2022 წლის სიახლეები

დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და წინასწარგანწყობებისგან თავისუფალ დამოკიდებულებაზე ზრუნვა

Project Lighthouse

2020 წელს წამოვიწყეთ Project Lighthouse, რომლის მიზანიცაა ფერადკანიანთა მიმართ არათანაბარი მოპყრობის შემთხვევების გამოვლენა Airbnb‑ს პლატფორმის ფარგლებში და აღნიშნულთან დაკავშირებით სათანადო ზომების მიღება. ამ ინიციატივის მომზადებაში მონაწილეობდა Color Of Change და ადამიანის უფლებებისა თუ კონფიდენციალურობის საკითხებზე მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაცია. ვრცლად.
რეალური მონაცემების გამოყენება
ჩვენ ვამოწმებთ, როგორ იყენებენ სტუმრები და მასპინძლები ჩვენს პლატფორმას. სტატისტიკური ანალიზის მეშვეობით სხვადასხვა შესაძლებლობას ვპოულობთ თანაბარუფლებიანი გარემოს შესაქმნელად.
კონფიდენციალურობის დაცვა
ტენდენციებს აკუმულირებული მონაცემების საფუძველზე ვაანალიზებთ, ამიტომ ამა თუ იმ რასის აღქმასთან დაკავშირებული ინფორმაცია არ არის მიბმული კონკრეტულ ადამიანებთან და ანგარიშებთან.
მუდმივი გაუმჯობესება
ჩვენი გუნდი განაგრძობს ახალი შესაძლებლობების ძიება, რომ Airbnb‑ზე კიდევ უფრო სამართლიანი, თანაბარუფლებიანი და ინკლუზიური ატმოსფერო სუფევდეს.

ჩვენ მიერ შეტანილი ცვლილებები

სტუმრების პროფილების ფოტოების დამალვა ჯავშნის გაფორმებამდე
2018 წელს ჩვენს პლატფორმაზე ავამოქმედეთ ცვლილება, რომ მასპინძლებს სტუმრების ფოტოების ნახვა მხოლოდ დაჯავშნის მოთხოვნებზე დათანხმების შემდეგ შესძლებოდათ. აღნიშნულის შედეგად ჯავშნების წარმატებით გაფორმების მაჩვენებელი (ანუ Airbnb‑ზე განთავსებული საცხოვრებლების სხვადასხვა ნავარაუდევი რასობრივი ჯგუფის წარმომადგენლების მიერ წარმატებით დაჯავშნის სიხშირე აშშ‑ში) ოდნავ გაუმჯობესდა იმ სტუმრებისთვის, რომლებიც შავკანიანებად აღიქმებოდნენ.
მეტი მიმოხილვა მეტი სტუმრისთვის
ამასთან, ისიც გაირკვა, რომ სტუმრებს, რომლებსაც მიღებული აქვთ მიმოხილვები, ჯავშნების წარმატებით გაფორმების უფრო მაღალი მაჩვენებლები აქვთ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ სტუმრები, რომლებიც შავკანიანად ან ლათინოამერიკელ/ესპანურენოვანად აღიქმებოდნენ, უფრო ნაკლები სიხშირით იღებდნენ მიმოხილვებს, ვიდრე ეს თეთრკანიანებისა თუ აზიელების შემთხვევაში იყო. სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტეთ, გარკვეული ცვლილებები შევიტანოთ, რომ ყველა სტუმარმა უფრო მარტივად მიიღოს მიმოხილვა.
მომენტალური დაჯავშნის შესაძლებლობა მეტ ადამიანს
მომენტალური დაჯავშნის ფუნქცია საშუალებას აძლევს სტუმრობის მსურველს, დაჯავშნოს საცხოვრებელი მასპინძლის მხრიდან დასტურის საჭიროების გარეშე. ეს მეთოდი ნაკლებად დისკრიმინაციული და მეტად ობიექტურია. მომენტალური დაჯავშნის ფუნქციით სარგებლობა კიდევ 5 მილიონი ადამიანისთვის რომ გაგვემარტივებინა, გარკვეული ცვლილებები შევიტანეთ.
მოგზაურობა წინასწარგანწყობების გარეშე
როცა ადამიანები ტრადიციული ტურისტული მიმართულებების მიღმა მოგზაურობენ, ადგილობრივებისთვის, რომლებიც ჩამომსვლელებით განებივრებული არასოდეს ყოფილან, სხვადასხვა ეკონომიკური შესაძლებლობა ჩნდება. მომავალ წელს ვაპირებთ, შევიმუშაოთ და გავაფართოოთ სხვადასხვა პროგრამა, როგორიცაა, მაგალითად, Airbnb Entrepreneurship Academy, რომ Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობის უპირატესობებით სარგებლობა უფრო მეტმა ადამიანმა შეძლოს. აღნიშნული მოიცავს ისეთი პროგრამების გაფართოებასაც, რომელთა მიზანიც უფრო მეტი ფერადკანიანი მასპინძლის მომზადებაა.
მეტი ინფორმაცია მასპინძლებისთვის
Airbnb‑თი მოსარგებლე მასპინძლებს დიდი წვლილი მიუძღვით თანაბარუფლებიანი გარემოს შექმნაში, რომელშიც ყველა სტუმარი თავს სასურველად გრძნობს. წელს ჩვენ მოვამზადეთ ინკლუზიური მასპინძლობის გზამკვლევი, რომელშიც თავი მოვუყარეთ სტატიებსა თუ ვიდეორგოლებს ნებისმიერი შესაძლებლობის, გენდერული იდენტობისა და წარმომავლობის პირთა მასპინძლობის შესახებ. ამ კუთხით განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ საზოგადოების ისტორიულად მარგინალიზებული ჯგუფების წარმომადგენლებს. მომავალში ვგეგმავთ, მეტი საინფორმაციო პროგრამისა და ისეთი ფუნქციების შემოთავაზებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს წინასწარგანწყობებისგან თავისუფალი დამოკიდებულებების განმტკიცებას.
ჯავშნების უარყოფის შემთხვევების გაანალიზება მიკერძოებული დამოკიდებულების აღმოსაფხვრელად
კარგად გვესმის, რომ არსებობს გარკვეული შემთხვევები, როცა მასპინძელს ჯავშანი საფუძვლიანად არ აწყობს — მაგალითად, როცა მას პირადი გარემოებები ეცვლება, ან როცა სტუმარს ისეთი თხოვნა აქვს, რომლის შესრულებაც მასპინძელს არ შეუძლია (დაგეგმილზე ადრე დაბინავება, გათვალისწინებულზე მეტი სტუმრის წამოყვანა და ა.შ.). პლატფორმაზე მოქმედი წესები თუ შემოთავაზებული პროდუქტები, ასევე, დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხერხები რომ გავაუმჯობესოთ, ჩვენ ვაფართოებთ უარყოფილი ჯავშნების გაანალიზების შესაძლებლობას.
ჯავშნების ხელახლა გაფორმების პროცედურის გაუმჯობესება
2016 წელს ჩვენ ავამოქმედეთ „ღია კარის პოლიტიკა“, რომლის მიხედვითაც, მიმდინარე ან მომავალი ჯავშნების მქონე სტუმრების მიერ დისკრიმინაციის შესახებ შეტყობინების შემთხვევაში, მათ სხვა ვარიანტის დაჯავშნაში ვეხმარებოდით. ახლახან ჩვენმა უსაფრთხოების სადღეღამისო სამსახურმაც დაიწყო მუშაობა, რომ სტუმრებმა უფრო მარტივად მიიღონ დახმარება გადაუდებელ საკითხებთან (მათ შორის, ჯავშნების ხელახლა გაფორმებასთან) დაკავშირებით.
გადაადგილების შეზღუდვის მქონე სტუმრებზე ზრუნვის გაგრძელება
ძიების შედეგების ადაპტირებული პირობების მიხედვით გაფილტვრის შესაძლებლობა უმარტივებს სტუმრობის მსურველებს მათი საჭიროებების შესაბამისი საცხოვრებლების პოვნას. ჩვენ ყურადღებით ვაკონტროლებთ, რომ ადაპტირებული პირობების შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია უტყუარი იყოს. „ადაპტირებული“ საცხოვრებლების კატეგორია, რომელიც ჩვენს პლატფორმას 2022 წლის ნოემბერში დაემატა, აერთიანებს შშმ პირების ეტლებისთვის ადაპტირებულ ასობით საცხოვრებელს, ანუ ისეთ ვარიანტებს, რომელთა მთავარ შესასვლელამდე, საძინებლამდე თუ სააბაზანომდე მისასვლელადაც საფეხურების გადალახვა საჭირო არ არის. ადაპტირებული საცხოვრებლები სამგანზომილებიან სკანირებასაც კი გადის, რომ შესაბამისი პირობებისა და მათი ზომების შესახებ ინფორმაცია ზუსტი იყოს.

Airbnb გაერთიანების ვალდებულება

2016 წლიდან ყველას, ვინც Airbnb‑თი სარგებლობს, ვთხოვთ, დაეთანხმონ Airbnb გაერთიანების ვალდებულებას და, შესაბამისად, მოეპყრონ სხვებს პატივისცემით, მათი განსჯისა თუ მათ მიმართ მიკერძოებული დამოკიდებულების გარეშე. ისინი, ვინც აღნიშნულს არ იზიარებენ, ჩვენი პლატფორმით ვერ სარგებლობენ. 2022 წლის მონაცემებით, ასეთი 2,5 მილიონი ადამიანია.

გაეცანით ანგარიშის სრულ ვერსიას

Airbnb‑ს მიერ დისკრიმინაციასთან ბრძოლისა და წინასწარგანწყობებისგან თავისუფალი გარემოს შექმნის კუთხით გაწეული ექვსწლიანი სამუშაოს შეჯამება მოიცავს ინფორმაციას Project Lighthouse‑ის ფარგლებში მნიშვნელოვანი მიგნებების, ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემთა ნაკრებებისა და 2016 წლიდან მიღწეული პროგრესის შესახებ.
ანგარიშის გაცნობა

გაიცანით ჩვენი პარტნიორები

2016 წლიდან კონსულტაციასა და დახმარებას გვიწევდა სხვადასხვა წამყვანი ორგანიზაცია, რომლებიც ადამიანის უფლებების, რასებისა და კონფიდენციალურობის საკითხებზე მუშაობენ.