შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლობის დაწყება

  მიიღეთ საჭირო პასუხები, მასპინძლობა უფრო თავდაჯერებულად რომ დაიწყოთ.
  ავტორი: Airbnb (16 ნოე, 2022)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 16 ნოე, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  1. შეაფასეთ საცხოვრებლის პოტენციალი

  2. მოამზადეთ საცხოვრებელი სტუმრებისთვის

  3. განათავსეთ განცხადება

  4. ჩამოყალიბდით მასპინძლობის სტილზე

  5. დააწესეთ ფასი და მიიღეთ ანაზღაურება

  მხარდაჭერა და რესურსები

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  16 ნოე, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს