იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა

თითოეული მასპინძელი და საცხოვრებელი დაცულია.

რა იფარება?

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა ითვალისწინებს სტუმრის მიერ მასპინძლის კუთვნილი ნივთებისთვის/საცხოვრებლისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას 100 000 000¥‑ის ფარგლებში. დაზღვევა, ასევე, ითვალისწინებს სტუმრისთვის ან მესამე პირისთვის ფიზიკური/მატერიალური ზიანის მიყენების გამო მასპინძლისთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობისა თუ ხარჯების შემთხვევებს.

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევით, შესაძლოა, იფარებოდეს:

  • შემთხვევები, როცა მასპინძლის კუთვნილ საცხოვრებელს მიადგება ზიანი მასში სტუმრობის გამო
  • შემთხვევები, როცა მასპინძელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა სტუმრის ან მესამე პირის ფიზიკური ზიანის გამო
  • შემთხვევები, როცა მასპინძელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა სტუმრის ან მესამე პირის მატერიალური ზიანის გამო
  • ხარჯები, როცა მასპინძელს მათი გაღება მოუწევს სტუმრის ან მესამე პირის მატერიალური/ფიზიკური ზიანის გამო
  • დაბინძურებული საცხოვრებლის მოწესრიგების ან იქიდან სუნის გაყვანის ხარჯები

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევით არ იფარება:

  • მასპინძლის ფულადი სახსრები და ფასიანი ქაღალდები
  • მასპინძლის გამიზნული ქმედებით გამოწვეული ზიანი
  • ბუნებრივი ცვეთა
  • სტანდარტული დასუფთავების ხარჯები
დაზღვევა ვრცელდება მხოლოდ იმ მასპინძლებზე, რომლებიც სტუმრებს საცხოვრებელს იაპონიაში სთავაზობენ. სადაზღვევო დაფარვით სარგებლობისთვის მასპინძლებს უნდა ჰქონდეთ ლიცენზია ან საცხოვრებლის შეთავაზების სხვაგვარი ნებართვა, რომელსაც ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდებლობა. მასპინძლები, რომლებსაც სურთ, მიიღონ იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევით გათვალისწინებული ანაზღაურება, უნდა დაეთანხმონ Airbnb‑სა და მის სადაზღვევო კომპანიებთან თანამშრომლობას, მათ შორის, განცხადებულ ზიანთან დაკავშირებით დოკუმენტაციის წარდგენასა და, იშვიათ შემთხვევებში, შემოწმებასაც, თუ ის აუცილებელი გახდება.

გარკვეული სახის საკუთრებისთვის დაცვის შეზღუდული მექანიზმებია გათვალისწინებული. ამ შემთხვევაში, მასპინძლებს ვურჩევთ, საცხოვრებლის გაქირავებამდე შეინახონ ან გაიტანონ ძვირფასი ნივთები, ან/და დამოუკიდებლად დააზღვიონ ისინი.

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის ფარგლებში გასაცემ ანაზღაურებაზე ვრცელდება გარკვეული პირობები, შეზღუდვები და გამონაკლისები. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის შეჯამების გვერდს.

სადაზღვევო პოლისის სრული ვერსიის ასლის მოთხოვნისთვის მიმართეთ Aon Japan Ltd.‑ს Airbnb‑ზე თქვენი ანგარიშის ინფორმაციის მითითებით.

სადაზღვევო ანაზღაურების მოთხოვნის წესი

მასპინძლებმა, რომლებსაც სურთ, მოითხოვონ ანაზღაურება თავიანთი პირადი ნივთების ან/და მათ პირად საკუთრებაში არსებული საცხოვრებლის დაზიანებასთან დაკავშირებით, უნდა:

მასპინძლებმა, რომლებსაც სურთ, მოითხოვონ ანაზღაურება
თავიანთი პირადი ნივთების ან/და მათ პირად საკუთრებაში არსებული საცხოვრებლის დაზიანებასთან დაკავშირებით, უნდა:

1. შეაგროვონ მოყენებული ზიანის მტკიცებულებები

მტკიცებულებად ითვლება ფოტო‑/ვიდეომასალა, ხარჯთაღრიცხვა ან/და ქვითრები.

2. დაუყოვნებლივ დაუკავშირდნენ სტუმარს საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მეშვეობით

მიზეზად აირჩიეთ „დაზიანებული ან დაკარგული ნივთები“. სტუმარს გამოხმაურების საშუალება ექნება. თუ ის 72 საათის განმავლობაში არ გიპასუხებთ, შეძლებთ, Airbnb ჩართოთ საკითხის განხილვაში.

3. დაელოდონ ანაზღაურებას, ან საკითხის განხილვაში Airbnb ჩართონ

თუ სტუმარი თანხის სრულად გადახდის წინააღმდეგი იქნება, შესაძლოა, გერგოთ ანაზღაურება, რომელსაც ითვალისწინებს იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა. Airbnb‑სთან დაკავშირების შემდეგ ყველაფერში მხარდაჭერის გუნდის სპეციალისტი გაგარკვევთ.

თუ დაგეკისრათ პასუხისმგებლობა
ან ხარჯები:


იმ იშვიათ შემთხვევებში, თუ სტუმარს ან მესამე პირს ფიზიკური ზიანი მიადგება, ან მას ნივთები დაუზიანდება/დაეკარგება, აღნიშნულთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა თუ ხარჯები კი სამართლებრივად თქვენ დაგეკისრებათ, გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს უნდა დაუკავშირდეთ. დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და ინფორმაციის მიღების შემდეგ საქმეს Airbnb განსახილველად გადასცემს გარეშე სადაზღვევო კომპანიასა და მის პრეტენზიონისტს.
გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდთან დაკავშირება

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

img

მზად ხართ, განათავსოთ საცხოვრებელი Airbnb‑ზე?