შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობის საფუძვლები

  საცხოვრებლის შეთავაზება შეგიძლიათ? მიიღეთ შემოსავალი Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობით! შეიტყვეთ, რა გჭირდებათ დასაწყისისთვის.
  ავტორი: Airbnb (20 ნოე, 2019)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 2 სექ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მასპინძლობისთვის Airbnb‑ს ბევრი სხვადასხვა მიზეზით ირჩევენ, მათ შორის, დამატებითი შემოსავლისა და საპენსიო დანაზოგისთვის

  • დააწესეთ ტარიფი, განსაზღვრეთ დასაჯავშნად ხელმისაწვდომობა და აირჩიეთ ანაზღაურების მიღების მეთოდი

  • გულწრფელად აღნიშნეთ ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი განცხადებაში და მოუმზადეთ სტუმრებს სუფთა საცხოვრებელი სივრცე ძირითადი საყოფაცხოვრებო პირობებით

  • სტუმრებთან კომუნიკაცია უნდა იყოს სწრაფი და მკაფიო

  ზოგი მასპინძელი Airbnb‑დან მიღებულ შემოსავალს საპენსიო დანაზოგისთვის აგროვებს. სხვები მას საკუთარი პროექტების დასაფინანსებლად იყენებენ. „მოვახერხე მორლის ხელოვნების კოლეჯში ჩაბარება და სამი წლის განმავლობაში ქსოვილებთან მუშაობის სწავლა“, — ამბობს ლონდონელი მასპინძელი ტესა და დასძენს: „მასპინძლობამ საშუალება მომცა, მემოგზაურა და ახალი სამზარეულო მომეწყო“. რა ფინანსური მიზნებიც არ უნდა გქონდეთ დასახული, Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობა დამატებითი შემოსავლით დაგეხმარებათ. შეიტყვეთ, რა გჭირდებათ მასპინძლობისთვის: განცხადების შექმნიდან ანაზღაურების მიღებამდე.

  მასპინძლობა თქვენც შეგიძლიათ

  რა არის საჭირო Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობისთვის? პირველ რიგში, თავისუფალი საცხოვრებელი სივრცე უნდა გქონდეთ სტუმრებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, მთლიანი საცხოვრებელი გაქვთ, ზედმეტი ოთახი თუ გასაშლელი დივანი, თქვენ აუცილებლად იპოვით სტუმარს, რომელსაც მისთვის შეთავაზებული ვარიანტი მოეწონება. მთავარია, Airbnb‑ზე გამოქვეყნებული განცხადება სტუმრებს სათანადო მოლოდინს უქმნიდეს. მზად უნდა იყოთ სტუმრების გულთბილად დასახვედრადაც, რაშიც, ზოგადად, იგულისხმება:

  1. სტუმრებთან სწრაფი და მკაფიო კომუნიკაცია
  2. საცხოვრებელში სისუფთავის დაცვა და კომფორტული სტუმრობისთვის საჭირო ძირითადი საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფა
  3. დამატებითი შტრიხები, რომლებიც საცხოვრებელს განსაკუთრებულ ელფერს შესძენს

  ფასი თქვენი გადასაწყვეტია

  Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობის დაწყების შემდეგ თქვენს განცხადებას ბევრი სტუმარი გაეცნობა. ამისთვის რეგისტრაციისა თუ საწევრო გადასახადების გადახდა არ მოგიწევთ და არც სხვა ზედმეტი ვალდებულებები გექნებათ. თქვენი გადასაწყვეტია, რა ფასს დააწესებთ ერთ ღამეზე. სურვილისამებრ, შეგიძლიათ ინდივიდუალური ფასები დააწესოთ სეზონებზე, შაბათ‑კვირებზე და ნებისმიერ ცალკეულ ღამეზე. ამას გარდა, შეგიძლიათ წინასწარ მოითხოვოთ დამატებითი სტუმრების ან საცხოვრებლის დასუფთავების ღირებულების გადახდა.* თუ დახმარება დაგჭირდებათ, გამოიყენეთ Airbnb‑ს ხელსაწყოები, რომლებიც ფასს მოთხოვნის მიხედვით დააკორექტირებს და შეგირჩევთ კონკურენტულ ფასს ერთ ღამეზე.

  დაიწყეთ ჯავშნების მიღება

  Airbnb‑ზე განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ სტუმრებისგან დაჯავშნით დაინტერესებებსა და ჯავშნებს მიიღებთ. მასპინძლობისთვის კუთვნილი ანაზღაურება ყოველთვის დროულად რომ ჩაგერიცხოთ, Airbnb დაბინავებამდე აჭრის თანხას თითოეულ სტუმარს. ამ საკითხებზე ზრუნვა უშუალოდ არასდროს მოგიწევთ.

  ანაზღაურებას სტუმრების დაბინავების შემდეგ მიიღებთ

  თავადვე შეგიძლიათ აირჩიოთ ანაზღაურების მიღების მეთოდი — იქნება ეს პირდაპირი ჩარიცხვა საბანკო ანგარიშზე თუ PayPal. როგორც წესი, Airbnb ანაზღაურებას გასცემს სტუმრის დაგეგმილი დაბინავების დროიდან დაახლოებით 24 საათში. ანგარიშზე თანხის ასახვას, შესაძლოა, რამდენიმე დღე დასჭირდეს. ანაზღაურების ოდენობა გამოითვლება თქვენ მიერ ერთ ღამეზე დაწესებული ფასის მიხედვით და აკლდება მომსახურების მცირე გადასახადი. Airbnb საკრედიტო ბარათების დამუშავებისთვის გადასახადს არ გაკისრებთ, ამიტომ ტრანსაქციები მოსახერხებელია როგორც სტუმრებისთვის, ისე მასპინძლებისთვის.

  *არ ეხება მასპინძლებს, რომლებიც საცხოვრებლებს კონტინენტურ ჩინეთში სთავაზობენ. ვრცლად. სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • მასპინძლობისთვის Airbnb‑ს ბევრი სხვადასხვა მიზეზით ირჩევენ, მათ შორის, დამატებითი შემოსავლისა და საპენსიო დანაზოგისთვის

  • დააწესეთ ტარიფი, განსაზღვრეთ დასაჯავშნად ხელმისაწვდომობა და აირჩიეთ ანაზღაურების მიღების მეთოდი

  • გულწრფელად აღნიშნეთ ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი განცხადებაში და მოუმზადეთ სტუმრებს სუფთა საცხოვრებელი სივრცე ძირითადი საყოფაცხოვრებო პირობებით

  • სტუმრებთან კომუნიკაცია უნდა იყოს სწრაფი და მკაფიო

  Airbnb
  20 ნოე, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს