ა჊მოაჩინეთ წარუჹლელი ჹთაბეჭდილებების აჼალი კაჱეგორია. პლუს ერთად მოგზაურობის გაუმჯობესებული ჼელსაწყოები.

áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒĄ უდიდესი ლეგენდები Airbnb‑ზეა

მჀრინავ საჼლჹი გამოძინება
საბაზისო მოგონებები: თავდაყირა‑2
ერთი ჩამე áƒ€áƒ”áƒ áƒáƒ áƒ˜áƒĄ მუზეუმჹი
ჼაბი ლამესთან ერთად თამაჹი
áƒ˜áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ წვიმის საჼლჹი სჱუმრობა
áƒ—áƒáƒ•áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜ áƒ„áƒĄáƒáƒ•áƒ˜áƒ”áƒĄ ინსჱიჱუჱჹი
ჯანვი კაპურივით áƒȘჼოვრება
ჹურიქ კვალდაკვალ Ⴠეიდთან ერთად
დოჟას კონáƒȘერჱი მისაჩებ ოთაჼჹი
VIP‑გართობა კევინ ჰარჱთან ერთად
ორსეს მუზეუმჹი გა჊ვიძება
მჀრინავ საჼლჹი გამოძინება
საბაზისო მოგონებები: თავდაყირა‑2
ერთი ჩამე áƒ€áƒ”áƒ áƒáƒ áƒ˜áƒĄ მუზეუმჹი
ჼაბი ლამესთან ერთად თამაჹი
áƒ˜áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ წვიმის საჼლჹი სჱუმრობა
áƒ—áƒáƒ•áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜ áƒ„áƒĄáƒáƒ•áƒ˜áƒ”áƒĄ ინსჱიჱუჱჹი
ჯანვი კაპურივით áƒȘჼოვრება
ჹურიქ კვალდაკვალ Ⴠეიდთან ერთად
დოჟას კონáƒȘერჱი მისაჩებ ოთაჼჹი
VIP‑გართობა კევინ ჰარჱთან ერთად
ორსეს მუზეუმჹი გა჊ვიძება
მჀრინავ საჼლჹი გამოძინება
საბაზისო მოგონებები: თავდაყირა‑2
ერთი ჩამე áƒ€áƒ”áƒ áƒáƒ áƒ˜áƒĄ მუზეუმჹი
ჼაბი ლამესთან ერთად თამაჹი
áƒ˜áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ წვიმის საჼლჹი სჱუმრობა
áƒ—áƒáƒ•áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜ áƒ„áƒĄáƒáƒ•áƒ˜áƒ”áƒĄ ინსჱიჱუჱჹი
ჯანვი კაპურივით áƒȘჼოვრება
ჹურიქ კვალდაკვალ Ⴠეიდთან ერთად
დოჟას კონáƒȘერჱი მისაჩებ ოთაჼჹი
VIP‑გართობა კევინ ჰარჱთან ერთად
ორსეს მუზეუმჹი გა჊ვიძება
მჀრინავ საჼლჹი გამოძინება
საბაზისო მოგონებები: თავდაყირა‑2
ერთი ჩამე áƒ€áƒ”áƒ áƒáƒ áƒ˜áƒĄ მუზეუმჹი
ჼაბი ლამესთან ერთად თამაჹი
áƒ˜áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ წვიმის საჼლჹი სჱუმრობა
áƒ—áƒáƒ•áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜ áƒ„áƒĄáƒáƒ•áƒ˜áƒ”áƒĄ ინსჱიჱუჱჹი
ჯანვი კაპურივით áƒȘჼოვრება
ჹურიქ კვალდაკვალ Ⴠეიდთან ერთად
დოჟას კონáƒȘერჱი მისაჩებ ოთაჼჹი
VIP‑გართობა კევინ ჰარჱთან ერთად
ორსეს მუზეუმჹი გა჊ვიძება
მჀრინავ საჼლჹი გამოძინება
საბაზისო მოგონებები: თავდაყირა‑2
ერთი ჩამე áƒ€áƒ”áƒ áƒáƒ áƒ˜áƒĄ მუზეუმჹი
ჼაბი ლამესთან ერთად თამაჹი
áƒ˜áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ წვიმის საჼლჹი სჱუმრობა
áƒ—áƒáƒ•áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜ áƒ„áƒĄáƒáƒ•áƒ˜áƒ”áƒĄ ინსჱიჱუჱჹი
ჯანვი კაპურივით áƒȘჼოვრება
ჹურიქ კვალდაკვალ Ⴠეიდთან ერთად
დოჟას კონáƒȘერჱი მისაჩებ ოთაჼჹი
VIP‑გართობა კევინ ჰარჱთან ერთად
ორსეს მუზეუმჹი გა჊ვიძება

áƒȘჼადჹი აჼდენილი ოáƒȘნებები

თითოეული სჱუმრობა დაგეგმილია ბოლო დეჱალამდე და გპირდებათ გარემოს, რომელზეáƒȘ აჄამდე მჼოლოდ ოáƒȘნებობდით.

„ლეგენდები“ áƒȘალკე კაჱეგორიაა„ლეგენდები“ áƒȘალკე კაჱეგორიაა

მუსიკის, კინოს, ჱელევიზიის, ჼელოვნების, სპორჱისა და სჼვა áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒĄ ლეგენდებს აჼლა ერთ სივრáƒȘეჹი ჹეჼვდებით.მუსიკის, კინოს, ჱელევიზიის, ჼელოვნების, სპორჱისა და სჼვა áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒĄ ლეგენდებს აჼლა ერთ სივრáƒȘეჹი ჹეჼვდებით.

განუმეორებელი და დროჹი ჹეზჩუდულიგანუმეორებელი და დროჹი ჹეზჩუდული

ჹეიჱყვეთ, რა სჱუმრობები მზადდება, მომზადდა ან დასრულდა.ჹეიჱყვეთ, რა სჱუმრობები მზადდება, მომზადდა ან დასრულდა.

ერთ‑ერთმა პირველმა ჹეიჱყვეთ ყველაზე მნიჹვნელოვანზეერთ‑ერთმა პირველმა ჹეიჱყვეთ ყველაზე მნიჹვნელოვანზე

აჼალ ლეგენდებს წელიწადჹი რამდენჯერმე წარმოგიდგენთ. სურვილისამებრ, ლეგვიძლია, ჹეგაჱყობინოთ ამის ჹესაჼებ.

მოითჼოვეთ დაჯავჹნა — áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒáƒ, გაგიმართლოთ

თუ ერთ‑ერთი იჩბლიანი ა჊მოჩნდებით, áƒáƒ„áƒ áƒáƒĄ საჹვი გადმოგეáƒȘემათ.

„ლეგენდები“ დაუვიწყარი სჱუმრობებია, რომლებსაáƒȘ ამზადებს და კურირებს Airbnb. მოთჼოვნის წარმოდგენა ლეგიძლიათ უსასყიდლოდ. დამაჱებითი ინჀორმაáƒȘია (მათ ჹორის, ასაკობრივი áƒ“áƒÂ áƒ’áƒ”áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ ჹეზჩუდვების, მონაáƒȘემთა გამოყენების ჼერჼების, ჹემთჼვევითი áƒšáƒ”áƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒ˜áƒĄ პრინáƒȘიპისა და სჼვა პირობების ჹესაჼებ) ჼელმისაწვდომია წესების სრულ ვერსიაჹი.

მოგზაურობა ერთად უკეთესია. აჼლა კი დაგეგმვაáƒȘ.

გაეáƒȘანით აჼალ áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიებს áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒŁáƒ áƒ˜ სჱუმრობებისთვის.გაეáƒȘანით აჼალ áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიებს áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒŁáƒ áƒ˜ სჱუმრობებისთვის.

áƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ—áƒ საზიარო სიებჹი ყველას áƒ”áƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒÂ áƒĄáƒ˜áƒąáƒ§áƒ•áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ—áƒ საზიარო სიებჹი ყველას áƒ”áƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒÂ áƒĄáƒ˜áƒąáƒ§áƒ•áƒ

მოიწვიეთ სჼვები ჼმის მისაáƒȘემად, მინაწერების დასამაჱებლად და სჱუმრობის დეჱალების áƒ©áƒáƒĄáƒáƒĄáƒŹáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ“ áƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ—áƒÂ áƒĄáƒ˜áƒáƒšáƒ˜.მოიწვიეთ სჼვები ჼმის მისაáƒȘემად, მინაწერების დასამაჱებლად და სჱუმრობის დეჱალების áƒ©áƒáƒĄáƒáƒĄáƒŹáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ“ áƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ—áƒÂ áƒĄáƒ˜áƒáƒšáƒ˜.

áƒ“áƒáƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ“ მოწვევა, რომ ყველა áƒ˜áƒœáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ იყოს

გაუგზავნეთ áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒ˜áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ სჱუმრობის დეჱალები ლამაზი ჩია ბარათების საჼით.

áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒĄ სჼვადასჼვა áƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ˜áƒĄ Ⴠერადი, ილუსჱრირებული ჩია ბარათები.

სჱუმრები და áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ ერთ ჩაჹლი ლეძლებენ მიმოწერასა და ემოჯიებით რეაგირებას. ამასთან, áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ მზა პასუჼებსაáƒȘ ჹევთავაზებთ.სჱუმრები და áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ ერთ ჩაჹლი ლეძლებენ მიმოწერასა და ემოჯიებით რეაგირებას. ამასთან, áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ მზა პასუჼებსაáƒȘ ჹევთავაზებთ.

აჄáƒȘენჱი თჄვენზე და áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ სჱუმრობებზე

უკეთ წარუდგინეთ თავი სჼვებს Airbnb‑ზე: აჱვირთეთ ჹესანიჹნავი áƒ€áƒáƒąáƒ და áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒáƒ©áƒ˜áƒœáƒ”áƒ— სამაჼსოვრო ჹჱამპები თჄვენი წარსული სჱუმრობებიდან.უკეთ წარუდგინეთ თავი სჼვებს Airbnb‑ზე: აჱვირთეთ ჹესანიჹნავი áƒ€áƒáƒąáƒ და áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒáƒ©áƒ˜áƒœáƒ”áƒ— სამაჼსოვრო ჹჱამპები თჄვენი წარსული სჱუმრობებიდან.

áƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ კუთჼითაáƒȘ áƒĄáƒ˜áƒáƒźáƒšáƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒáƒ›áƒáƒĄáƒžáƒ˜áƒœáƒ«áƒšáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ კუთჼითაáƒȘ სიაჼლეებია

საჼეáƒȘვლილი „ჹეჱყობინებების“ ჩანართი, ჹემოსავლის მართვის პანელი და არა მჼოლოდ.საჼეáƒȘვლილი „ჹეჱყობინებების“ ჩანართი, ჹემოსავლის მართვის პანელი და არა მჼოლოდ.

მომჼმარებლებისთვის ჼელმისაწვდომი áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიები, áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒáƒ, განსჼვავდებოდეს მდებარეობის მიჼედვით.