AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

კომპლექსური დაცვა. უფასოდ ყველა მასპინძლისთვის. მხოლოდ Airbnb‑ზე.

პასუხისმგებლობის დაზღვევა 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში

თქვენ დაცული ხართ — მაშინაც კი, თუ სტუმარს ფიზიკური ზიანი მიადგება.

ზარალისგან დაცვა 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში

ჩვენ ვფარავთ სტუმრების მიერ საცხოვრებლისა თუ ნივთების (მათ შორის, ფასეულის) დაზიანების შემთხვევებს.

შინაური ცხოველის მოყენებული ზიანის ანაზღაურება

შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ: დაფარვა ვრცელდება სტუმრების ოთხფეხა მეგობრების მიერ მოულოდნელად მოყენებულ ზიანზე.

საგულდაგულო დასუფთავების ხარჯების ანაზღაურება

ჩვენ აგინაზღაურებთ გაუთვალისწინებელი დასუფთავების ხარჯებს.

დაკარგული შემოსავლის ანაზღაურება

Airbnb ანაზღაურებს დაკარგულ შემოსავალს, თუ ჯავშნის გაუქმება დაზიანების გამო გიწევთ.

მოთხოვნის 14‑დღიანი პერიოდი

ზიანის შესატყობინებლად 14 დღე გაქვთ — ზედიზედ რამდენიმე ჯავშნის შემთხვევაშიც კი.

ზიანის უფრო სწრაფი ანაზღაურება

მასპინძლებს უფრო სწრაფად აუნაზღაურდებათ ზიანი (საშუალოდ 9 დღეში).

პრიორიტეტი სუპერმასპინძლებისთვის

სუპერმასპინძლები მხარდაჭერის სპეციალური, პრიორიტეტული ცხელი ხაზით ისარგებლებენ.

AirCover‑ს მხოლოდ Airbnb გთავაზობთ

Airbnbკონკურენტები
პასუხისმგებლობის დაზღვევა 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში
ზარალისგან დაცვა 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში
შინაური ცხოველის მოყენებული ზიანის ანაზღაურება
საგულდაგულო დასუფთავების ხარჯების ანაზღაურება
დაკარგული შემოსავლის ანაზღაურება
მოთხოვნის 14‑დღიანი პერიოდი
ზიანის უფრო სწრაფი ანაზღაურება
პრიორიტეტი სუპერმასპინძლებისთვის
AirCover‑ის უპირატესობები ჩვენი მთავარი კონკურენტების მიერ უფასოდ შეთავაზებულ ვარიანტებთან შედარებით.
ყოველთვის ხელმისაწვდომი და უფასო დაცვა მასპინძლებისთვის

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

ვერ პოულობთ, რასაც ეძებთ? ეწვიეთ დახმარების ცენტრს.
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას გთავაზობთ AirCover, ასევე, შესაბამისი წესები და პირობები, კიდევ უფრო ვრცლად .

სცადეთ Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობა

შემოგვიერთდით! ჩვენ ყველა ეტაპზე დაგეხმარებით.