შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb-ს კონტენტის დებულება

  Airbnb-ზე კონტენტის გამოქვეყნებით თანხმდებით წინამდებარე დებულების დაცვაზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, საკუთარი შეხედულებისამებრ, მთლიანად ან ნაწილობრივ წავშალოთ კონტენტი ნებისმიერი მიზეზით, მათ შორის, წინამდებარე დებულების, მომსახურების პირობების, ჩვენი გაერთიანების სტანდარტების ან მიმოხილვების დებულების დარღვევის გამო.

  განმეორებითი ან მძიმე დარღვევების შემთხვევაში, შესაძლოა, შესაბამისი ანგარიშების მოქმედება დროებით ან სამუდამოდ შევაჩეროთ.

  კონტენტის შესახებ შეტყობინება შესაძლებელია პირდაპირ გვერდიდან ან ჩვენთან დაკავშირების მეშვეობით.

  Airbnb‑ზე იკრძალება შემდეგი სახის კონტენტი:

  • მხოლოდ სარეკლამო მიზნით შექმნილი ან სხვა კომერციული კონტენტი (კომპანიის ლოგოების, ბმულებისა თუ სახელების ჩათვლით)
  • სპამი, არასასურველი კონტაქტი ან განმეორებით გაზიარებული, არასასიამოვნო კონტენტი
  • უკანონო/საზიანო მოქმედების წამახალისებელი, სექსუალური/ძალადობრივი შინაარსის, ნატურალისტურად წარმოჩენილი, მუქარის შემცველი ან შემაწუხებელი კონტენტი
  • დისკრიმინაციული კონტენტი (დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას)
  • სხვისი (მათ შორის, Airbnb‑ს წარმომადგენლის) ვინაობის, ანგარიშის ან სტატუსის მითვისების მცდელობები
  • უკანონო ან სხვა პირისა თუ სუბიექტის უფლებების (მათ შორის, ინტელექტუალური საკუთრებისა და კონფიდენციალურობის უფლებების) შემლახველი კონტენტი
  • სხვისი პირადი ან კონფიდენციალური ინფორმაციის შემცველი კონტენტი, მაგალითად, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია საცხოვრებლის მდებარეობის განსაზღვრა

  ვრცლად Airbnb‑ს კონტენტის დებულებისა და კორონავირუსის შესახებ.

  წესების დარღვევები

  ქვემოთ ჩამოთვლილია წესების დარღვევები კონტენტის ტიპის მიხედვით:

  განცხადებების სათაურები

  • საცხოვრებლის ტიპთან, სტილთან ან შეთავაზებულ შთაბეჭდილებასთან შეუსაბამო ინფორმაციის შემცველი სათაურები
  • სპეციალური სიმბოლოების ან ემოჯიების შემცველი სათაურები

  განცხადების ან პროფილის გვერდები

  • თაღლითური, მცდარი ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის შემცველი გვერდები

  გაერთიანების ცენტრი

   არათემატური კონტენტი, რომელიც არ შეიცავს და არც პასუხობს შეკითხვას, განხილვის ფარგლებში კი უსარგებლოა
  • ტროლინგი ან გაერთიანების წევრებზე განმეორებითი თავდასხმა

  მიმოხილვები

  • მიმოხილვები, რომლებშიც იკვეთება მიკერძოება ან გამოძალვის/წახალისების, ინტერესთა კონფლიქტისა თუ პირდაპირი კონკურენციის ნიშნები
  • მიმოხილვები, რომლებშიც გადმოცემული არ არის სასარგებლო ინფორმაცია მასპინძლის, სტუმრის, საცხოვრებლის ან შთაბეჭდილების შესახებ, შესაძლოა, წაიშალოს. წაშლას ექვემდებარება ის მიმოხილვებიც, რომლებიც, ძირითადად, არააქტუალურ ინფორმაციას შეიცავს (თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დანარჩენი აქტუალური ინფორმაცია გაერთიანების სხვა წევრებს დაჯავშნასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში ვერ დაეხმარებოდა).

  გაეცანით Airbnb მიმოხილვების დებულებას და შეიტყვეთ ვრცლად მიმოხილვებთან დაკავშირებული დავების მოდერაციის შესახებ.

  ინდივიდუალური URL‑ები

  მიიღეთ სათანადო დახმარება?