შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რატომ უნდა განათავსოთ საცხოვრებელი Airbnb‑ზე?

  აქციეთ თავისუფალი საცხოვრებელი სივრცე დამატებითი შემოსავლის წყაროდ, სადაც არ უნდა იმყოფებოდეთ.
  ავტორი: Airbnb (3 იან, 2020)
  4-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 16 ნოე, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  განათავსეთ საცხოვრებელი Airbnb‑ზე თქვენი პირობებით

  მიიღეთ დამატებითი შემოსავალი

  მოუტანეთ სარგებელი ადგილობრივებს

  მოეწყვეთ მარტივად

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  3 იან, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს