შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  მასპინძლობის მეშვეობით ანაზღაურების მიღების წესი

  შეიტყვეთ, როდის და როგორ მიიღებთ ანაზღაურებას.
  ავტორი: Airbnb (12 თებ, 2020)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 9 დეკ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • ანაზღაურების მიღების მეთოდის მითითება დაგეხმარებათ კუთვნილი თანხის დაუბრკოლებლად მიღებაში

  • ანაზღაურების ოდენობის გამოთვლისას გაითვალისწინეთ როგორც ერთ ღამეზე დაწესებული ტარიფი, ისე სტუმრებისა თუ მასპინძლებისთვის დაკისრებული გადასახადები

  • დაიხმარეთ ჩვენი სრული გზამკვლევი ეფექტური განცხადების შესაქმნელად

  დამწყები მასპინძლები ხშირად ინტერესდებიან, როგორ მიიღებენ ანაზღაურებას. ანაზღაურების მიღების პარამეტრების დაყენება Airbnb‑ზე რამდენიმე მარტივი ნაბიჯის გავლით შეგიძლიათ:

  ანაზღაურების მიღების ხერხი

  Airbnb‑ს მეშვეობით ანაზღაურება რომ მიიღოთ, თქვენი ანგარიშის „გადახდისა და ანაზღაურების“ სექციიდან ანაზღაურების მიღების მეთოდი უნდა აირჩიოთ.გადახდის მეთოდებს შორისაა საბანკო გადარიცხვა, PayPal, Payoneer‑ის წინასწარი გადახდის სადებეტო ბარათი, Western Union და სხვა ვარიანტები, რომელთა ხელმისაწვდომობაც დამოკიდებულია თქვენს საცხოვრებელ ქვეყანაზე.

  ანგარიშიდან ანაზღაურების მიღების მეთოდის მისათითებლად:

  ამას გარდა, დაგჭირდებათ გადასახადის გადამხდელის ინფორმაციის მოწოდებაც, სათანადო საგადასახადო დოკუმენტაცია რომ მოგიმზადოთ. ზუსტად არ იცით, გეხებათ თუ არა აღნიშნული? შეიტყვეთ ვრცლად Airbnb‑სგან საგადასახადო ფორმების მიღების შესახებ.

  კუთვნილი ანაზღაურება დაუბრკოლებლად რომ მიიღოთ, ანაზღაურების მიღების მეთოდი უნდა დადასტურდეს. დადასტურებას საშუალოდ 2‑დან 10 დღემდე სჭირდება, რაც დამოკიდებულია მეთოდზე, რომელიც ანაზღაურების მისაღებად აირჩიეთ.

  ანაზღაურების ოდენობა

  მისაღები ანაზღაურების ოდენობა რომ გამოთვალოთ, თქვენ მიერ ერთ ღამეზე დაწესებულ ტარიფს უნდა დაამატოთ არასავალდებულო დამატებითი გადასახადები, მაგალითად, დასუფთავების ან დამატებითი სტუმრის გადასახადი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). აღნიშნულის შედეგად მიიღებთ შუალედურ ჯამს.

  შუალედურ ჯამს უნდა გამოაკლოთ მოქმედი გადასახადები და მოსაკრებლები. სახელმწიფო მოსაკრებლების ოდენობა დამოკიდებულია თქვენს საცხოვრებელ ქვეყანაზე, მასპინძლებისთვის დაკისრებული მომსახურების გადასახადი კი, როგორც წესი, 3%‑ია. ეს უკანასკნელი ეხმარება Airbnb‑ს შემოთავაზებულ პროდუქტებთან თუ მომსახურებებთან (მაგალითად, მომხმარებელთა სადღეღამისო მხარდაჭერასთან) დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში და ის ჯავშანში მითითებული შუალედური ჯამის საფუძველზე გამოითვლება.

  გახსოვდეთ, რომ შემოსავლის ოდენობა განსხვავდება სტუმრობის ხანგრძლივობის, თქვენ მიერ დაწესებული ფასდაკლებებისა და სხვა ფაქტორების მიხედვით. თუ ანაზღაურების გაცემა დაგვიანდება, ან მოსალოდნელზე ნაკლები აღმოჩნდება, შესაძლოა, ამის მიზეზი იყოს ჯავშნის გაუქმების ან შეცვლის შედეგად სტუმრისთვის თანხის მთლიანად ან ნაწილობრივ დაბრუნება.

  ანაზღაურების მიღების დრო

  მასპინძლობისთვის კუთვნილი ანაზღაურება, როგორც წესი, გაიცემა სტუმრის დაბინავების დაგეგმილი დროიდან 24 საათში. ანგარიშზე თანხის ასახვის ზუსტი დრო დამოკიდებულია ანაზღაურების მიღების მეთოდზე.

  მაგალითად, საბანკო გადარიცხვების შემთხვევაში, ანგარიშზე თანხის ასახვას, როგორც წესი, 7 სამუშაო დღემდე სჭირდება, PayPal და Payoneer ბარათების შემთხვევაში კი — 1 სამუშაო დღე. ზუსტი დრო დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად გაქვთ გახსნილი ანგარიში. გრძელვადიანი ჯავშნების (28 ან მეტი ღამის ხანგრძლივობის) შემთხვევაში, Airbnb ანაზღაურებას ყოველთვიურად გასცემს. პირველი ანაზღაურება გაიცემა სტუმრის დაბინავების დროიდან 24 საათში.

  ანაზღაურების სტატუსის შემოწმება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ტრანსაქციების ისტორიიდან.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • ანაზღაურების მიღების მეთოდის მითითება დაგეხმარებათ კუთვნილი თანხის დაუბრკოლებლად მიღებაში

  • ანაზღაურების ოდენობის გამოთვლისას გაითვალისწინეთ როგორც ერთ ღამეზე დაწესებული ტარიფი, ისე სტუმრებისა თუ მასპინძლებისთვის დაკისრებული გადასახადები

  • დაიხმარეთ ჩვენი სრული გზამკვლევი ეფექტური განცხადების შესაქმნელად
  Airbnb
  12 თებ, 2020
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს