კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  მომსახურების რა გადასახადები აქვს დაწესებული Airbnb-ს?

  To help Airbnb run smoothly and to cover the costs of the products and services we provide, like 24/7 customer support, we charge a service fee when a booking is confirmed.This article does not cover fees for Airbnb Luxe properties, which are handled separately.

  Fees for booking a place to stay

  We have two different service fee structures for booking a place to stay: split-fee where both hosts and guests pay a service fee, and host-only fee where only the host pays a service fee.

  1. Split-fee

  This fee structure is the most common. A service fee is deducted from the host payout, and a service fee is charged to guests.

  Host service fee

  Most hosts pay a service fee of 3%, but Airbnb Plus hosts, hosts with listings in Italy, and hosts who use Super Strict cancellation policies may pay more. This fee is calculated from the booking subtotal (the nightly rate plus cleaning fee and additional guest fee, if applicable, but excluding Airbnb fees and taxes) and is automatically deducted from the host payout.

  To review the service fee charged for a particular booking:

  1. Go to Transaction history on airbnb.com
  2. Next to the reservation that you want to review, select the reservation code
  3. Under Payout, you'll find the Airbnb Service Fee

  Guest service fee

  Most guests pay a service fee that is under 14.2% of the booking subtotal (the nightly rate plus cleaning fee and additional guest fee, if applicable, but excluding Airbnb fees and taxes). The fee varies based on a variety of booking factors and is displayed to guests, including during checkout before they book a reservation.

  2. Host-only fee

  The entire service fee is deducted from the host payout, and no Airbnb service fee is paid by guests.

  The host-only fee typically ranges from 14% to 16% and is mandatory for hotels and some other hosts. Airbnb Plus hosts, and hosts who use Super Strict cancellation policies may pay more. The service fee paid by hosts for listings located in Mainland China is 10%.

  Fees for Airbnb Experiences

  Host service fee

  We charge hosts who offer experiences a 20% service fee. This is calculated based on the price of the experience and is automatically deducted from the host’s payout. We waive this fee for certain social impact experiences.

  Guest service fee

  We currently do not charge a guest service fee for experiences.

  VAT charges on service fees

  Depending on the laws of the jurisdiction involved, VAT may be charged on top of the host and guest service fee. The service fee will include these VAT charges when applicable.

  This article does not cover fees for Luxe properties.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?