ადაპტირებული პირობები Airbnb‑ზე

ჩვენთან ერთად მოგზაურობა უფრო კომფორტულია.

კატეგორია „ადაპტირებული“

აღმოაჩინეთ გამორჩეული საცხოვრებლები ისეთი ადაპტირებული პირობებით, როგორიცაა, მაგალითად, უსაფეხურო მისასვლელები მთავარ შესასვლელამდე, საძინებლამდე თუ სააბაზანომდე. ამ კატეგორიაში შემავალი თითოეული საცხოვრებელი გადის დეტალურ სამგანზომილებიან სკანირებას ადაპტირებული პირობების არსებობის დასადასტურებლად და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის (მაგალითად, კარის ღიობების სიგანის) დასაზუსტებლად.

ტელეფონის ეკრანზე ნაჩვენებია Airbnb‑ს კატეგორიაში „ადაპტირებული“ შემავალი საცხოვრებლები. გამოყოფილია სახლი, რომელსაც აქვს უსაფეხურო ბილიკი მთავარ შესასვლელამდე.

უკეთესი საძიებო ფილტრები

სათქვენო ვარიანტები უფრო ადვილად რომ იპოვოთ, ადაპტირებულობასთან დაკავშირებული ფილტრები გავამარტივეთ.

მობილურ ტელეფონზე ნაჩვენებია საძიებო ფილტრების ერთ‑ერთი ვარიანტი — სხვა ფილტრების ეკრანი. ეკრანზე მოცემულია სექცია „ადაპტირებული პირობები“. თავად პირობები დაჯგუფებულია სივრცეების მიხედვით, მაგალითად, „სტუმრების შესასვლელი და საპარკინგე ადგილი“. იქვეა სასურველი ადაპტირებული პირობების მოსანიშნი გრაფები.

ადაპტირებული პირობების შემოწმება

ჩვენ ვამოწმებთ, რამდენად ზუსტია ადაპტირებული პირობების შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია.

მობილურ ტელეფონზე ნაჩვენებია ერთად დაჯგუფებული ადაპტირებული პირობები, რომლებიც Airbnb‑ზე განთავსებულ ერთ‑ერთ საცხოვრებელშია. პირველი ადაპტირებული პირობა „სტუმრების უსაფეხურო შესასვლელია“, რომელსაც ქვეშ შესაბამისი ფოტოები ერთვის. უფრო ქვემოთ კიდევ ერთი ადაპტირებული პირობაა, „სტუმრების შესასვლელი, მინიმუმ 81 სანტიმეტრი სიგანის“, რომელსაც, ასევე, ერთვის შესაბამისი ფოტოები.

ინდივიდუალური მიმოწერა მასპინძლებთან

ადაპტირებული პირობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ პირდაპირ მასპინძლებს გაესაუბროთ.

მობილურ ტელეფონზე ნაჩვენებია მიმოწერა ადაპტირებული პირობების მქონე საცხოვრებლის მასპინძელსა და იმ სტუმარს შორის, რომელსაც დამატებითი ინფორმაციის მიღება სურს. სტუმარი წერს: „გამარჯობა, შია! პანდუსი სახლის წინა თუ უკანა შესასვლელს აქვს?“. მასპინძელი პასუხობს: „გამარჯობა, ადამ! პანდუსი წინაა. გმადლობთ!“
სამი თაობის ოჯახის წევრები იღიმიან და იცინიან ადაპტირებულ Airbnb საცხოვრებელში. ოჯახის ყველაზე უფროსი წევრის წინ შშმ პირების ეტლი დგას.

Airbnb‑ს ადაპტირებულობის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა

სპეციალისტთა გუნდები

Airbnb‑ს გუნდების წევრები საყოველთაოდ ადაპტირებული პროდუქტების შექმნაზე მუშაობენ ინჟინრებთან, დიზაინერებთან და სხვა სპეციალისტებთან ერთად.

კვლევა და მხარდაჭერა

ჩვენ არაერთ კვლევას ვატარებთ როგორც უშუალოდ შშმ პირებთან, ისე ადაპტირებულობის საკითხების ექსპერტებთან ერთად. Airbnb‑ს კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ ეს ფორმა.

ციფრული ადაპტირებულობის სტანდარტები

ჩვენ ვზრუნავთ, რომ დაცული იყოს ვებკონტენტის ადაპტირებულობის სახელმძღვანელოში განსაზღვრული სტანდარტები, პარალელურად კი ავტომატური ტესტირების ხელსაწყოებში ვდებთ ინვესტიციას, რომ მეტი პრობლემა გამოვავლინოთ.

ზოგიერთი ორგანიზაცია, რომლებთანაც ვთანამშრომლობთ
უსინათლოთა ეროვნული ფედერაციის ლოგოტიპი ქვესათაურში წერია: „იცხოვრეთ შეუზღუდავად“.National Council on Independent Living‑ის ლოგოტიპიConsejo National de Personas con Discapacidad‑ის ლოგოტიპიUnited Spinal Association‑ის ლოგოტიპი

ჩვენ მზად ვართ თქვენ დასახმარებლად

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ დახმარების ცენტრს