ᲣᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲝᲔᲑᲐ

Airbnb-ს მიერ მასპინძლების დაცვა

ჩვენ მივიღეთ ყოვლისმომცველი ზომები, რომ დაგიცვათ თქვენ, შეთავაზებული საცხოვრებელი და სტუმრები.

ჩვენ მივიღეთ ყოვლისმომცველი ზომები, რომ დაგიცვათ თქვენ, შეთავაზებული საცხოვრებელი და სტუმრები.

უმასპინძლეთ შესანიშნავ სტუმრებს

სამართლიანი, ორმხრივი მიმოხილვები

Airbnb-ზე ნდობისა და რეპუტაციის გასამყარებლად სტუმრები და მასპინძლები მიმოიხილავენ ერთმანეთს ყოველი სტუმრობის დასრულების შემდეგ. მასპინძლობის დაწყებამდე, შეგიძლიათ ნახოთ სხვა მასპინძლების მიმოხილვები თქვენი სტუმრის შესახებ.

მარტივი კომუნიკაცია სტუმრებთან

თუ გსურთ, დასვათ შეკითხვები ან შეიქმნათ წარმოდგენა სტუმრებზე, შეგიძლიათ მათ წინასწარ დაუკავშირდეთ ჩვენი დაცული მიმოწერის ხელსაწყოს მეშვეობით.

დაჯავშნისთვის საჭირო მოთხოვნები

შეგიძლიათ მოითხოვოთ, რომ დაჯავშნამდე ყველა სტუმარმა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარმოადგინოს Airbnb-ზე. ასევე, გექნებათ შესაძლებლობა, რომ წინასწარ გადახედოთ ჯავშნებს ან დაამატოთ დამატებითი კონტროლი, თუ ვის შეუძლია დაჯავშნა. დამატებითი უსაფრთხოებისთვის, Airbnb-ს ყველა ჯავშანი დადასტურებამდე ფასდება რისკზე და ყველა საეჭვო ჯავშანი უქმდება.

თქვენი საცხოვრებელი — თქვენი წესები

სტუმრებისთვის გარკვეული მოლოდინის შესაქმნელად შეგიძლიათ დაამატოთ სახლის წესები, რომლებსაც დაჯავშნამდე უნდა დაეთანხმონ. მაგალითად, შეგიძლიათ აკრძალოთ მოწევა და ღონისძიებების გამართვა თქვენს სახლში. თუ სტუმარი დაჯავშნის შემდეგ დაარღვევს ამ წესებს, შეგიძლიათ ჯავშანი გაუუქმოთ.

როგორ ხდება ჩვენი გადასახადების შედარება?
Airbnb
HomeAway
Booking.com
მასპინძლის მომსახურების გადასახადი (თითო ჯავშანზე)
3-5%
5%
15-20%
გამოქვეყნება ყოველთვის უფასოა
საკრედიტო ბარათის დამუშავება უფასოა
მატერიალური ზიანის ანაზღაურება 1 000 000$-ის ფარგლებში
ბოლოს განახლდა 2018 წლის ივნისში
ადამიანებში ბევრი დადებითი მხარე აღმოვაჩინე და მათი ნდობა შევძელი.
ადამიანებში ბევრი დადებითი მხარე აღმოვაჩინე და მათი ნდობა შევძელი.

დამატებითი შემოსავლის მისაღებად მილაიდა პუერტო-რიკოში მასპინძლობს.

დამატებითი შემოსავლის მისაღებად მილაიდა პუერტო-რიკოში მასპინძლობს.

ვრცლად მასპინძლის შესახებ
ადამიანებში ბევრი დადებითი მხარე აღმოვაჩინე და მათი ნდობა შევძელი.
ადამიანებში ბევრი დადებითი მხარე აღმოვაჩინე და მათი ნდობა შევძელი.

დამატებითი შემოსავლის მისაღებად მილაიდა პუერტო-რიკოში მასპინძლობს.

