შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Airbnb‑ს მიერ მასპინძლების დაცვა

  შეიტყვეთ, დაცვის რა მექანიზმებს გთავაზობთ Airbnb.
  ავტორი: Airbnb (4 თებ, 2020)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 17 ნოე, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  ახალბედა მასპინძლებს ან მათ, ვინც სტუმრების მიღებაზე დაფიქრებულხართ, ალბათ გაინტერესებთ, დაცვის რა საშუალებები არსებობს, თუ სტუმრები საცხოვრებელს ან ნივთებს დააზიანებენ. უსაფრთხოების წესების დარღვევები და ზიანის შემთხვევები იშვიათია, თუმცა Airbnb დაცვის რამდენიმე მექანიზმს სთავაზობს როგორც მასპინძლებს, ისე სტუმრებს.

  პროფილები და მიმოხილვები

  Airbnb სტუმრების უკეთ გაცნობაში გეხმარებათ. თუ მომენტალურ დაჯავშნას იყენებთ, სურვილისამებრ, შეგიძლიათ პარამეტრების მორგება (მაგალითად, საყოველთაო მოთხოვნების გარდა, სტუმრობის მსურველთათვის დამატებითი მოთხოვნებიც დააწესოთ). თუ დაჯავშნის მოთხოვნების ინდივიდუალურად მიღება გირჩევნიათ, ჯავშნის დადასტურებამდე შეგიძლიათ გაეცნოთ სტუმრების პროფილებს და მათთვის წინა მასპინძლების მიერ დატოვებულ მიმოხილვებს.

  მასპინძლებსა და სტუმრებს ერთმანეთის მიმოხილვა მხოლოდ სტუმრობის დასრულების შემდეგ შეუძლიათ, ამიტომ მათი შთაბეჭდილებები რეალურ გამოცდილებას ეფუძნება. ამას გარდა, შეტყობინებების მიმოცვლის უსაფრთხო ხელსაწყოს მეშვეობით ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვები სტუმარს და სათანადო მოლოდინი შეუქმნათ მას დაბინავებამდე.

  AirCover მასპინძლებისთვის

  „AirCover მასპინძლებისთვის“ ყველა Airbnb მასპინძლისთვის შეთავაზებული კომპლექსური დაცვაა, რომელიც ითვალისწინებს სტუმრობის მსურველთა ვინაობის დადასტურებას. ასევე, ჯავშნების შემოწმებას წვეულებების გამართვისა და მატერიალური ზარალის რისკის გამოსავლენად.

  „AirCover მასპინძლებისთვის“ მოიცავს საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში და ზარალისგან მასპინძელთა დაცვას 3 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში. კერძოდ, დაცულია ხელოვნების ნამუშევრები, ფასეული ნივთები, პარკირებული ავტომობილები, გემები თუ სხვა სატრანსპორტო საშუალებები და არა მხოლოდ.

  შეიტყვეთ ვრცლად პროგრამის „AirCover მასპინძლებისთვის“ შესახებ

  ძირითადი წესები

  ძირითადი წესები სტუმრებისთვის იმ სავალდებულო სტანდარტების ნაკრებია, რომლებიც ყველა სტუმარმა უნდა დაიცვას. ძირითადი წესები გულისხმობს საცხოვრებლის გაფრთხილებას, თქვენ მიერ დადგენილი სახლის წესების დაცვას, ნებისმიერი შემჩნეული პრობლემის შესახებ ოპერატიულ შეტყობინებასა და საცხოვრებლის ისეთ მდგომარეობაში დატოვებას, რომელიც საგულდაგულო დასუფთავებას არ საჭიროებს. ამ წესებს სტუმრობის ყველა მსურველი უნდა დაეთანხმოს ჯავშნის გაფორმებამდე.

  ანგარიშის უსაფრთხოება

  Airbnb სხვადასხვა ხერხით იცავს თქვენს ანგარიშს — მაგალითად, ითხოვს დამატებით ავტორიზაციას, როცა ანგარიშში შესვლას ახალი ტელეფონიდან ან კომპიუტერიდან ცდილობთ, ასევე, ანგარიშში ნებისმიერი ცვლილების შემჩნევის შემთხვევაში გატყობინებთ. თქვენ დაცული იქნებით Airbnb‑ს დებულებებისა და მექანიზმების შესაბამისად — მთავარია, ნებისმიერი ქმედება (კომუნიკაცია, დაჯავშნა, გადახდა და სხვა) მხოლოდ და მხოლოდ Airbnb‑ს მეშვეობით აწარმოოთ.

  სადღეღამისო მხარდაჭერა

  Airbnb‑ს საერთაშორისო გუნდი მზადაა, მსოფლიო მასშტაბით 62 ენაზე გაგიწიოთ მხარდაჭერა შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

  • ხელახლა დაჯავშნა
  • თანხის დაბრუნება
  • შუამავლობა

  შეიტყვეთ ვრცლად ჩვენი წესებისა და დაცვის საშუალებების შესახებ

  დაცვის ეს მექანიზმები თავდაჯერებულად მასპინძლობაში დაგეხმარებათ. მასპინძლების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხერხების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით, რას გთავაზობთ „AirCover მასპინძლებისთვის“.

  პროგრამის „AirCover მასპინძლებისთვის“ ფარგლებში მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან, საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა და შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა არ მოქმედებს Airbnb Travel LLC‑თი სარგებლობის შემთხვევაში, ასევე, არ ეხება იაპონიაში მოღვაწე მასპინძლებს (მათზე ვრცელდება იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა და იაპონიაში შთაბეჭდილებების დაზღვევა). მასპინძლებისთვის, რომლებიც სტუმრებს კონტინენტურ ჩინეთში სთავაზობდნენ საცხოვრებელსა თუ შთაბეჭდილებას, მოქმედებს ჩინეთში მასპინძლების დაცვის გეგმა. მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან არ უკავშირდება საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილ პასუხისმგებლობის დაზღვევას. გაითვალისწინეთ, რომ, ასევე, მოქმედებს სხვა პირობები, შეზღუდვები და გამონაკლისები.

  თუ სტუმრებს გაერთიანებულ სამეფოში სთავაზობთ საცხოვრებელს, საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის სადაზღვევო პოლისს უზრუნველყოფს Zurich Insurance PLC. ის უსასყიდლოდ მზადდება და ფორმდება გაერთიანებულ სამეფოში მოღვაწე მასპინძლებისთვის კომპანია Airbnb U.K. Services Limited‑ის მიერ, რომელიც კომპანია Aon U.K. Limited‑ის უფლებამოსილი წარმომადგენელია და რომლის საქმიანობაც კონტროლდება ფინანსური ზედამხედველობის სამმართველოს მიერ (Financial Conduct Authority, FCA). FCA‑ს რეესტრში Aon‑ის ნომერია 310451. აღნიშნულის გადასამოწმებლად შეგიძლიათ ეწვიოთ ფინანსური მომსახურების რეესტრის ვებსაიტს ან დაუკავშირდეთ FCA‑ს ნომერზე +44 0800 111 6768. გაერთიანებულ სამეფოში Airbnb U.K. Services Limited‑ის მიერ უზრუნველყოფილი სადაზღვევო პროდუქტები შესაბამის რეგულაციებს ექვემდებარება. FPAFF405LC

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  4 თებ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს