ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

რა ოდენობის გადასახადს აკისრებს Airbnb მასპინძლებს?

დეტალურად გაეცანით მასპინძლებისა და სტუმრებისთვის დაკისრებულ მომსახურების გადასახადებს.
ავტორი: Airbnb (16 ნოე, 2020)
5‑წუთიანი საკითხავი
განახლების თარიღი: 14 მარ, 2023

ყველაზე მნიშვნელოვანი

 • მასპინძლებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, უმეტეს შემთხვევაში, 3%‑ია

 • სტუმრებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, როგორც წესი, ჯავშნის შუალედური ჯამის 14%‑ია

 • აღნიშნული გადასახადები Airbnb‑ზე მასპინძლების მხარდაჭერასა და პლატფორმის შეუფერხებელ მუშაობას ხმარდება

მრავალი ადამიანისთვის მასპინძლობა შემოსავლის მიღების, პარალელურად კი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულ სტუმრებთან ურთიერთობის შესანიშნავი საშუალებაა. ყველაფერ ამას გაცილებით მარტივად გაართმევთ თავს, თუ ზუსტად გეცოდინებათ, რა ოდენობის გადასახადს აკისრებს Airbnb სტუმრებსა თუ მასპინძლებს და რისთვის.

ეს ცოდნა დაგეხმარებათ, შეიმუშაოთ საფასო პოლიტიკა, რომელიც მასპინძლობის კუთხით თქვენთვის უფრო ხელსაყრელია.

რა ოდენობის გადასახადს იღებს Airbnb?

მასპინძლებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, უმეტეს შემთხვევაში, ფიქსირებული 3%‑ია. შუალედური ჯამი მოიცავს თქვენ მიერ ერთ ღამეზე დაწესებულ ფასსა და თქვენ მიერვე სტუმრებისთვის განსაზღვრულ სხვა არასავალდებულო გადასახადებს (მაგალითად, დასუფთავებისთვის), მაგრამ არა Airbnb‑ს გადასახადებსა და ოფიციალურ მოსაკრებლებს. სტუმრებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, როგორც წესი, ჯავშნის შუალედური ჯამის 14%‑ია.

ვთქვათ, ერთი ღამის ფასად დაწესებული გაქვთ 100 აშშ დოლარი, დასუფთავების ერთჯერად გადასახადად კი — 60 აშშ დოლარი, მაშინ 3 ღამით სტუმრობისთვის გაფორმებული ჯავშნის შუალედური ჯამი იქნება 360 აშშ დოლარი. მასპინძლისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, რომელიც, როგორც წესი, ჯავშნის შუალედური ჯამის 3%‑ია (ანუ 10,80 აშშ დოლარი, მოყვანილი მაგალითის შემთხვევაში), ანაზღაურებიდან გამოგექვითებათ, ხოლო სტუმრებისთვის დაკისრებული მომსახურების 14%‑იანი გადასახადი (50,40 აშშ დოლარი) ჯავშნის ჯამურ ღირებულებაში აისახება და მას სტუმრები გადაიხდიან. ამ მაგალითის მიხედვით:

 • თქვენ გერგებოდათ 349,20 აშშ დოლარი
 • სტუმარი გადაიხდიდა 410,40 აშშ დოლარს

Airbnb‑ს მომსახურების გადასახადები კონკურენტუნარიანია. ამას გარდა, ტრანსაქციების დამუშავებისთვის საკომისიოები დაწესებული არ გვაქვს. ამგვარად, მასპინძელს მეტი შემოსავალი რჩება.

მასპინძლებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, უმეტეს შემთხვევაში, ფიქსირებული 3%‑ია.

რატომ იღებს Airbnb მომსახურების გადასახადს?

გადასახადები გვეხმარება Airbnb‑ს შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფაში და საშუალებას გვაძლევს, მასპინძლობაში დასახმარებლად შემოგთავაზოთ ისეთი პროდუქტები თუ მომსახურებები, როგორიცაა:

 • მომხმარებელთა სადღეღამისო მხარდაჭერა
 • პოპულარიზაცია Google‑ში, სოციალურ ქსელებში და სხვა პლატფორმებზე
 • თქვენი და თქვენ მიერ სტუმრებისთვის შეთავაზებული საცხოვრებლის დაცვა
 • საგანმანათლებლო რესურსები მასპინძლებისთვის

გადასახადების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით ზემოთ მოცემულ ვიდეოს.

იციან სტუმრებმა ამ გადასახადების შესახებ?

დიახ, სტუმრებისთვის მითითებული იქნება როგორც მომსახურების, დასუფთავების, დამატებითი სტუმრებისა და შინაური ცხოველების გადასახადები, ისე ადგილობრივი მოსაკრებლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ჯამში გადასახდელი თანხა.
როცა ზუსტად ვიცი, რისგან შედგება ფასი, კონკურენტუნარიან დონეზე მისი შენარჩუნება მიმარტივდება, რაც სტუმრების კმაყოფილებასა და უკეთეს მიმოხილვებში აისახება.
Oliver,
ბრუკლინი, ნიუ‑იორკი

სად იქნება მითითებული სტუმრების მიერ გადასახდელი თანხა?

ჯავშნის დამადასტურებელ ელწერილში და მისი დეტალების გვერდზე მოცემული იქნება ფასის დეტალიზაცია, რომელშიც მითითებულია:

 • Airbnb‑ს მიერ ჩამოჭრილი გადასახადები და მოსაკრებლები
 • არასავალდებულო გადასახადები, რომლებსაც, შესაძლოა, სტუმრებს აკისრებდეთ (მაგალითად, დასუფთავებისთვის)
 • სტუმრების მიერ გადასახდელი ჯამური ფასი
 • თქვენი კუთვნილი ანაზღაურება

ეს ნიშნავს, რომ არ მოგიწევთ საბოლოო ფასის მოძიება, თუ სტუმარი მის შესახებ შეგეკითხებათ ან ჯავშანში ცვლილებების შეტანა დაგჭირდებათ. როცა ზუსტად იცით, რა თანხას იხდიან სტუმრები, ბევრად გიმარტივდებათ ისეთი საკითხების მართვა, როგორიცაა საფასო პოლიტიკა, თანხის დაბრუნება, ჯავშნების გაუქმება და დაჯავშნის მოთხოვნები.

ჯავშნის დეტალების ეკრანზე ნაჩვენებია სტუმრის მიერ გადახდილი და მასპინძლის კუთვნილი თანხები.

სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

ყველაზე მნიშვნელოვანი

 • მასპინძლებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, უმეტეს შემთხვევაში, 3%‑ია

 • სტუმრებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი, როგორც წესი, ჯავშნის შუალედური ჯამის 14%‑ია

 • აღნიშნული გადასახადები Airbnb‑ზე მასპინძლების მხარდაჭერასა და პლატფორმის შეუფერხებელ მუშაობას ხმარდება

Airbnb
16 ნოე, 2020
სასარგებლო იყო?

გაეცანით სხვა თემებს