დამატებითი შემოსავლის მისაღებად მილაიდა პუერტო-რიკოში მასპინძლობს.

ვრცლად მასპინძლის შესახებ

უმასპინძლეთ მშვიდად

მატერიალური ზიანის ანაზღაურება 1 000 000$-ის ფარგლებში

იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა მატერიალური ზიანი მოგადგებათ, Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია, რომელიც უფასოდ ვრცელდება ყველა ჯავშანზე, უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში. საჩივრების გადაგზავნა შესაძლებელია პირდაპირ ჩვენს პრობლემების მოგვარების ცენტრში.

ფიზიკური და მატერიალური ზიანის დაზღვევა

Airbnb უფასოდ სთავაზობს მასპინძლებს პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 000 000$-ის ფარგლებში. დაზღვევა დაგიცავთ იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა მესამე პირები პრეტენზიას აცხადებენ, ან სარჩელს აღძრავენ, Airbnb საცხოვრებელში სტუმრობის დროს მოყენებული ფიზიკური თუ მატერიალური ზიანის გამო.

სრულიად უფასო დაფარვა
ავტომატურად ვრცელდება ყველა ჯავშანზე
მოთხოვნის წარდგენა შესაძლებელია პირდაპირ Airbnb-ს მეშვეობით

ჩვენ მზად ვართ თქვენ დასახმარებლად დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში

რის გაკეთება შეუძლია ჩვენს გუნდს თქვენთვის

ჩვენი გლობალური გუნდი სადღეღამისოდ ხელმისაწვდომია თქვენ და თქვენი სტუმრების დასახმარებლად ტელეფონით, ელფოსტით და ონლაინ-ჩატის საშუალებით.

დახმარება ხელახლა დაჯავშნაში
თანხის დაბრუნება
ანაზღაურებები
ანაზღაურების მოთხოვნები მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტიისა და დაზღვევის ფარგლებში
შუამავლობა

2017 წელს მოგზაურებმა Airbnb-სთან ერთად 49 მილიონჯერ იმოგზაურეს. 25 000-დან მხოლოდ 1 შემთხვევა დასრულდა საკუთრების მნიშვნელოვანი დაზიანების შესახებ საჩივრით.

2017 წელს მოგზაურებმა Airbnb-სთან ერთად 49 მილიონჯერ იმოგზაურეს. 25 000-დან მხოლოდ 1 შემთხვევა დასრულდა საკუთრების მნიშვნელოვანი დაზიანების შესახებ საჩივრით.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

რა მოეთხოვებათ სტუმრებს დაჯავშნამდე?

Airbnb-ს მეშვეობით მოგზაურობის ყველა მსურველს გარკვეული ინფორმაციის მოწოდებას ვთხოვთ. დაჯავშნის მოთხოვნისთვის სტუმრებმა აღნიშნული ინფორმაცია სრულად უნდა მიუთითონ. ეს ინფორმაცია საჭიროა, რომ იცოდეთ, ვის ელოდოთ და როგორ დაუკავშირდეთ სტუმარს.

Airbnb სტუმრებს სთხოვს შემდეგს: • სახელი და გვარი • ელფოსტის მისამართი • ტელეფონის დადასტურებული ნომერი • გაცნობითი შეტყობინება • თქვენი სახლის წესებზე თანხმობა • ინფორმაცია გადახდის შესახებ

სტუმრებს ვთხოვთ, თუმცა არ ვავალდებულებთ, ჰქონდეთ პროფილის სურათი. ამას გარდა, დაჯავშნის უფლება შეგიძლიათ მხოლოდ იმ სტუმრებს მისცეთ, რომლებმაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მოგვაწოდეს.

რა პრინციპით ხდება მიმოხილვა?

Airbnb-ზე ყველა მიმოხილვას ჩვენი გაერთიანების მასპინძლები და მოგზაურები წერენ. ეს ნიშნავს, რომ თითოეული მიმოხილვა რეალურ სტუმრობას ეფუძნება. მიმოხილვის დაწერა შეგიძლიათ სტუმრის გასვლიდან 14 დღის განმავლობაში. ამასთან ერთად, გადაგზავნიდან 48 საათის განმავლობაში შესაძლებელია მისი ჩასწორება, თუ მანამდე სტუმარი არ დაგიტოვებთ მიმოხილვას. მიმოხილვები გამოქვეყნდება, როდესაც სტუმარიც და მასპინძელიც დაასრულებს მათ გადაგზავნას ან სტუმრის გასვლიდან 14 დღის შემდეგ. ნებისმიერ დროს, შეგიძლიათ ნახოთ სტუმრების მიმოხილვები თქვენ შესახებ და როდესაც სტუმარი დაჯავშნის მოთხოვნას გამოგიგზავნით, შეგეძლებათ დაათვალიეროთ, თუ რას წერენ მასზე მისი ძველი მასპინძლები.

როგორ მოვიქცე, თუ სტუმარი რამეს გატეხავს ჩემს საცხოვრებელში?

თუ სტუმარი რამეს გატეხავს, ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნის წარდგენა შეგიძლიათ პრობლემების მოგვარების ცენტრის მეშვეობით, სტუმრის გასვლის თარიღიდან 14 დღის განმავლობაში ან მომდევნო სტუმრის დაბინავებამდე (რომელიც უფრო ადრეა). თუ სტუმარი თქვენ მიერ მოთხოვნილი თანხის გადახდას დათანხმდება, ანაზღაურებას 5-7 სამუშაო დღეში გავცემთ. თუ სტუმარი უარყოფს მოთხოვნას ან არ გიპასუხებთ 72 საათის განმავლობაში, საკითხის მოსაგვარებლად შეგიძლიათ Airbnb-ს მიმართოთ. თუ დამატებითი დოკუმენტაცია დაგვჭირდება, მის წარმოსადგენად 72 საათი გექნებათ. ძირითადად, მოთხოვნების დაკმაყოფილება ერთი კვირის განმავლობაში ხდება. ჩვენ შევეცდებით, მაქსიმალურად სამართლიანი გადაწყვეტილება მივიღოთ როგორც თქვენი, ისე სტუმრის ინტერესების დაცვით. თუ გადავწყვეტთ, რომ თანხა გერგებათ, მას ცალკე ანაზღაურების სახით მიიღებთ.

როგორ მოვიქცე, თუ ვინმეს მასპინძლობა დისკომფორტს მიქმნის?

თუ სტუმარი არღვევს თქვენ მიერ დაწესებულ სახლის წესებს ან მისი ქმედებების გამო თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობთ, შეგიძლიათ უარყოთ მისი დაჯავშნის მოთხოვნა ან გააუქმოთ ჯავშანი. ჯავშანზე დათანხმებამდე შეგიძლიათ უარყოთ ინდივიდუალური დაჯავშნის მოთხოვნა და მას არ ექნება უარყოფითი გავლენა თქვენი განცხადების განთავსებაზე ძიების შედეგებში. თუ დაჯავშნის ბევრ ან უმეტეს მოთხოვნას უარყოფთ, ამან, შესაძლოა, უარყოფითად იმოქმედოს ძიების შედეგებში თქვენი განცხადების განთავსებაზე. ჯავშანზე დათანხმების შემდეგ თუ ჯავშანს უკვე დათანხმდით, შეგიძლიათ გააუქმოთ. თუ სტუმარს სახლის წესები არ დაურღვევია, შესაძლოა, გაუქმების ჯარიმა დაგეკისროთ.

რა განსხვავებაა Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტიასა და მასპინძლების დაზღვევას შორის?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

მზად ხართ მასპინძლობის დასაწყებად?

მზად ხართ მასპინძლობის დასაწყებად?