შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  რესურსები Airbnb შთაბეჭდილებების უსაფრთხოდ შესათავაზებლად

  შეიტყვეთ, როგორ აგრძნობინოთ სტუმრებს თავი მშვიდად და სხვა რა გჭირდებათ უსაფრთხოებისთვის პრიორიტეტის მისანიჭებლად.
  ავტორი: Airbnb (15 დეკ, 2017)
  4‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 21 ივლ, 2023

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Set detailed expectations

  Get to know your guests in advance

  Connect with Hosts in your area

  Host responsibly

  Avoid scams

  Protect yourself and your guests

  If in doubt, reach out

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  15 დეკ, 2017
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს