Airbnb‑ს 2023 წლის ზაფხულის განახლება მასპინძლებისთვის
ზაფხულის განახლება

25 სიახლე მასპინძელთათვის: გასვლის წესები, კალენდარი და სხვა

თქვენგან მიღებული გამოხმაურების საფუძველზე მასპინძლობისთვის სხვადასხვა ახალი ფუნქცია მოგიმზადეთ. მოითხოვეთ ადრეული წვდომა და დღესვე დაიწყეთ მათი გამოყენება.

ფასების დაწესების სახეცვლილი ხელსაწყოები

ფასების დაწესების ყველა ხელსაწყომ ამიერიდან კალენდარში გადაინაცვლა, რომ მარტივად დააწესოთ და ჩაასწოროთ ფასები ერთი სივრციდან. ფასის განახლებული დეტალიზაციიდან კი შეიტყობთ, რამდენის გადახდა მოუწევთ სტუმრებს და თქვენ რამდენი გერგებათ.

მსგავსი საცხოვრებლების შედარება

პირველად! ამიერიდან საშუალება გაქვთ, შეადაროთ თქვენ მიერ დაწესებული ფასი ახლომახლო დაჯავშნილი საცხოვრებლების საშუალო ფასს, რაც კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ.

თითის გასმით არჩევა და მთელი წლის ხედი

კალენდრის მობილურ ვერსიაში ამიერიდან შეგიძლიათ თითის გასმით აირჩიოთ თარიღთა დიაპაზონი (თითოეულ თარიღზე ცალ‑ცალკე შეხება აღარ მოგიწევთ). მალე კი ხელმისაწვდომი გახდება მთელი წლის ხედი, რომლის მეშვეობითაც 12 თვის ინფორმაციას გაეცნობით.

საცხოვრებლიდან გასვლის ჩაშენებული ინსტრუქცია

სწრაფად დაამატეთ განცხადებას სტანდარტული და ინდივიდუალური მითითებები საცხოვრებლიდან გასვლასთან დაკავშირებით — სტუმრებს მათ წინასწარ შევახსენებთ. ამასთან, სტუმრები შეძლებენ, ღილაკზე ერთი შეხებით შეგატყობინონ, რომ წავიდნენ.

შეტყობინებათა წაკითხვის დადასტურება

თქვენც და სტუმრებიც ამიერიდან შეიტყობთ, გაეცნო თუ არა მეორე მხარე ამა თუ იმ შეტყობინებას. ამასთან, საცხოვრებლიდან გასვლის ინსტრუქციის გაზიარებას უფრო სწრაფად, მზა პასუხის სახით შეძლებთ.

თანამასპინძელთა ნებართვები და ანაზღაურება

თანამასპინძლების მოწვევა საგრძნობლად გამარტივდა, მათთვის ნებართვების მინიჭება კი ღილაკზე ერთი შეხებით შეგიძლიათ — აირჩიეთ სრული წვდომა, კალენდარსა და შემომავალ შეტყობინებებზე წვდომა ან მხოლოდ კალენდარზე წვდომა. ამას გარდა, საშუალება გაქვთ, გადაწყვიტოთ, რა სახით გაუყოფთ მათ შემოსავალს.

მასპინძლებისთვის განკუთვნილი ყველა ახალი ფუნქციის მოკლე მიმოხილვა

ჯამური ფასების ასახვა
აპიდან შეგიძლიათ შეიტყოთ თითოეული ღამის ჯამური ფასი, რომ ყოველთვის იცოდეთ, რამდენის გადახდა მოუწევთ სტუმრებს.
თარიღების არჩევა თითის გასმით
მარტივად აირჩიეთ ან ჩაასწორეთ თარიღთა დიაპაზონი კალენდარში თითის ერთი გასმით — ცალკეულ თარიღებზე შეხება აღარ მოგიწევთ.
გასვლის ჩაშენებული ინსტრუქცია
კიდევ უფრო სწრაფად მოამზადეთ საცხოვრებლიდან გასვლის ინსტრუქცია — აირჩიეთ სტანდარტული ამოცანები წინასწარ განსაზღვრული სიიდან.
შეტყობინებათა წაკითხვის დადასტურება
თქვენც და სტუმრებიც ამიერიდან შეიტყობთ, გაეცნო თუ არა მეორე მხარე ამა თუ იმ შეტყობინებას.
თანამასპინძლობის ჩანართი
ახალი ჩანართზე მოცემული იქნება თქვენი ყველა თანამასპინძელი და იქიდანვე შეძლებთ მათი ნებართვებისა თუ ანაზღაურების მართვას.
ადრეული წვდომა
სურვილისამებრ, შეგიძლიათ გამოცადოთ ახალი ფუნქციები, შემდეგ კი გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, ისინი მეტად რომ დავხვეწოთ.
ფასთა დეტალიზაცია
ფასთა განახლებული დეტალიზაციის მეშვეობით შეიტყობთ, რამდენის გადახდა მოუწევთ სტუმრებს და თქვენ რამდენი გერგებათ.
მსგავსი საცხოვრებლების შედარება
კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად შეგიძლიათ შეადაროთ ახლომდებარე საცხოვრებლების საშუალო ფასი თქვენ მიერ დაწესებულს.
ფასების/ხელმისაწვდომობის პარამეტრები
კალენდრის ხელსაწყოები ამიერიდან უფრო ერთნაირი იქნება ყველა მოწყობილობაზე.
ფასდაკლებები ერთ კვირასა და თვეზე
ახალი სლაიდერი დაგეხმარებათ, განსაზღვროთ ან ჩაასწოროთ ფასდაკლებები, პარალელურად კი შეიტყოთ, რა ფასი დაწესდება შესაბამისი ხანგრძლივობის ჯავშნებზე.
კალენდრის მთელი წლის ხედი მობილურში
მალე ერთი ეკრანიდან შეძლებთ, შეამოწმოთ მთელი წლის ხელმისაწვდომობა და თითოეული თვის ფასი.
საცხოვრებლიდან გასვლის დეტალები
საცხოვრებლიდან გასვლის ინსტრუქციას შეგიძლიათ დაამატოთ არასტანდარტული მითითებები.
გასვლის შესახებ ავტოინფორმირება
საცხოვრებლიდან გასვლამდე ერთი დღით ადრე სტუმრებს ავტომატურად დაეგზავნებათ შესაბამისი მითითებები.
წასვლის შეტყობინება ერთი შეხებით
სტუმრებს ამიერიდან შეუძლიათ, ღილაკზე ერთი შეხებით შეგატყობინონ, რომ წავიდნენ.
მზა პასუხები გასვლისთვის
გაუზიარეთ სტუმრებს საცხოვრებლიდან გასვლის ინსტრუქცია მზა პასუხებისა და დაგეგმილი შეტყობინებების სახით.
ამონარიდები მიმოხილვებიდან
Airbnb ოთახების შემთხვევაში, მასპინძელთა პროფილებში მოცემული იქნება გამორჩეული ციტატები მათ შესახებ.
სახალისო ფაქტები პროფილში
შესძინეთ ინდივიდუალურობა თქვენს პროფილს ახალი, სახალისო მონაცემების მითითებით — მაგალითად, იმის, თუ რომელი სიმღერა გიყვარდათ სკოლის დროს.
მასპინძელთა სამოგზაურო ისტორია
გაუზიარეთ სტუმრებს, რომელ ადგილებში მოგზაურობისას გისარგებლიათ Airbnb‑თი, რომ მათ თქვენი სამოგზაურო გემოვნების შესახებ წარმოდგენა შეუქმნათ.
მასპინძელთა ინტერესები
წინასწარ განსაზღვრული სიიდან ამიერიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი რამდენიმე ჰობი, რაც სტუმრებთან საერთო ინტერესების გამონახვაში დაგეხმარებათ.
სტუმართა უფრო დეტალური პროფილები
სტუმრებს თავიანთ პროფილებში შეუძლიათ ახალი მონაცემების მითითება, რისი მეშვეობითაც უკეთეს წარმოდგენას შეიქმნით მათ შესახებ.
თანამასპინძელთა უფრო მარტივი მოწვევა
საცხოვრებლისა და განცხადების სამართავად თანამასპინძლების მოწვევა ასეთი მარტივი ჯერ არასოდეს ყოფილა.
თანამასპინძელთა ახალი ნებართვები
მიანიჭეთ თანამასპინძლებს ახალი ნებართვები: სრული წვდომა, კალენდარსა და შემომავალ შეტყობინებებზე წვდომა ან მხოლოდ კალენდარზე წვდომა.
თანამასპინძლის ახლებურად ანაზღაურება
თანამასპინძლებთან ანაზღაურების გაყოფა ამიერიდან შეგიძლიათ პროცენტის ან ფიქსირებული თანხის სახით.
სტუმართა ვინაობის დადასტურება
საერთაშორისო მასშტაბით ყველა სტუმარს, რომელიც ჯავშანს გააფორმებს, ვინაობა დადასტურებული ექნება.
ჯავშნების საერთაშორისო შემოწმება
წვეულებების გამართვისა და საცხოვრებლის დაზიანების რიკის შემცირების ტექნოლოგია ამიერიდან ხელმისაწვდომია მთელ მსოფლიოში.

Airbnb ოთახები (მასპინძლების გაცნობითი ბარათებით)

ცალკე ოთახები ამიერიდან წარმოდგენილი იქნება ახლებურად, მასპინძლების გაცნობითი ბარათებით, რომ სტუმრობის მსურველებმა მარტივად იპოვონ თქვენი განცხადება და წინასწარ გაგიცნონ.

მასპინძელთა გაცნობითი ბარათები

გაუზიარეთ სტუმრებს ინფორმაცია თქვენ შესახებ — მაგალითად, ჰობები, შინაური ცხოველის სახელი, სახალისო ფაქტები და განსაკუთრებულს რას სთავაზობთ მათ.

ფილტრები ახალი დიზაინით

განახლებული ფილტრები გაუმარტივებს სტუმრებს საცხოვრებლების ტიპების არჩევას და ცალკე ოთახებისა თუ მთლიანად შემოთავაზებული ვარიანტების საშუალო ფასების გარკვევას.

Airbnb ოთახების კატეგორია

სტუმრებს საგრძნობლად გაუმარტივდებათ Airbnb ოთახების ტიპის საცხოვრებლების აღმოჩენა — ახალი კატეგორია მოცემული იქნება ჩვენი მთავარი გვერდის ზედა ნაწილში.