კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად გადადით მართვის პანელზე. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დაბინავების/შეხვედრის დრომდე ჯავშნების გაუქმება შესაძლებელია ჯარიმის გარეშე და ეს არც სუპერმასპინძლის სტატუსზე იმოქმედებს.

  რა არის Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია?

  The Airbnb Host Guarantee provides protection for up to $1,000,000 to a host for damages to covered property in the rare event of guest damages above the security deposit or if no security deposit is in place.

  The Host Guarantee Program doesn't cover cash and securities, collectibles, rare artwork, jewelry, pets or personal liability. We recommend that hosts secure or remove valuables when renting their place. The program also doesn't cover loss or damage to property due to wear and tear.

  The Host Guarantee Program isn't insurance and doesn't replace your homeowners or renters insurance. Make sure you review and understand the terms of your insurance policy and what it covers and doesn't cover. Not all insurance will cover damage or loss to property caused by a guest renting your space. Filing a host guarantee request doesn't preclude a guest from financial responsibility for the damages claimed if Airbnb determines a guest was at fault.

  Learn more about the Host Guarantee at: airbnb.com/guarantee.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?