კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  რა პრინციპით ხდება სტუმრობის მიმოხილვა?

  All the reviews on Airbnb are written by hosts and guests who have completed their stay using Airbnb. In addition to a written review, guests are also asked to provide star ratings.

  You have 14 days after checkout to write a review for a trip. To encourage impartial and honest comments, reviews are posted only after both parties have completed their review, or when the 14-day review period has ended.

  Writing a review

  To leave a review for a recent trip, go to your reviews.

  Reviews are limited to 1000 words and must follow Airbnb's Review Policy. The best reviews include information that will help future hosts and guests. For example, you can share about your interactions with your guest, host, or their affiliates, and guests can highlight qualities that made the stay special (like cleanliness, personal touches, or convenience).

  As part of the review process, you’ll also have the option to leave private feedback for your host or guest. These private comments are shared at the same time that the reviews are posted.

  Group reviews

  If a reservation has more than one confirmed guest, the host's review is for the guest who made the reservation. This review will still appear on the profiles of all the reservation’s confirmed guests.

  Finding past reviews

  To read reviews you've written or reviews about you, go to your reviews from a web browser. You'll also see any private feedback that people have left you.

  Responding to or disputing a review

  Our community relies on honest, transparent reviews. Learn how to respond to a review or how to report a review that you believe goes against our review policy.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?