დაზღვევის შეჯამება

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა

დაზღვევის შეჯამება

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა

რას გულისხმობს იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა?

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა ითვალისწინებს Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით საცხოვრებლის შეთავაზებისას სხვებისადმი მიყენებული ფიზიკური/მატერიალური ზიანის გამო მასპინძლისთვის* დაკისრებული პასუხისმგებლობისა თუ სხვა ხარჯების დაფარვას, ასევე, სტუმრის* მიღების შედეგად დამდგარი მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას. სტუმრობის განმავლობაში მასპინძლის ქონების დაზიანების შემთხვევაში, სადაზღვევო დაფარვა იმოქმედებს, თუ სტუმარი და მასპინძელი სადავო საკითხს თავად ვერ გადაწყვეტენ და მასპინძელი Airbnb‑ს მიმართავს.

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევას უზრუნველყოფს Sompo Japan Insurance Inc.

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის პროგრამით სარგებლობისთვის მასპინძლებს სადაზღვევო პრემიის გადახდა არ მოეთხოვებათ.

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევით გათვალისწინებული დაფარვის შესახებ.

რას გულისხმობს იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა?

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა ითვალისწინებს Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით საცხოვრებლის შეთავაზებისას სხვებისადმი მიყენებული ფიზიკური/მატერიალური ზიანის გამო მასპინძლისთვის* დაკისრებული პასუხისმგებლობისა თუ სხვა ხარჯების დაფარვას, ასევე, სტუმრის* მიღების შედეგად დამდგარი მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას. სტუმრობის განმავლობაში მასპინძლის ქონების დაზიანების შემთხვევაში, სადაზღვევო დაფარვა იმოქმედებს, თუ სტუმარი და მასპინძელი სადავო საკითხს თავად ვერ გადაწყვეტენ და მასპინძელი Airbnb‑ს მიმართავს.

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევას უზრუნველყოფს Sompo Japan Insurance Inc.

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის პროგრამით სარგებლობისთვის მასპინძლებს სადაზღვევო პრემიის გადახდა არ მოეთხოვებათ.

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევით გათვალისწინებული დაფარვის შესახებ.

რას გულისხმობს იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა?

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა ითვალისწინებს Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით საცხოვრებლის შეთავაზებისას სხვებისადმი მიყენებული ფიზიკური/მატერიალური ზიანის გამო მასპინძლისთვის* დაკისრებული პასუხისმგებლობისა თუ სხვა ხარჯების დაფარვას, ასევე, სტუმრის* მიღების შედეგად დამდგარი მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას. სტუმრობის განმავლობაში მასპინძლის ქონების დაზიანების შემთხვევაში, სადაზღვევო დაფარვა იმოქმედებს, თუ სტუმარი და მასპინძელი სადავო საკითხს თავად ვერ გადაწყვეტენ და მასპინძელი Airbnb‑ს მიმართავს.

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევას უზრუნველყოფს Sompo Japan Insurance Inc.

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის პროგრამით სარგებლობისთვის მასპინძლებს სადაზღვევო პრემიის გადახდა არ მოეთხოვებათ.

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევით გათვალისწინებული დაფარვის შესახებ.

დაზღვევის მოქმედების პერიოდი

მიმდინარე სადაზღვევო პროგრამა მოქმედებს 2023 წლის 31 ივლისიდან 2024 წლის 31 ივლისამდე.

დაზღვევის მოქმედების პერიოდი

მიმდინარე სადაზღვევო პროგრამა მოქმედებს 2023 წლის 31 ივლისიდან 2024 წლის 31 ივლისამდე.

დაზღვევის მოქმედების პერიოდი

მიმდინარე სადაზღვევო პროგრამა მოქმედებს 2023 წლის 31 ივლისიდან 2024 წლის 31 ივლისამდე.

ფარგლები და პირობები


იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის ფარგლები და აღნიშნულ ფარგლებში ანაზღაურების მოთხოვნის პირობები

ფარგლები და პირობებიიაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის ფარგლები და აღნიშნულ ფარგლებში ანაზღაურების მოთხოვნის პირობები

ფარგლები და პირობებიიაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის ფარგლები და აღნიშნულ ფარგლებში ანაზღაურების მოთხოვნის პირობები
მასპინძლისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურება
გარკვეული წესების, პირობებისა და გამონაკლისების გათვალისწინებით, იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა აუნაზღაურებს მასპინძელს* იმ ზიანს, რომელიც სტუმრის* მიღების შედეგად მიადგება საცხოვრებელს* ან მის პირად ქონებას. თუ მასპინძელს საცხოვრებელი იჯარით აქვს აღებული, ან მისი მართვის უფლება აქვს, სადაზღვევო დაფარვა, შესაძლოა, ფარავდეს დამატებით ხარჯებს, როცა სახეზეა:

ფიზიკური ან მატერიალური ზიანის გამო მასპინძლისთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობა
იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, თუ მასპინძელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა სტუმრისთვის (ან სხვა პირებისთვის) მიყენებული ფიზიკური ან მატერიალური ზიანის გამო (ამაში იგულისხმება საცხოვრებლის შეთავაზებასთან დაკავშირებული საქმიანობის* შედეგად დამდგარი სადაზღვევო შემთხვევა Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით გაფორმებული ჯავშნის მოქმედების პერიოდში).

მასპინძლის მიერ თანხის გადახდის საჭიროება სხვებისთვის მიყენებულ ფიზიკურ ან მატერიალურ ზიანთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად
იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევით, შესაძლოა, ანაზღაურდეს ის ხარჯები, რომელთა გაღებაც უწევს მასპინძელს, თუ სტუმრებს (ან სხვა პირებს) ფიზიკური ან მატერიალური ზიანი მიადგებათ. სადაზღვევო ანაზღაურება რომ გაიცეს, უბედური შემთხვევა გამოწვეული უნდა იყოს საცხოვრებლის შეთავაზებასთან დაკავშირებული საქმიანობით და მას ადგილი უნდა ჰქონდეს Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით გაფორმებული ჯავშნის მოქმედების პერიოდში. ზემოთ აღწერილი თითოეული სადაზღვევო შემთხვევა ექვემდებარება იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის წესებს, პირობებსა და გამონაკლისებს.

1. დაზღვეული საცხოვრებელი

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა ვრცელდება საცხოვრებელზე, რომლის მფლობელი, მოიჯარე ან მმართველი არის მასპინძელი, რომელიც საცხოვრებლის შეთავაზებას ეწევა.

(*) საცხოვრებელში იგულისხმება ობიექტები, რომლებიც დამტკიცებულია სასტუმრო საქმიანობის შესახებ კანონის ფარგლებში, დამოწმებულია ეროვნულ‑სტრატეგიული სპეციალური ზონების შესახებ კანონით ან რეგისტრირებულია კერძო საცხოვრებელში განთავსების შესახებ კანონის შესაბამისად, ასევე, სხვა ობიექტები, რომლებშიც წარმოებს ანალოგიური საქმიანობა. ამასთან, დაკმაყოფილებული უნდა იყოს ყველა შემდეგი მოთხოვნა:
 • ობიექტებს ფლობს, ქირაობს ან შესაბამისი უფლებით მართავს მასპინძელი;
 • ობიექტები შეთავაზებულია Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით; და
 • ობიექტები იჯავშნება და გამოიყენება იმ პირის მიერ, რომელიც დაეთანხმა Airbnb‑ს მომსახურების პირობებს და ისარგებლა Airbnb‑ს პლატფორმით. საცხოვრებელ ობიექტებში შედის მობილური სახლები, ავტობუსები, საცხოვრებელი ავტოფურგონები, საცხოვრებლები ხეზე და სხვა მსგავსი ობიექტები, რომლებიც პარკირებულია და საცხოვრებლის სახით გამოიყენება. ასევე, შედის გემები და მცურავი საშუალებები, თუ ისინი გამოიყენება საცხოვრებლის სახით.


2. მასპინძელი/მასპინძლები

(*) მასპინძლები არიან პირები, რომლებიც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული ლიცენზიისა თუ ნებართვის საფუძველზე ეწევიან საცხოვრებლის შეთავაზებას.

3. სტუმარი/სტუმრები

(*) სტუმრები არიან საცხოვრებლის შეთავაზებასთან დაკავშირებული საქმიანობის მომხმარებლები (მათ შორის, მომხმარებლის მიერ მოწვეული პირები და ყველა, ვინც შეთავაზებული საცხოვრებლით მათთან ერთად სარგებლობს).

(*) საცხოვრებლის შეთავაზების საქმიანობა არის სასტუმრო საქმიანობა, რომელსაც განმარტავს კანონი სასტუმრო საქმიანობის შესახებ (1948 წლის აქტი № 138), სამეწარმეო საქმიანობა, რომელსაც განმარტავს კანონი ეროვნულ‑სტრატეგიული სპეციალური ზონების შესახებ (2013 წლის აქტი № 107), კერძო საცხოვრებელში განთავსებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, რომელსაც განმარტავს კანონი კერძო საცხოვრებელში განთავსების შესახებ (2017 წლის აქტი № 65), ან სხვა ანალოგიური ბიზნესი თუ საცხოვრებლის შიგნით / გარეთ გაწეული ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან.
მასპინძლისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურება
გარკვეული წესების, პირობებისა და გამონაკლისების გათვალისწინებით, იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა აუნაზღაურებს მასპინძელს* იმ ზიანს, რომელიც სტუმრის* მიღების შედეგად მიადგება საცხოვრებელს* ან მის პირად ქონებას. თუ მასპინძელს საცხოვრებელი იჯარით აქვს აღებული, ან მისი მართვის უფლება აქვს, სადაზღვევო დაფარვა, შესაძლოა, ფარავდეს დამატებით ხარჯებს, როცა სახეზეა:

ფიზიკური ან მატერიალური ზიანის გამო მასპინძლისთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობა
იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, თუ მასპინძელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა სტუმრისთვის (ან სხვა პირებისთვის) მიყენებული ფიზიკური ან მატერიალური ზიანის გამო (ამაში იგულისხმება საცხოვრებლის შეთავაზებასთან დაკავშირებული საქმიანობის* შედეგად დამდგარი სადაზღვევო შემთხვევა Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით გაფორმებული ჯავშნის მოქმედების პერიოდში).

მასპინძლის მიერ თანხის გადახდის საჭიროება სხვებისთვის მიყენებულ ფიზიკურ ან მატერიალურ ზიანთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად
იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევით, შესაძლოა, ანაზღაურდეს ის ხარჯები, რომელთა გაღებაც უწევს მასპინძელს, თუ სტუმრებს (ან სხვა პირებს) ფიზიკური ან მატერიალური ზიანი მიადგებათ. სადაზღვევო ანაზღაურება რომ გაიცეს, უბედური შემთხვევა გამოწვეული უნდა იყოს საცხოვრებლის შეთავაზებასთან დაკავშირებული საქმიანობით და მას ადგილი უნდა ჰქონდეს Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით გაფორმებული ჯავშნის მოქმედების პერიოდში. ზემოთ აღწერილი თითოეული სადაზღვევო შემთხვევა ექვემდებარება იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის წესებს, პირობებსა და გამონაკლისებს.

1. დაზღვეული საცხოვრებელი

იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა ვრცელდება საცხოვრებელზე, რომლის მფლობელი, მოიჯარე ან მმართველი არის მასპინძელი, რომელიც საცხოვრებლის შეთავაზებას ეწევა.

(*) საცხოვრებელში იგულისხმება ობიექტები, რომლებიც დამტკიცებულია სასტუმრო საქმიანობის შესახებ კანონის ფარგლებში, დამოწმებულია ეროვნულ‑სტრატეგიული სპეციალური ზონების შესახებ კანონით ან რეგისტრირებულია კერძო საცხოვრებელში განთავსების შესახებ კანონის შესაბამისად, ასევე, სხვა ობიექტები, რომლებშიც წარმოებს ანალოგიური საქმიანობა. ამასთან, დაკმაყოფილებული უნდა იყოს ყველა შემდეგი მოთხოვნა:

 • ობიექტებს ფლობს, ქირაობს ან შესაბამისი უფლებით მართავს მასპინძელი;
 • ობიექტები შეთავაზებულია Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით; და
 • ობიექტები იჯავშნება და გამოიყენება იმ პირის მიერ, რომელიც დაეთანხმა Airbnb‑ს მომსახურების პირობებს და ისარგებლა Airbnb‑ს პლატფორმით. საცხოვრებელ ობიექტებში შედის მობილური სახლები, ავტობუსები, საცხოვრებელი ავტოფურგონები, საცხოვრებლები ხეზე და სხვა მსგავსი ობიექტები, რომლებიც პარკირებულია და საცხოვრებლის სახით გამოიყენება. ასევე, შედის გემები და მცურავი საშუალებები, თუ ისინი გამოიყენება საცხოვრებლის სახით.

 • 2. მასპინძელი/მასპინძლები

  (*) მასპინძლები არიან პირები, რომლებიც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული ლიცენზიისა თუ ნებართვის საფუძველზე ეწევიან საცხოვრებლის შეთავაზებას.

  3. სტუმარი/სტუმრები

  (*) სტუმრები არიან საცხოვრებლის შეთავაზებასთან დაკავშირებული საქმიანობის მომხმარებლები (მათ შორის, მომხმარებლის მიერ მოწვეული პირები და ყველა, ვინც შეთავაზებული საცხოვრებლით მათთან ერთად სარგებლობს).

  (*) საცხოვრებლის შეთავაზების საქმიანობა არის სასტუმრო საქმიანობა, რომელსაც განმარტავს კანონი სასტუმრო საქმიანობის შესახებ (1948 წლის აქტი № 138), სამეწარმეო საქმიანობა, რომელსაც განმარტავს კანონი ეროვნულ‑სტრატეგიული სპეციალური ზონების შესახებ (2013 წლის აქტი № 107), კერძო საცხოვრებელში განთავსებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, რომელსაც განმარტავს კანონი კერძო საცხოვრებელში განთავსების შესახებ (2017 წლის აქტი № 65), ან სხვა ანალოგიური ბიზნესი თუ საცხოვრებლის შიგნით / გარეთ გაწეული ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია ზემოაღნიშნულ მომსახურებებთან.

  სადაზღვევო დაფარვა

  დაზღვევის მოქმედების პერიოდში ერთ სადაზღვევო შემთხვევაზე გათვალისწინებულია მაქსიმუმ 100 000 000 იაპონური იენის ანაზღაურება (გარკვეული გამონაკლისი შემთხვევების გარდა).

  სადაზღვევო დაფარვა

  დაზღვევის მოქმედების პერიოდში ერთ სადაზღვევო შემთხვევაზე გათვალისწინებულია მაქსიმუმ 100 000 000 იაპონური იენის ანაზღაურება (გარკვეული გამონაკლისი შემთხვევების გარდა).

  სადაზღვევო დაფარვა

  დაზღვევის მოქმედების პერიოდში ერთ სადაზღვევო შემთხვევაზე გათვალისწინებულია მაქსიმუმ 100 000 000 იაპონური იენის ანაზღაურება (გარკვეული გამონაკლისი შემთხვევების გარდა).

  დაფარვის გამონაკლისები  ძირითადი გამონაკლისები, რომლებსაც არ ფარავს იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა (დებულებები, რომლებიც ეხება მასპინძლისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას)

  დაფარვის გამონაკლისები  ძირითადი გამონაკლისები, რომლებსაც არ ფარავს იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა (დებულებები, რომლებიც ეხება მასპინძლისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას)

  დაფარვის გამონაკლისები  ძირითადი გამონაკლისები, რომლებსაც არ ფარავს იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა (დებულებები, რომლებიც ეხება მასპინძლისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას)
  ობიექტები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული საცხოვრებელთან:

  • სავალუტო ერთეულები, ფული, ძვირფასი მეტალები ზოდების სახით, ბანკნოტები ან ფასიანი ქაღალდები.
  • მიწა, წყალი თუ სხვა ნივთიერება მიწაზე ან მიწაში; აღნიშნულში არ შედის ლანდშაფტის დიზაინი, გზები და ტროტუარები, რომლებიც აუმჯობესებს მიწის ნაკვეთს (თუმცა შედის დამატებითი მიწის ნაკვეთი ან ასეთი ობიექტის ქვეშ არსებული მიწა), ასევე, არ შედის წყალი, რომელიც განთავსებულია ავზში, მილსადენების სისტემაში ან ნებისმიერ სხვა დამმუშავებელ მოწყობილობაში.
  • ცხოველები, მაგალითად (თუმცა ამით არ შემოიფარგლება), პირუტყვი და შინაური ცხოველები.
  • გაშენებული ხეტყე და მცენარეული კულტურები.
  • მცურავი საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური საფრენი აპარატები და სატელიტები; აღნიშნულში არ შედის უმოქმედო მცურავი საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება საცხოვრებლის სახით.
  • სატრანსპორტო საშუალებები; აღნიშნულში არ შედის უმოქმედო სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება საცხოვრებლის სახით.
  • მიწისქვეშა შახტები, შახტის ჭაურები ან მათში არსებული ნებისმიერი ობიექტი.
  • კაშხლები, დამბები და ჯებირები.
  • ქონება, რომელიც ტრანსპორტირების პროცესშია.
  • გადაცემისა და განაწილების ხაზები საცხოვრებლიდან 305 მეტრზე შორს.


  • ძირითადი შემთხვევები, როცა სადაზღვევო ანაზღაურება არ გაიცემა:
  • საომარი მოქმედებები, უცხო ქვეყნის მიერ ძალის გამოყენება, რევოლუცია, ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, სამოქალაქო ომი, შეიარაღებული ამბოხება ან სხვა მსგავსი ინციდენტები თუ სახალხო მღელვარება.
  • ზიანი, რომელიც გამოწვეულია გამოსხივებით, აფეთქებითა თუ სხვა დაზიანებით ბირთვული რეაქციის შედეგად, რადიოაქტიური საწვავი მასალის, რადიოაქტიური ელემენტის, რადიოიზოტოპისა თუ ასეთი ნივთიერებებით დაბინძურებული მასალის ატომური ბირთვის დაშლის ან აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ბირთვული რეაქციები ან რადიოიზოტოპების ატომური ბირთვის რადიოაქტიური დაშლა სამედიცინო, სამეცნიერო ან სამეწარმეო დანიშნულებით ხორციელდება).
  • ტერაქტები.
  • მომწამვლელი ბიოლოგიური თუ ქიმიური ნივთიერებების ფაქტობრივი ან მოსალოდნელი ბოროტად გამოყენება.
  • ზიანი, რომელიც არ დამდგარა Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით გაფორმებული ჯავშნის მოქმედების პერიოდში.
  • მასპინძლების მიერ განზრახ ჩადენილი ქმედებით ან მათი უხეში გაუფრთხილებლობით გამოწვეული ზიანი.
  • სხვა მსგავსი შემთხვევები.
  ობიექტები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული საცხოვრებელთან:

 • სავალუტო ერთეულები, ფული, ძვირფასი მეტალები ზოდების სახით, ბანკნოტები ან ფასიანი ქაღალდები.
 • მიწა, წყალი თუ სხვა ნივთიერება მიწაზე ან მიწაში; აღნიშნულში არ შედის ლანდშაფტის დიზაინი, გზები და ტროტუარები, რომლებიც აუმჯობესებს მიწის ნაკვეთს (თუმცა შედის დამატებითი მიწის ნაკვეთი ან ასეთი ობიექტის ქვეშ არსებული მიწა), ასევე, არ შედის წყალი, რომელიც განთავსებულია ავზში, მილსადენების სისტემაში ან ნებისმიერ სხვა დამმუშავებელ მოწყობილობაში.
 • ცხოველები, მაგალითად (თუმცა ამით არ შემოიფარგლება), პირუტყვი და შინაური ცხოველები.
 • გაშენებული ხეტყე და მცენარეული კულტურები.
 • მცურავი საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური საფრენი აპარატები და სატელიტები; აღნიშნულში არ შედის უმოქმედო მცურავი საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება საცხოვრებლის სახით.
 • სატრანსპორტო საშუალებები; აღნიშნულში არ შედის უმოქმედო სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება საცხოვრებლის სახით.
 • მიწისქვეშა შახტები, შახტის ჭაურები ან მათში არსებული ნებისმიერი ობიექტი.
 • კაშხლები, დამბები და ჯებირები.
 • ქონება, რომელიც ტრანსპორტირების პროცესშია.
 • გადაცემისა და განაწილების ხაზები საცხოვრებლიდან 305 მეტრზე შორს.

 • ძირითადი შემთხვევები, როცა სადაზღვევო ანაზღაურება არ გაიცემა:

 • საომარი მოქმედებები, უცხო ქვეყნის მიერ ძალის გამოყენება, რევოლუცია, ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, სამოქალაქო ომი, შეიარაღებული ამბოხება ან სხვა მსგავსი ინციდენტები თუ სახალხო მღელვარება.
 • ზიანი, რომელიც გამოწვეულია გამოსხივებით, აფეთქებითა თუ სხვა დაზიანებით ბირთვული რეაქციის შედეგად, რადიოაქტიური საწვავი მასალის, რადიოაქტიური ელემენტის, რადიოიზოტოპისა თუ ასეთი ნივთიერებებით დაბინძურებული მასალის ატომური ბირთვის დაშლის ან აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ბირთვული რეაქციები ან რადიოიზოტოპების ატომური ბირთვის რადიოაქტიური დაშლა სამედიცინო, სამეცნიერო ან სამეწარმეო დანიშნულებით ხორციელდება).
 • ტერაქტები.
 • მომწამვლელი ბიოლოგიური თუ ქიმიური ნივთიერებების ფაქტობრივი ან მოსალოდნელი ბოროტად გამოყენება.
 • ზიანი, რომელიც არ დამდგარა Airbnb‑ს პლატფორმის მეშვეობით გაფორმებული ჯავშნის მოქმედების პერიოდში.
 • მასპინძლების მიერ განზრახ ჩადენილი ქმედებით ან მათი უხეში გაუფრთხილებლობით გამოწვეული ზიანი.
 • სხვა მსგავსი შემთხვევები.
 • ძირითადი შემთხვევები, როცა სადაზღვევო ანაზღაურება არ გაიცემა (დებულებები, რომლებიც ეხება ანაზღაურებას მასპინძლისთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობასა და მის მიერ გაწეულ ხარჯებთან დაკავშირებით)


  • საომარი მოქმედებები, უცხო ქვეყნის მიერ ძალის გამოყენება, რევოლუცია, ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, სამოქალაქო ომი, შეიარაღებული ამბოხება ან სხვა მსგავსი ინციდენტები თუ სახალხო მღელვარება.
  • ზიანი, რომელიც გამოწვეულია გამოსხივებით, აფეთქებითა თუ სხვა დაზიანებით ბირთვული რეაქციის შედეგად, რადიოაქტიური საწვავი მასალის, რადიოაქტიური ელემენტის, რადიოიზოტოპისა თუ ასეთი ნივთიერებებით დაბინძურებული მასალის ატომური ბირთვის დაშლის ან აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ბირთვული რეაქციები ან რადიოიზოტოპების ატომური ბირთვის რადიოაქტიური დაშლა სამედიცინო, სამეცნიერო ან სამეწარმეო დანიშნულებით ხორციელდება).
  • მასპინძლების მიერ განზრახ ჩადენილი ქმედებით გამოწვეული ზიანი.
  • მასპინძლებთან მცხოვრებ ნათესავებთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობა ან ხარჯები (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ აღნიშნული პასუხისმგებლობა ან საცხოვრებელში დამდგარი ზიანის ასანაზღაურებლად ნათესავებისთვის გასაწევი ხარჯები ეკისრება მასპინძელს, რომელსაც საცხოვრებელი იჯარით აქვს აღებული ან მინდობილი აქვს სამართავად).
  • მასპინძლების მიერ სამუშაოდ აყვანილი პირების შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობა ან ხარჯები.
  • ზიანის კომპენსაციასთან დაკავშირებით მასპინძელსა და სხვა პირს შორის სპეციალური შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ასეთი შეთანხმების საფუძველზე.
  • ჩამდინარე წყლებით ან გამონაბოლქვით გამოწვეული პასუხისმგებლობა ან ხარჯები.
  • პასუხისმგებლობა ან უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებული ხარჯები, თუ გამომწვევი მიზეზი არის იურისტების, რეგისტრირებული უცხოელი იურისტების, სერტიფიცირებული საჯარო ბუღალტრების, საგადასახადო ბუღალტრების, არქიტექტორების, დამპროექტებლების, მიწებთან და საცხოვრებლებთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელის, სასამართლო აღმასრულებლების, ადმინისტრაციული აღმასრულებლების, ვეტერინარებისა და სხვა მსგავსი პროფესიების წარმომადგენლების პროფესიული საქმიანობა.
  • საცხოვრებლის გარეთ საჰაერო ხომალდების, ავტომობილების ან სხვა ხომალდებისა თუ სატრანსპორტო საშუალებების ფლობის, გამოყენების ან მართვის შედეგად წარმოშობილი პასუხისმგებლობა ან ხარჯები (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ზიანი გამოწვეულია ობიექტის გარეთ საცხოვრებლის სახით გამოყენებული ავტომობილით, ხომალდით ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებით სარგებლობის ან მათი მართვის შედეგად).
  • პასუხისმგებლობა ან უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებული ხარჯები, თუ გამომწვევი მიზეზი არის იჯარით ან მართვის უფლებით გაცემულ ობიექტზე შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, როგორიცაა რემონტი, გაფართოება ან დანგრევა (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მასპინძელი თავად არის ჩართული მისივე წამოწყებულ საქმეში).
  • პასუხისმგებლობა ან უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებული ხარჯები, თუ გამომწვევი მიზეზი არის იჯარით ან მართვის უფლებით გაცემული ობიექტის ნგრევა მიწისძვრის, ვულკანის ამოფრქვევის, წყალდიდობის, ცუნამისა თუ სხვა მსგავსი ბუნებრივი მოვლენის შედეგად (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ზიანი გამოწვეულია ხანძრით).
  • სხვა მსგავსი შემთხვევები.

 • საომარი მოქმედებები, უცხო ქვეყნის მიერ ძალის გამოყენება, რევოლუცია, ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, სამოქალაქო ომი, შეიარაღებული ამბოხება ან სხვა მსგავსი ინციდენტები თუ სახალხო მღელვარება.
 • ზიანი, რომელიც გამოწვეულია გამოსხივებით, აფეთქებითა თუ სხვა დაზიანებით ბირთვული რეაქციის შედეგად, რადიოაქტიური საწვავი მასალის, რადიოაქტიური ელემენტის, რადიოიზოტოპისა თუ ასეთი ნივთიერებებით დაბინძურებული მასალის ატომური ბირთვის დაშლის ან აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ბირთვული რეაქციები ან რადიოიზოტოპების ატომური ბირთვის რადიოაქტიური დაშლა სამედიცინო, სამეცნიერო ან სამეწარმეო დანიშნულებით ხორციელდება).
 • მასპინძლების მიერ განზრახ ჩადენილი ქმედებით გამოწვეული ზიანი.
 • მასპინძლებთან მცხოვრებ ნათესავებთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობა ან ხარჯები (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ აღნიშნული პასუხისმგებლობა ან საცხოვრებელში დამდგარი ზიანის ასანაზღაურებლად ნათესავებისთვის გასაწევი ხარჯები ეკისრება მასპინძელს, რომელსაც საცხოვრებელი იჯარით აქვს აღებული ან მინდობილი აქვს სამართავად).
 • მასპინძლების მიერ სამუშაოდ აყვანილი პირების შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობა ან ხარჯები.
 • ზიანის კომპენსაციასთან დაკავშირებით მასპინძელსა და სხვა პირს შორის სპეციალური შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ასეთი შეთანხმების საფუძველზე.
 • ჩამდინარე წყლებით ან გამონაბოლქვით გამოწვეული პასუხისმგებლობა ან ხარჯები.
 • პასუხისმგებლობა ან უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებული ხარჯები, თუ გამომწვევი მიზეზი არის იურისტების, რეგისტრირებული უცხოელი იურისტების, სერტიფიცირებული საჯარო ბუღალტრების, საგადასახადო ბუღალტრების, არქიტექტორების, დამპროექტებლების, მიწებთან და საცხოვრებლებთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელის, სასამართლო აღმასრულებლების, ადმინისტრაციული აღმასრულებლების, ვეტერინარებისა და სხვა მსგავსი პროფესიების წარმომადგენლების პროფესიული საქმიანობა.
 • საცხოვრებლის გარეთ საჰაერო ხომალდების, ავტომობილების ან სხვა ხომალდებისა თუ სატრანსპორტო საშუალებების ფლობის, გამოყენების ან მართვის შედეგად წარმოშობილი პასუხისმგებლობა ან ხარჯები (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ზიანი გამოწვეულია ობიექტის გარეთ საცხოვრებლის სახით გამოყენებული ავტომობილით, ხომალდით ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებით სარგებლობის ან მათი მართვის შედეგად).
 • პასუხისმგებლობა ან უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებული ხარჯები, თუ გამომწვევი მიზეზი არის იჯარით ან მართვის უფლებით გაცემულ ობიექტზე შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, როგორიცაა რემონტი, გაფართოება ან დანგრევა (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მასპინძელი თავად არის ჩართული მისივე წამოწყებულ საქმეში).
 • პასუხისმგებლობა ან უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებული ხარჯები, თუ გამომწვევი მიზეზი არის იჯარით ან მართვის უფლებით გაცემული ობიექტის ნგრევა მიწისძვრის, ვულკანის ამოფრქვევის, წყალდიდობის, ცუნამისა თუ სხვა მსგავსი ბუნებრივი მოვლენის შედეგად (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ზიანი გამოწვეულია ხანძრით).
 • სხვა მსგავსი შემთხვევები.
 • სადაზღვევო მოთხოვნები

  სადაზღვევო მოთხოვნები

  ინციდენტის შესახებ შეტყობინება


  თუ მასპინძელი შეიტყობს, რომ სტუმარს ან მესამე პირს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგა, დაზღვევით სარგებლობისთვის მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ამის შესახებ Airbnb‑ს. ანალოგიურად, როცა მასპინძელი შეიტყობს, რომ დაზიანდა ქონება, რომელსაც თავად ფლობს, დაზღვევით სარგებლობისთვის ამის შესახებ უნდა აცნობოს Airbnb‑ს, თუ სტუმართან პირველი დაკავშირებიდან 72 საათის განმავლობაში შეთანხმება ვერ მოხერხდება.

  სადაზღვევო პოლისის მიწოდების მოთხოვნა


  იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევის წინამდებარე მოკლე მიმოხილვა არ მოიცავს სადაზღვევო პოლისის ყველა წესს, პირობას, შეზღუდვასა და გამონაკლისს. სადაზღვევო პოლისის ასლის მოთხოვნისთვის დაუკავშირდით Aon Japan Ltd.‑ს და აცნობეთ მას თქვენი Airbnb ანგარიშის ინფორმაცია.

  სადაზღვევო კომპანია‑ანდერრაიტერი


  Sompo Japan Insurance Inc.