კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.
  საცხოვრებლების მასპინძლები

  კეთილსინდისიერი მასპინძლობა აშშ-ში

  We encourage hosts to think carefully about their responsibilities. Hosting offers rich experiences, but it comes with a certain level of commitment. In addition to the basic requirements that we expect of all hosts, here are some ways you can be a responsible host.*

  Health and cleanliness

  Global information about Airbnb’s enhanced cleaning protocol can be found in general info about hosting places to stay

  Key recommendations on cleaning

  General resources

  Safety

  What can I do to make my space safe for guests?

  Emergency procedures

  Contact info

  Indicate local emergency numbers and the nearest hospital. Provide a clear emergency contact number for yourself, as well as backup, for easy guest reference. Also make clear how you should be contacted if the guest has questions or issues arise.

  Supplies

  Make a first aid kit easily available.

  Fire prevention

  Ensure you have a functioning smoke alarm and carbon monoxide detector, and that your property meets government safety guidelines for your area (ex: International Building Code). Ensure you provide a functioning fire extinguisher and complete required maintenance.

  Exits

  Ensure you have a clearly marked fire escape route, and post a map in your home.

  Minimize hazards

  Privacy

  Always be mindful of your guests' privacy. Fully disclose whether there are security cameras or other surveillance equipment at or around your listing. Make sure you are aware of and comply with applicable federal, state, and local laws.

  Occupancy

  Establish safe occupancy limits - your local government may have guidelines.

  Access

  Go through your home to identify any areas where guests might trip or fall and either remove the hazard or mark clearly. Fix any exposed wires. Ensure stairs are safe and have railings. Remove or lock up any objects that may be dangerous to your guests.

  Child-proofing

  Ensure your home is safe for children, or else notify guests of potential hazards.

  Climate

  Ensure your home is properly ventilated and that temperature control is clearly marked and functional. Ensure guests are clear about how to safely use the heater.

  Neighbors

  How can I be mindful of my neighbors?

  Building rules

  Ensure you relay your building's common area rules to your guest. You may want to even notify your neighbors that you will have guests, and remind guests not to bother your neighbors (ex: don't knock on their door or buzz them to let you in).

  Smoking

  If you don't allow smoking, we suggest posting signs to remind guests. If you do allow smoking, ensure you have ashtrays available in designated areas.

  Parking

  Ensure you relay parking rules for your building and neighborhood to your guest.

  Noise

  Remind guests about keeping noise down. You may want to consider whether you allow babies, pets, or parties. Develop a policy about guests inviting other people over, and ensure your guests are clear about your 'party policy.'

  Pets

  If you allow pets, ensure guests are educated about things like local parks and local customs (ex: cleaning up after your dog). Have a backup plan in case a guest's pet upsets the neighbors (such as the number of a nearby pet hotel).

  House Rules

  To avoid surprises, you may want to include the information covered above in your House Rules in your Airbnb listing profile.

  Permissions

  Whom should I notify that I'm hosting on Airbnb?

  Contracts

  Check your HOA or Co-Op Board regulations to make sure there is no prohibition against subletting--or any other restriction against hosting. Read your lease agreement and check with your landlord if applicable. You may consider adding a rider to your contract that addresses the concerns of these parties and outlines the responsibilities and liabilities of all parties.

  Roommates

  If you have roommates, consider a roommate agreement in writing which outlines things like how often you plan to host, how you'll ensure guests follow House Rules, and even whether you'll share revenue if that makes sense for you.

  Neighbors

  Consider whether you should notify your neighbors about your plans to host, along with your plan for how to make sure your guests are not disruptive.

  Subsidized housing

  If you live in public or subsidized housing there may be special rules that apply to you. The manager of the property may be able to answer questions about this.

  General regulations

  What local regulations apply to me?

  Taxes

  Ensure you look up any local taxes or business license requirements that may apply. This may include things like hotel/transient occupancy tax, sales, and other turnover taxes such as Value Added Tax (VAT) or Goods and Services Tax (GST), or income tax.

  Permits or registrations

  Ensure you look up any permitting, zoning, safety, and health regulations that may apply. The governing authorities that regulate the use and development of property in your area may have useful information on such regulations.

  Rent control/rent stabilization

  If you live in rent controlled or stabilized housing, there may be special rules that apply to you. Contact your local Rent board to ask questions about this topic.

  ადგილობრივი რეგულაციები

  აირჩიეთ ქვემოთ წარმოდგენილი ადგილმდებარეობა ქალაქის, ოლქის ან რეგიონის შესახებ ინფორმაციის გასაცნობად. თუ საჭირო ტერიტორიას ვერ პოულობთ, გაეცანით ზოგად ინფორმაციას ადგილობრივი რეგულაციების შესახებ.

  Important things to check

  Taxes

  Taxes can be complicated, and you should take time to understand the rules as they apply to you and your particular situation.

  Ernst and Young has prepared an overview of tax considerations for Airbnb hosts relating to the US taxation of rental income: Ernst and Young’s United States "General guidance on the taxation of rental income" (English). This information provides an overview of how to complete your tax return as well as some of your tax responsibilities regarding the revenue you derived from your hosting activity on Airbnb and other hosting platforms. The information provided by Ernst and Young relates exclusively to US income tax and does not include any guidance relating to occupancy taxes, hotel taxes, value added taxes, or other taxes.

  Disclaimer: Airbnb's presentation of Ernst and Young is not an endorsement. Tax advice is complicated and you should do your own diligence when receiving advice. Airbnb is not responsible for any tax or other advice provided by any outside entity.

  Insurance

  What insurance should I get to cover my home?

  Host Guarantee

  Airbnb offers you our Host Guarantee, but note this does not take the place of homeowners or renters insurance.

  Basic coverage

  Review your renters or homeowners policy with your insurance carrier to make sure you have adequate coverage.

  Liability

  Ensure you have adequate liability coverage as well as property protection.

  For more information on how Airbnb works, visit our Help Center.

  * Please note that Airbnb has no control over the conduct of Hosts and disclaims all liability. Failure of Hosts to satisfy their responsibilities may result in suspension of activity or removal from the Airbnb website.

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  არ ხართ საცხოვრებლის მასპინძელი?
  სასურველი დამხმარე სტატიების საპოვნელად აირჩიეთ სხვა სტატუსი.