კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.

  როგორ დავუკავშირდე მასპინძელს ჯავშნის გაფორმებამდე?

  თუ გსურთ მასპინძელთან დაკავშირება ჯავშნის გაფორმებამდე, გაუგზანეთ მას შეტყობინება Airbnb-ზე. თუ ის დათანხმდება, შეგეძლებათ მასპინძელს გაუგზავნოთ შეტყობინება, ელწერილი ან დაურეკოთ მოგზაურობის დასრულებამდე.

  ჯავშნის გაფორმებამდე

  თუ გსურთ, ჯავშნის გაფორმებამდე უფრო დაწვრილებით შეიტყოთ საცხოვრებლის, მასპინძლის ან შთაბეჭდილების შესახებ, შეგიძლიათ, მასპინძელს შეტყობინება Airbnb-ზე გაუგზავნოთ. აუცილებლად გაეცანით განცხადებების გვერდს ან შთაბეჭდილების აღწერას, რათა გაარკვიოთ ყველაფერი, რასაც მასპინძლისგან მოელით.

  დაჯავშნამდე მასპინძლისთვის შეტყობინების გასაგზავნად:

  1. On airbnb.com-ზე შედით „განცხადებებში“ და მონახეთ მასპინძელი, რომელთან დაკავშირებაც გსურთ
  2. განცხადებების გვერდზე დააწკაპუნეთ სათაურზე მასპინძელთან დაკავშირება
  3. შეიყვანეთ თქვენი მოგზაურობის თარიღები და სტუმრების რაოდენობა. დაჯავშნამდე გაქვთ ამ ინფორმაციის ჩასწორების უფლება.
  4. დაწერეთ შეტყობინება და დააწკაპუნეთ სათაურზე შეტყობინების გაგზავნა .

  თქვენივე უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით, სანამ მოთხოვნაზე თანხმობას არ მიიღებთ, მასპინძელს ვერ დაურეკავთ და ვერც ელფოსტას გაუგზავნით. შეიტყვეთ ვრცლად, თუ რატომ არის უმჯობესი, აწარმოოთკომუნიკაცია და გადარიცხვები Airbnb-ზე.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?