დაზღვევის შეჯამება

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა

რას გულისხმობს იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა?

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა ითვალისწინებს საცხოვრებლის შეთავაზებისას სხვებისთვის მიყენებული ფიზიკური/მატერიალური ზიანის გამო მასპინძლისთვის* დაკისრებული პასუხისმგებლობისა თუ სხვა ხარჯების დაფარვას, ასევე, სტუმრის* მიერ მასპინძლისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას. სტუმრობის განმავლობაში მასპინძლის ქონების დაზიანების შემთხვევაში, დაზღვევა გავრცელდება, თუ სტუმარი და მასპინძელი სადავო საკითხს თავად ვერ გადაწყვეტს და მასპინძელი Airbnb‑ს მიმართავს.

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევას უზრუნველყოფს Sompo Japan Insurance Inc.

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის პროგრამით სარგებლობისთვის მასპინძლებს სადაზღვევო პრემიის გადახდა არ მოეთხოვებათ.

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევით გათვალისწინებული დაფარვის შესახებ.

დაზღვევის მოქმედების პერიოდი

მიმდინარე სადაზღვევო პროგრამა მოქმედებს 2021 წლის 31 ივლისიდან 2022 წლის 31 ივლისამდე.

ფარგლები და პირობები

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის ფარგლები და აღნიშნულ ფარგლებში ანაზღაურების მოთხოვნის პირობები

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის ფარგლებში დაიფარება საცხოვრებლის შეთავაზებისას მასპინძლის ქონების განადგურების გამო მიღებული ზარალი და სხვებისთვის მიყენებული ფიზიკური/მატერიალური ზიანის გამო მასპინძლისთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობა თუ სხვა ხარჯები.

 1. დაზღვევით დაფარული საცხოვრებელი

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა ფარავს საცხოვრებელს,* რომელსაც ფლობს, იყენებს ან მართავს მასპინძელი საცხოვრებლის გაზიარებისთვის.

(*) საცხოვრებლად ითვლება ობიექტები, რომლებიც დამტკიცებულია სასტუმრო საქმიანობის შესახებ კანონის ფარგლებში, დამოწმებულია ეროვნულ-სტრატეგიული სპეციალური ზონების შესახებ კანონით, რეგისტრირებულია კერძო საცხოვრებელში განთავსების შესახებ კანონის შესაბამისად, ასევე, მსგავსი ობიექტები, რომლებშიც იწარმოება საცხოვრებელში განთავსების სამეწარმეო საქმიანობა, თუმცა იმ პირობით, რომ ყველა შემდეგი მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია:

 • ობიექტებს ფლობს ან აქირავებს მასპინძელი;
 • ობიექტები შეთავაზებულია Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით; და
 • ობიექტები იჯავშნება და გამოიყენება იმ პირის მიერ, რომელიც დაეთანხმა Airbnb‑ს მომსახურების პირობებს და ისარგებლა Airbnb‑ს პლატფორმით. საცხოვრებელ ობიექტებში შედის მობილური სახლები, ავტობუსები, საცხოვრებელი ავტოფურგონები, სახლები ხეზე და სხვა მსგავსი ობიექტები, რომლებიც პარკირებულია და საცხოვრებლის სახით გამოიყენება. ასევე, შედის გემები და მცურავი საშუალებები, თუ ისინი გამოიყენება საცხოვრებლის სახით.
 1. მასპინძელი/მასპინძლები

მასპინძლები არიან პირები, რომლებიც (*) საცხოვრებლის გაზიარებას ეწევიან.

 1. სტუმარი/სტუმრები

სტუმრები არიან (*) საცხოვრებლის გაზიარებასთან დაკავშირებული საქმიანობის მომხმარებლები (მათ შორის, მომხმარებლის მიერ მოწვეული პირები და ყველა, ვინც საცხოვრებლის გაზიარებას ერთობლივად ეწევა).

(*) საცხოვრებლის გაზიარების საქმიანობა არის სასტუმრო საქმიანობა, რომელსაც განმარტავს კანონი სასტუმრო საქმიანობის შესახებ (1948 წლის აქტი № 138), სამეწარმეო საქმიანობა, რომელსაც განმარტავს კანონი ეროვნულ-სტრატეგიული სპეციალური ზონების შესახებ (2013 წლის აქტი № 107), ან საცხოვრებელში განთავსების სხვა მსგავსი საქმიანობა, ასევე, საცხოვრებლის შიგნით თუ გარეთ გაწეული ნებისმიერი საქმიანობა ზემოაღნიშნული მომსახურებებისთვის, რომლებიც ხორციელდება Airbnb-ს ციფრული პლატფორმის გამოყენებით შესრულებული ტრანსაქციების საფუძველზე.

სადაზღვევო დაფარვა (პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული პირობები)

დაზღვევის მოქმედების პერიოდში ერთ ინციდენტზე გათვალისწინებულია მაქსიმუმ 100 000 000 იაპონური იენი.

დაფარვის გამონაკლისები

ძირითადი გამონაკლისები, რომლებიც არ იფარება იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის ფარგლებში (მატერიალური ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული მუხლები)

რაც საცხოვრებლის გარეთაა:

 • სავალუტო ერთეულები, ფული, ძვირფასი მეტალები ზოდის სახით, ბანკნოტები ან ფასიანი ქაღალდები.
 • მიწა, წყალი თუ სხვა ნივთიერება მიწაზე ან მიწაში; აღნიშნულში არ შედის ლანდშაფტის დიზაინი, გზები და ტროტუარები, რომლებიც აუმჯობესებს მიწის ნაკვეთს (თუმცა შედის დამატებითი მიწის ნაკვეთი ან ასეთი ობიექტის ქვეშ არსებული მიწა), ასევე, არ შედის წყალი, რომელიც განთავსებულია ავზში, მილსადენების სისტემაში ან ნებისმიერ სხვა დამმუშავებელ მოწყობილობაში.
 • ცხოველები, მაგალითად (თუმცა ამით არ შემოიფარგლება), პირუტყვი და შინაური ცხოველები.
 • გაშენებული ხეტყე და მცენარეული კულტურები.
 • მცურავი საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური საფრენი აპარატები და სატელიტები; აღნიშნულში არ შედის უმოქმედო მცურავი საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება საცხოვრებლის სახით.
 • სატრანსპორტო საშუალებები; აღნიშნულში არ შედის უმოქმედო სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება საცხოვრებლის სახით.
 • მიწისქვეშა შახტები, შახტის ჭაურები ან მათში არსებული ნებისმიერი ობიექტი.
 • კაშხლები, დამბები და ჯებირები.
 • ქონება, რომელიც ტრანსპორტირების პროცესშია.
 • გადაცემისა და განაწილების ხაზები საცხოვრებლიდან 305 მეტრზე შორს.

ძირითადი შემთხვევები, როცა სადაზღვევო თანხა არ გაიცემა:

 • საომარი მოქმედებები, უცხო ქვეყნის მიერ ძალის გამოყენება, რევოლუცია, ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, სამოქალაქო ომი, შეიარაღებული ამბოხება ან სხვა მსგავსი ინციდენტები თუ სახალხო მღელვარება.
 • ზიანი, რომელიც გამოწვეულია გამოსხივებით, აფეთქებითა თუ სხვა დაზიანებით ბირთვული რეაქციის შედეგად, რადიოაქტიური საწვავი მასალის, რადიოაქტიური ელემენტის, რადიოიზოტოპისა თუ ასეთი ნივთიერებებით დაბინძურებული მასალის ატომური ბირთვის დაშლის ან აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ბირთვული რეაქციები ან რადიოიზოტოპების ატომური ბირთვის რადიოაქტიური დაშლა სამედიცინო, სამეცნიერო ან სამეწარმეო დანიშნულებით ხორციელდება.
 • ტერაქტები.
 • მომწამვლელი ბიოლოგიური თუ ქიმიური ნივთიერებების ფაქტობრივი ან მოსალოდნელი ბოროტად გამოყენება.
 • ზიანი, რომელიც საცხოვრებლისთვის სტუმრობის განმავლობაში არ არის მიყენებული.
 • მასპინძლების მიერ განზრახ ჩადენილი ქმედებით ან მათი უხეში გაუფრთხილებლობით გამოწვეული ზიანი.
 • სხვა მსგავსი შემთხვევები.

ძირითადი შემთხვევები, როცა სადაზღვევო თანხა არ გაიცემა (მუხლები ზიანის გამო დაკისრებულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ)

 • საომარი მოქმედებები, უცხო ქვეყნის მიერ ძალის გამოყენება, რევოლუცია, ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, სამოქალაქო ომი, შეიარაღებული ამბოხება ან სხვა მსგავსი ინციდენტები თუ სახალხო მღელვარება.
 • ზიანი, რომელიც გამოწვეულია გამოსხივებით, აფეთქებითა თუ სხვა დაზიანებით ბირთვული რეაქციის შედეგად, რადიოაქტიური საწვავი მასალის, რადიოაქტიური ელემენტის, რადიოიზოტოპისა თუ ასეთი ნივთიერებებით დაბინძურებული მასალის ატომური ბირთვის დაშლის ან აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ბირთვული რეაქციები ან რადიოიზოტოპების ატომური ბირთვის რადიოაქტიური დაშლა სამედიცინო, სამეცნიერო ან სამეწარმეო დანიშნულებით ხორციელდება).
 • მასპინძლების მიერ განზრახ ჩადენილი ქმედებით გამოწვეული ზიანი.
 • მასპინძლებთან მცხოვრები ნათესავებისთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობა.
 • მასპინძლების მიერ სამუშაოდ აყვანილი პირების შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობა.
 • ზიანის კომპენსაციასთან დაკავშირებით მასპინძელსა და სხვა პირს შორის სპეციალური შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ასეთი შეთანხმების საფუძველზე.
 • ჩამდინარე წყლებით ან გამონაბოლქვით გამოწვეული პასუხისმგებლობა.
 • პასუხისმგებლობა, რომელიც გამოწვეულია იურისტების, რეგისტრირებული უცხოელი იურისტების, სერტიფიცირებული საჯარო ბუღალტრების, საგადასახადო ბუღალტრების, არქიტექტორების, დამპროექტებლების, მიწებთან და საცხოვრებლებთან დაკავშირებული საკითხების გამომძიებლების, სასამართლო აღმასრულებლების, ადმინისტრაციული აღმასრულებლების, ვეტერინარებისა და სხვა მსგავსი პროფესიების წარმომადგენლების პროფესიული საქმიანობით.
 • საცხოვრებლის გარეთ საჰაერო ხომალდების, ავტომობილების ან სხვა ხომალდებისა თუ სატრანსპორტო საშუალებების ფლობის, გამოყენების ან მართვის შედეგად წარმოშობილი პასუხისმგებლობა (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ზიანი გამოწვეულია ობიექტის გარეთ საცხოვრებლის სახით გამოყენებული ავტომობილით, ხომალდით ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებით სარგებლობის ან მათი მართვის შედეგად).
 • პასუხისმგებლობა, რომელიც გამოწვეულია იჯარით გაცემულ ობიექტზე შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებით, როგორიცაა რემონტი, გაფართოება ან დანგრევა (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მასპინძელი თავად არის ჩართული მისივე წამოწყებულ საქმეში).
 • სხვა მსგავსი შემთხვევები.

სადაზღვევო მოთხოვნები

ინციდენტის შესახებ შეტყობა

თუ მასპინძელი შეიტყობს, რომ სტუმარს ან მესამე პირს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგა, დაზღვევით სარგებლობისთვის მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ამის შესახებ Airbnb‑ს. ანალოგიურად, როცა მასპინძელი შეიტყობს, რომ დაზიანდა ქონება, რომელსაც თავად ფლობს ან მართავს, დაზღვევით სარგებლობისთვის ამის შესახებ უნდა აცნობოს Airbnb-ს, თუ სტუმართან პირველი დაკავშირებიდან 72 საათის განმავლობაში შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდება.

სადაზღვევო პოლისის მიწოდების მოთხოვნა

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის წინამდებარე მოკლე მიმოხილვა არ მოიცავს სადაზღვევო პოლისის ყველა პირობას. სადაზღვევო პოლისის ასლის მოსათხოვნად გაუგზავნეთ Marsh Japan Inc.‑ს ელწერილი თქვენი Airbnb ანგარიშის ინფორმაციასთან ერთად.

სადაზღვევო კომპანია

Sompo Japan Insurance Inc.