შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  ძირითადი წესები სტუმრებისთვის

  Airbnb ავალდებულებს სტუმრებს, გაუფრთხილდნენ საცხოვრებელს და დაიცვან სახლის წესები.
  ავტორი: Airbnb (16 ნოე, 2022)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ივლ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  მკაფიო წესების დადგენა სტუმრებისთვის

  საცხოვრებლისადმი სიფრთხილით მოპყრობა

  ძირითადი წესების დაცვა

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  16 ნოე, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს