შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb‑თი სარგებლობის დაწყება

  შეიტყვეთ, რა გჭირდებათ მასპინძლობის დასაწყებად: იქნება ეს განცხადების შექმნა, საცხოვრებლის მომზადება თუ სხვა.
  ავტორი: Airbnb (18 დეკ, 2019)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 2 სექ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  შექმენით განცხადება

  მოაგვარეთ ორგანიზაციული საკითხები

  მოამზადეთ შეთავაზებული საცხოვრებელი

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  18 დეკ, 2019
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს