შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობის საფუძვლები

  შეიტყვეთ, როგორ დაიწყოთ შემოსავლის მიღება მასპინძლის სტატუსით.
  ავტორი: Airbnb (20 ნოე, 2019)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 8 ნოე, 2023

  განცხადების შექმნა

  ფასის დაწესება

  ანაზღაურების მიღების ხერხები და ვადები

  პირველი სტუმრების მასპინძლობისთვის მომზადება

  Airbnb
  20 ნოე, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს