კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Airbnb-ს საფუძვლები

  შემიძლია თუ არა წავშალო ან ვუპასუხო მიმოხილვას, რომელსაც არ ვეთანხმები?

  You can post a public response to reviews that others leave for you, but you can't remove them. Reviews are only removed if they violate our Review Policy. If you would like to dispute a review, learn how to report a review that you believe goes against the policy.

  If you’d like to respond to a review with additional information, to provide your own perspective of a situation, or to address feedback given, you can leave a response within 30 days of when the review was written. If you choose to leave a response, be sure to follow our Review Policy and provide relevant comments for future hosts and guests.

  To respond to a recent review:

  1. From a web browser, go to your Reviews
  2. Select Reviews About You
  3. Find the review you’d like to respond to and select Leave a Response

  Review responses will be posted immediately after you publish them, and they cannot be edited once posted.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
  შერჩეული დამხმარე სტატიების საპოვნელად აირჩიეთ სტატუსი.