შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  საცხოვრებლის ზუსტი მდებარეობის მითითების შესახებ

  სტუმრებმა მარტივად უნდა მიაგნონ საცხოვრებელს.
  ავტორი: Airbnb (8 მარ, 2023)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 8 მარ, 2023

  ზუსტი მდებარეობის მითითება

  საცხოვრებლის მიგნების გამარტივება სტუმრებისთვის

  არჩევანის გაკეთება მიახლოებითსა და ზუსტ მდებარეობებს შორის

  Airbnb‑ზე ძიების შედეგებში მოცემულ რუკაზე ასახული მიახლოებითი მდებარეობა (მარცხნივ) და ზუსტი მდებარეობა (მარჯვნივ).

  დამატებითი ინფორმაციის მითითება

  ოპტიმალური ვარიანტის არჩევა

  Airbnb
  8 მარ, 2023
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს