შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Airbnb‑ს მიერ მასპინძლების დაცვა

  შეიტყვეთ, დაცვის რა მექანიზმებს გთავაზობთ Airbnb.
  ავტორი: Airbnb (4 თებ, 2020)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ივლ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  პროფილები და მიმოხილვები

  AirCover მასპინძლებისთვის

  ძირითადი წესები

  ანგარიშის უსაფრთხოება

  სადღეღამისო მხარდაჭერა

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  4 თებ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს