შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მითითებები Airbnb შთაბეჭდილებების შეთავაზებისთვის რეგიონებში, სადაც შეზღუდვები მოიხსნა

  ეს მითითებები დაგეხმარებათ, სტუმრებს უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემო შეუქმნათ.
  ავტორი: Airbnb (22 ნოე, 2021)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 22 ნოე, 2021

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  COVID‑19‑თან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები მასპინძლებისთვის

  დამატებითი მითითებები COVID‑19‑ის პირობებში მასპინძლობასთან დაკავშირებით

  არ იმოგზაუროთ და არ უმასპინძლოთ, თუ ახლახან COVID‑19‑ით ინფიცირების საფრთხის ქვეშ იყავით ან მისი სიმპტომები გაქვთ

  ახალი მიდგომა შთაბეჭდილებების შეთავაზებისადმი

  მოთხოვნები სტუმრების მიმართ

  თუ თქვენ ან სტუმრებს COVID‑19 დაგიდგინდათ…

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  22 ნოე, 2021
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს