შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  გამორჩეული Airbnb შთაბეჭდილების 3 მთავარი კომპონენტი

  შეიტყვეთ, როგორ წარმოაჩინოთ ძლიერი მხარეები შთაბეჭდილების იდეის განსახილველად გადმოგზავნისას.
  ავტორი: Airbnb (8 ივნ, 2018)
  5‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 25 აგვ, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  The 3 quality pillars

  Expertise

  Insider access

  I always start my tour by asking, ‘Why did you book this Experience?’. People say they were looking for an uncommon activity. What I offer them is something unique that they couldn't experience on their own. I tried to create a more interesting tour than what I saw out there already, and this has worked for me.
  Gabriela, Host of Get to know Little Africa'

  Connection

  Incorporating these elements into your page

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  8 ივნ, 2018
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს