კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Airbnb Answers: Tips for getting more bookings

  Guests care about photos—here’s how to improve yours.
  ავტორი: Airbnb (21 Sep, 2018)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 5 Mar, 2020

  You asked: What can I do to get more bookings?

  We went straight to the source for this answer: We asked guests what they look for in Airbnb stays, and we analyzed their booking behavior to find out what takes them from browsing to booking.

  It turns out that, after price and reviews, photography is the most important factor. In fact, 60% of listing views start with a guest clicking on a photo, and over 40% of the time when a guest chooses not to book a listing, the last thing they clicked on was a photo. So photos matter, and they should be as good as possible.

  Start by taking great photos with your phone or camera, or if you’re ready to take your listing (and booking success) to the next level, consider professional photography.

  We’ve found that pro photography can help your listing stand out and perform better than it otherwise might. Specifically, you can expect:

  • 16% higher probability of being booked
  • 39% higher total reservation amount (which means that guests tend to book longer stays)
  • 28% more nights booked
  • 26% higher average price per night

  As a lot of you know, Airbnb can connect you with pro photographers in locations around the world. You can request a photoshoot at no cost up front; the service fee will simply be deducted from your future bookings.

  If Airbnb’s pro-photography service isn’t available in your area, consider hiring a photographer that specializes in interior spaces.

  Once you have photos that really do your place justice, it’s time to give potential guests some more context. Great photos need great captions. And guests really do read them. Captions are your opportunity to do two big things: direct potential guests’ attention to the unique and compelling perks of your place and help set expectations. So don’t just show them a pretty bed, tell them how comfy it is. Describe what they can’t see for themselves—that the tiles in the bathroom floor are heated, for instance. This is your chance to help guests imagine themselves in your space.

  By taking the time to show and tell travelers how great your place is, you’ll attract more interest. Your attention to detail in your online listing suggests you’ll be a host who cares about the little things that count in person.

  Information contained in this article may have changed since publication.

  Airbnb
  21 Sep, 2018
  სასარგებლო იყო?