კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.
  Airbnb-ს საფუძვლები

  შთაბეჭდილებების სტუმრებისთვის თანხის დაბრუნების წესები

  This Experiences Guest Refund Policy governs Airbnb’s policy for Guest refunds and the Host obligations associated with this Policy. It applies in addition to Airbnb’s Terms of Service and Airbnb’s Additional Terms for Experience Hosts and is available to Guests who book an Experience through the Airbnb Platform and suffer a Travel Issue.

  All capitalized terms shall have the meaning set forth in the Airbnb Terms or Payments Terms unless otherwise defined in this Experiences Guest Refund Policy.

  By using the Airbnb Platform as an Experience Host or Guest, you are indicating that you have read and that you understand and agree to be bound by this Experiences Guest Refund Policy.

  Eligible Travel Issues and Refund Policy

  The following situations are “Travel Issues” that are eligible for a refund under the Experiences Guest Refund Policy:

  • The Host fails to carry out the booked Experience or arrives more than 15 minutes past the stated start time, causing the Guest to abandon the Experience.
  • The Host makes significant changes to the Experience after booking.
  • The Experience contains a safety or health hazard that would be reasonably expected to adversely affect the Guest’s participation in the Experience.
  • For Experiences that take place online, the guest cannot attend or a host cannot lead the Experience because of technical difficulties, including audio or visual issues.

  If Airbnb determines that a Guest experienced a Travel Issue, Airbnb will, at its discretion, provide the Guest with a refund up to a maximum of the Total Fees the Guest paid for the Experience in accordance with this Policy. The amount of any refund will depend on the nature of the Travel Issue suffered.

  Minimum Quality Standards, Host Responsibilities, and Reimbursement to Guest

  As a Host, you are responsible for ensuring that the Experience you list on the Airbnb Platform meets Airbnb’s Experiences Platform Standards and does not present a Guest with Travel Issues. Before and during the Experience, Hosts should be available, or make a third-party available, in order to try, in good faith, to resolve any Guest issues.

  If (i) Airbnb determines that a Guest has suffered a Travel Issue related to your Experience and (ii) Airbnb reimburses that Guest (up to their Total Fees), you agree to reimburse Airbnb up to the amount paid by Airbnb within 30 days of Airbnb’s request. You authorize Airbnb Payments to collect any amounts owed to Airbnb by reducing your Payout or as otherwise permitted pursuant to the Payments Terms.

  As a Host, you understand that the rights of Guests under this Experiences Guest Refund Policy will supersede the Experiences Cancellation Policy. If you dispute the Travel Issue, you may notify us in writing or via telephone and provide us with information (including photographs or other evidence) disputing the claims regarding the Travel Issue, provided you used reasonable and good faith efforts to try to remedy the Travel Issue with the Guest prior to disputing the Travel Issue claim.

  General Provisions

  This Experiences Guest Refund Policy is not intended to constitute an offer to insure, does not constitute insurance or an insurance contract, does not take the place of insurance obtained or obtainable by the Guest, and the Guest has not paid any premium in respect of the Experiences Guest Refund Policy. The benefits provided under this Experiences Guest Refund Policy are not assignable or transferable by a Guest.

  All determinations of Airbnb with respect to the Experiences Guest Refund Policy shall be at Airbnb’s discretion, and final and binding on the Guests and Hosts.

  Airbnb reserves the right to modify or terminate this Experiences Guest Refund Policy, at any time, in its sole discretion. If Airbnb modifies this Experiences Guest Refund Policy, we will post the modification on the Airbnb Platform (including the Airbnb Help Center) or provide you with notice of the modification. Airbnb will continue to process all claims for Travel Issues made prior to the effective date of the modification.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?
  ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
  იპოვეთ სხვადასხვა კატეგორიის კონტენტი დახმარების ცენტრის სხვა სექციებში.