ადაპტირებულობა Airbnb‑ზე

Airbnb გიმარტივებთ მოგზაურობას.

გაუმჯობესებული საძიებო ფილტრები

ძიების ფუნქციის გაუმჯობესების მიზნით, ადაპტირებულობასთან დაკავშირებული ფილტრები გავამარტივეთ.

მობილურ ტელეფონზე ნაჩვენებია საძიებო ფილტრების ერთ-ერთი ვარიანტი — სხვა ფილტრების ეკრანი. ეკრანზე მოცემულია სექცია „ადაპტირებული პირობები“. თავად პირობები დაჯგუფებულია სივრცეების მიხედვით, მაგალითად, „სტუმრების შესასვლელი და პარკირების ადგილი“. იქვეა სასურველი ადაპტირებული პირობების მოსანიშნი გრაფები.

ადაპტირებულობის შემოწმება

ჩვენ ვამოწმებთ ადაპტირებული პირობების შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაციის სიზუსტეს.

მობილურ ტელეფონზე ნაჩვენებია ერთად დაჯგუფებული ადაპტირებული პირობები, რომლებიც Airbnb‑ს მეშვეობით შემოთავაზებულ ერთ‑ერთ საცხოვრებელშია. პირველი ადაპტირებული პირობა „სტუმრების უსაფეხურო შესასვლელია“, რომელსაც ქვეშ შესაბამისი ფოტოები ერთვის. მის ქვემოთ კიდევ ერთი ადაპტირებული პირობაა, „სტუმრების შესასვლელი, მინიმუმ 81 სანტიმეტრი სიგანის“, რომელსაც, ასევე, ერთვის შესაბამისი ფოტოები.

ინდივიდუალური მიმოწერა მასპინძლებთან

ადაპტირებული პირობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად პირდაპირ მასპინძლებს შეგიძლიათ გაესაუბროთ.

მობილურ ტელეფონზე ნაჩვენებია მიმოწერა ადაპტირებული პირობების მქონე საცხოვრებლის მასპინძელსა და იმ სტუმარს შორის, რომელსაც დამატებითი ინფორმაციის მიღება სურს. სტუმარი წერს: „გამარჯობა, შია! პანდუსი სახლის წინა თუ უკანა შესასვლელს აქვს?“. მასპინძელი პასუხობს: „გამარჯობა, ადამ! პანდუსი წინაა. გმადლობთ!“
სამი თაობის ოჯახის წევრები იღიმიან და იცინიან ადაპტირებულ Airbnb საცხოვრებელში. ოჯახის ყველაზე უფროსი წევრის წინ შშმ პირების ეტლი დგას.

Airbnb‑ს ადაპტირებულობის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა

სპეციალიზებული გუნდები

Airbnb‑ს გუნდების წევრები საყოველთაოდ ადაპტირებული პროდუქტების შექმნაზე მუშაობენ ინჟინრებთან, დიზაინერებთან და სხვა სპეციალისტებთან ერთად.

კვლევა და მხარდაჭერა

ჩვენ არაერთ კვლევას ვატარებთ როგორც უშუალოდ შშმ პირებთან, ისე ადაპტირებულობის საკითხების ექსპერტებთან ერთად. Airbnb-ს კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ შესაბამისი ფორმა.

ციფრული ადაპტირებულობის სტანდარტები

ჩვენ ვმუშაობთ ვებკონტენტის ადაპტირებულობის სახელმძღვანელოში განსაზღვრული ციფრული ადაპტირებულობის სტანდარტების დაცვაზე, პარალელურად კი ავტომატური ტესტირების ხელსაწყოებში ვდებთ ინვესტიციას, რომ მეტი პრობლემა გამოვავლინოთ.

წარმოგიდგენთ ზოგიერთ ორგანიზაციას, რომლებთანაც ვთანამშრომლობთ
უსინათლოთა ეროვნული ფედერაციის ლოგოტიპი სათაურში წერია: „იცხოვრეთ შეუზღუდავად“.National Council on Independent Living-ის ლოგოტიპიConsejo National de Personas con Discapacidad-ის ლოგოტიპიUnited Spinal Association‑ის ლოგოტიპი

ჩვენ მზად ვართ თქვენ დასახმარებლად

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ დახმარების ცენტრს