შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  გაუმჯობესებული „AirCover მასპინძლებისთვის“

  კომპლექსური დაცვა. ის უფასოდ მოჰყვება ყველა ჯავშანს. მხოლოდ Airbnb‑ზე.
  ავტორი: Airbnb (11 მაი, 2022)
  4‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ივლ, 2023

  სტუმრების ვინაობის დადასტურება

  ჯავშნების შემოწმების ტექნოლოგია

  გაფართოებული დაცვა ზარალისგან

  ანაზღაურების გამარტივებული პროცესი

  Airbnb
  11 მაი, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს