კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Why host on Airbnb?

  Hosts reveal what they love about sharing their space on Airbnb.
  ავტორი: Airbnb (3 Mar, 2020)
  3-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 3 Mar, 2020

  Highlights

  • People host on Airbnb for lots of reasons, such as earning extra money or filling a home when kids move out

    • Many have found they love hosting because they’ve been able to meet new people and experience new cultures

      Whatever your financial goals, hosting on Airbnb offers a unique way to meet them—whether it’s to help pay your mortgage, save for upgrades, or set money aside for vacation. And the rewards for opening your home go beyond your bank account. Hosts say the perks also include being able to share your culture and connect with people you wouldn’t have met otherwise, like professional musicians, drone makers, and circus performers.

      Highlights

      • People host on Airbnb for lots of reasons, such as earning extra money or filling a home when kids move out

        • Many have found they love hosting because they’ve been able to meet new people and experience new cultures

          Airbnb
          3 Mar, 2020
          სასარგებლო იყო?