შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  გამოცადეთ Airbnb შთაბეჭდილებების გაუქმების მოქნილი წესები

  მოქნილი წესები სტუმრების დაინტერესებასა და ჯავშნების ბოლო წუთს გაუქმების შემთხვევების შემცირებაში დაგეხმარებათ.
  ავტორი: Airbnb (16 დეკ, 2021)
  2‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 16 დეკ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  რა იცვლება?

  გაუქმების წესების განახლება

  შესაფერისი ვარიანტების არჩევა
  შეთავაზებულ შთაბეჭდილებებზე გადასვლა

  როგორ აისახება ეს თანხის დაბრუნების პროცესზე?

  აირჩიეთ თქვენთვის ოპტიმალური წესები

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  16 დეკ, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს