღები ოთახი, საცხოვრებელი მთლიანად თუ სხვა ვარიანტი.

გადაწყვიტეთ, როგორ გსურთ მასპინძლობა

აირჩიეთ საკუთარი განრიგი, ფასები და მოთხოვნები სტუმრების მიმართ — თუ რამეში დახმარება დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ მოგვმართოთ.

უმასპინძლეთ პირველ სტუმარს

განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ ის სტუმრები დაგიკავშირდებიან, რომლებიც თქვენს მოთხოვნებს დააკმაყოფილებენ, მასპინძლობამდე კი მათთვის შეკითხვების დასმასაც შეძლებთ.

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია იყო ის, რამაც Airbnb-ში გაწევრიანება გადამაწყვეტინა. თუ რაიმე სირთულე ან პრობლემა წარმოიქმნება, შემიძლია მისი იმედი მქონდეს.
მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია იყო ის, რამაც Airbnb-ში გაწევრიანება გადამაწყვეტინა. თუ რაიმე სირთულე ან პრობლემა წარმოიქმნება, შემიძლია მისი იმედი მქონდეს.

დენისი მასპინძლობს ლონდონში, რადგან კარგად ესმის მოქნილი გრაფიკის ფასი

დენისი მასპინძლობს ლონდონში, რადგან კარგად ესმის მოქნილი გრაფიკის ფასი

ვრცლად მასპინძლის შესახებ
მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია იყო ის, რამაც Airbnb-ში გაწევრიანება გადამაწყვეტინა. თუ რაიმე სირთულე ან პრობლემა წარმოიქმნება, შემიძლია მისი იმედი მქონდეს.
მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია იყო ის, რამაც Airbnb-ში გაწევრიანება გადამაწყვეტინა. თუ რაიმე სირთულე ან პრობლემა წარმოიქმნება, შემიძლია მისი იმედი მქონდეს.

დენისი მასპინძლობს ლონდონში, რადგან კარგად ესმის მოქნილი გრაფიკის ფასი

დენისი მასპინძლობს ლონდონში, რადგან კარგად ესმის მოქნილი გრაფიკის ფასი

ვრცლად მასპინძლის შესახებ

გქონდეთ ჩვენი იმედი

კარგად გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია, ენდობოდეთ სტუმრებს, რომლებიც თქვენთან აპირებენ გაჩერებას, ამიტომ საშუალებას გაძლევთ, დააწესოთ მკაცრი მოთხოვნები დაჯავშნის მსურველთათვის და მასპინძლობამდე გაიცნოთ ისინი. ნებისმიერ შემთხვევაში შეგიძლიათ ჩვენი მხარდაჭერის იმედი გქონდეთ. მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია ფარავს მატერიალური ზიანის შემთხვევებს, ხოლო მასპინძლების დაზღვევა — პირად პასუხისმგებლობას. ასე რომ, ნუ ღელავთ.

დაჯავშნამდე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მოთხოვნის შესაძლებლობა
სახლის წესები, რომლებსაც უნდა დაეთანხმონ სტუმრები
წინა სტუმრობების მიმოხილვების წაკითხვის შესაძლებლობა
საკუთრების დაზიანების შემთხვევების უფასო დაზღვევა 1 000 000$-ის ფარგლებში
პასუხისმგებლობის უფასო დაზღვევა 1 000 000$-ის ფარგლებში
მომხმარებელთა სადღეღამისო მხარდაჭერა მსოფლიო მასშტაბით

გამარტივებული ანგარიშსწორება

დააწესეთ საკუთარი ფასები

ფასებს თავად აწესებთ. გჭირდებათ დახმარება? ჩვენ გთავაზობთ ხელსაწყოებს, რომ განცხადება თქვენს რეგიონში არსებულ მოთხოვნასთან შესაბამისობაში მოიყვანოთ.

დაბალი გადასახადები

რეგისტრაცია უფასოა. Airbnb, როგორც წესი, მასპინძლებს აჭრის ფიქსირებულ 3%-ს ყოველ ჯავშანზე, რაც ამ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გადასახადია.

სწრაფი ანაზღაურება

სტუმრის დაბინავების შემდეგ ანაზღაურების გაცემა შეგვიძლია Paypal-ის, პირდაპირი ჩარიცხვის ან სხვა ხელმისაწვდომი მეთოდების მეშვეობით.

მასპინძლობით მიღებული შემოსავლით ვიყიდე ახალი სამზარეულო და სხვა ნივთებიც შევცვალე.
მასპინძლობით მიღებული შემოსავლით ვიყიდე ახალი სამზარეულო და სხვა ნივთებიც შევცვალე.

ტესა ლონდონში მასპინძლობს, რომ დამატებითი შემოსავალი მიიღოს

ტესა ლონდონში მასპინძლობს, რომ დამატებითი შემოსავალი მიიღოს

ვრცლად მასპინძლის შესახებ
მასპინძლობით მიღებული შემოსავლით ვიყიდე ახალი სამზარეულო და სხვა ნივთებიც შევცვალე.
მასპინძლობით მიღებული შემოსავლით ვიყიდე ახალი სამზარეულო და სხვა ნივთებიც შევცვალე.

ტესა ლონდონში მასპინძლობს, რომ დამატებითი შემოსავალი მიიღოს

ტესა ლონდონში მასპინძლობს, რომ დამატებითი შემოსავალი მიიღოს

ვრცლად მასპინძლის შესახებ

თქვენი მსგავსი მასპინძლები მთელ მსოფლიოში

2,9 მლნ

მასპინძელი Airbnb-ზე

მასპინძელი Airbnb-ზე

800 ათ

Airbnb სტუმრობა ღამეში (საშუალოდ)

Airbnb სტუმრობა ღამეში (საშუალოდ)

14 ათ

ახალი მასპინძელი ყოველთვიურად

ახალი მასპინძელი ყოველთვიურად

Airbnb-ს შესახებ

რა არის Airbnb?

საცხოვრებლებისა და დროის გატარების ვარიანტების მეშვეობით Airbnb ერთმანეთთან აკავშირებს ადამიანებს მთელ მსოფლიოში. ჩვენი გაერთიანების ძირითადი მამოძრავებელი ძალა მასპინძლებია, რომლებიც სტუმრებს უნიკალურ შესაძლებლობას სთავაზობენ — მოგზაურობისას თავი ადგილობრივად იგრძნონ.

მასპინძლობის შესახებ

გაქვთ თავისუფალი ოთახი, სახლი ან განსაკუთრებული ცოდნა? გაუზიარეთ ის სტუმრებს მთელი მსოფლიოდან და მიიღეთ შემოსავალი! მასპინძლობა შეგიძლიათ სტუმრების დაბინავებით, მათთვის ღონისძიებების ორგანიზებით ან ამ ორივეს კომბინირებით. თქვენ თავად წყვეტთ, როდის უმასპინძლოთ.

ხშირად დასმული შეკითხვები

ვის შეუძლია გახდეს Airbnb მასპინძელი?

Airbnb-ს მეშვეობით მასპინძლობის დაწყება თითქმის ყველგან მარტივია, განცხადების შექმნა კი ყოველთვის უფასოა. მთლიანი ბინები და სახლები, ცალკე ოთახები, სახლები ხეზე თუ ციხესიმაგრეები იმ ვარიანტების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია, რომლებსაც მასპინძლები სტუმრებს Airbnb-ს მეშვეობით სთავაზობენ.

თუ გაინტერესებთ, რას ველით მასპინძლებისგან, გაეცანით Airbnb-ს გაერთიანების სტანდარტებს უსაფრთხოების, დაცულობისა და საიმედოობის კუთხით, ასევე, მასპინძლობის სტანდარტებს, რომლებიც შესანიშნავი მიმოხილვების მიღებაში დაგეხმარებათ.

რა მოეთხოვებათ სტუმრებს დაჯავშნამდე?

Airbnb-ს მეშვეობით მოგზაურობის ყველა მსურველს გარკვეული ინფორმაციის მოწოდებას ვთხოვთ. დაჯავშნის მოთხოვნისთვის სტუმრებმა აღნიშნული ინფორმაცია სრულად უნდა მიუთითონ. ეს ინფორმაცია საჭიროა, რომ იცოდეთ, ვის ელოდოთ და როგორ დაუკავშირდეთ სტუმარს.

Airbnb სტუმრებს სთხოვს შემდეგს: • სახელი და გვარი • ელფოსტის მისამართი • ტელეფონის დადასტურებული ნომერი • გაცნობითი შეტყობინება • თქვენი სახლის წესებზე თანხმობა • ინფორმაცია გადახდის შესახებ

სტუმრებს ვთხოვთ, თუმცა არ ვავალდებულებთ, ჰქონდეთ პროფილის სურათი. ამას გარდა, დაჯავშნის უფლება შეგიძლიათ მხოლოდ იმ სტუმრებს მისცეთ, რომლებმაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მოგვაწოდეს.

რა ღირს განცხადების გამოქვეყნება?

Airbnb-ზე რეგისტრაცია და განცხადების გამოქვეყნება სრულიად უფასოა.

ჯავშნის მიღებისთანავე მისი ღირებულებიდან ჩამოგაჭრით Airbnb-ს მომსახურების გადასახადს მასპინძლებისთვის, რომელიც, როგორც წესი, შეადგენს 3%-ს და პლატფორმის მუშაობის უზრუნველყოფაში გვეხმარება.

დაცვის რა საშუალებებია გათვალისწინებული მატერიალური ზიანის შემთხვევაში?

Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის 1 000 000$-იანი გარანტია განკუთვნილია იმ იშვიათი შემთხვევებისთვის, როცა გირაო საკუთრების დაცულობისთვის არ არის შეტანილი ან მასპინძლისთვის მიყენებულ ზიანზე ნაკლებია.

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია არ ფარავს ნაღდ ფულსა თუ ფასიან ქაღალდებს, საკოლექციო ნივთებს, ხელოვნების იშვიათ ნიმუშებს, საიუველირო ნაკეთობებს, შინაურ ცხოველებსა და პირად პასუხისმგებლობას. მასპინძლებს ვურჩევთ, გაქირავებისას შეინახონ, ან საცხოვრებელში არ დატოვონ, ფასეული ნივთები. აღნიშნული პროგრამა არც დაკარგვისა თუ ბუნებრივი ცვეთის შემთხვევებზე ვრცელდება.

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტიის შესახებ ვრცლად შეგიძლიათ შეიტყოთ შემდეგ მისამართზე: http://airbnb.com/guarantee

როგორ ავირჩიო ფასი განცხადებისთვის?

შეთავაზებული საცხოვრებლის ფასს თავად აწესებთ. საბაზრო ფასებზე წარმოდგენის შესაქმნელად შეგიძლიათ მოიძიოთ თქვენს ქალაქსა თუ უბანში შეთავაზებული მსგავსი საცხოვრებლების განცხადებები. დამატებითი გადასახადები > — დასუფთავების გადასახადი: დასუფთავების გადასახადი შეგიძლიათ შეიტანოთ ერთი ღამის ფასში ან გამოყოთ ცალკე ფასების პარამეტრებიდან. > — სხვა გადასახადები: ჯავშნის დადასტურებამდე სტუმრები უნდა გააფრთხილოთ ნებისმიერი დამატებითი გადასახადის შესახებ (მაგალითად, გვიანი დაბინავებისთვის ან შინაური ცხოველისთვის). დამატებითი თანხის მოთხოვნა პრობლემების მოგვარების ცენტრის მეშვეობით შეგიძლიათ.

როგორ დამეხმარება Airbnb ფასების დაწესებაში?

Airbnb-ს გონივრული ფასწარმოქმნის ხელსაწყოს მეშვეობით ფასები შეგიძლიათ დააწესოთ იმგვარად, რომ ისინი ავტომატურად აიწევს ან დაიწევს მსგავს საცხოვრებლებზე მოთხოვნის ცვლილების მიხედვით.

ფასებს ყოველთვის თავად აკონტროლებთ — გონივრული ფასწარმოქმნა იყენებს თქვენ მიერ განსაზღვრულ პარამეტრებს. ცალკეული ღამეების ფასების კორექტირება კი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ.

გონივრული ფასწარმოქმნა ითვალისწინებს თქვენ მიერ შეთავაზებული საცხოვრებლის ტიპს, მდებარეობას, სეზონს, მოთხოვნასა და სხვა ფაქტორებს (მაგალითად, იმართება თუ არა რაიმე ღონისძიება ახლომახლო).

მზად ხართ, მიიღოთ შემოსავალი?

მზად ხართ, მიიღოთ შემოსავალი?