ახლომდებარე საცხოვრებლები

მოგზაურობის უსაფრთხო აღდგენა

გაეცანით უახლეს რჩევებს COVID‑19‑ის პირობებში და მის შემდეგ მოგზაურობასთან დაკავშირებით.

ახლომდებარე საცხოვრებლები

უსაფრთხოების დაცვა საერთო პასუხისმგებლობაა

Airbnb‑ს გაერთიანების წევრებს ვთხოვთ, დაეთანხმონ COVID‑19‑ის პირობებში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მითითებების დაცვას.

ნიღბის ტარება

სტუმრებსა და მასპინძლებს მჭიდრო კონტაქტისას უნდა ეკეთოთ ნიღბები, თუ აღნიშნულს ადგილობრივი კანონმდებლობა ან ოფიციალური მითითებები მოითხოვს.

სოციალური დისტანცირება

ყველა მასპინძელი და სტუმარი ვალდებულია, დაიცვას 2‑მეტრიანი დისტანცია სხვებთან მჭიდრო კონტაქტისას, თუ აღნიშნულს ადგილობრივი კანონმდებლობა ან ოფიციალური მითითებები მოითხოვს.

განსაკუთრებული დასუფთავება

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები მასპინძლები იცავენ განსაკუთრებული დასუფთავების 5-ეტაპიან პროცედურას, რომელიც სპეციალისტებთან თანამშრომლობით მომზადდა.

ახლომდებარე საცხოვრებლები

უფრო მაღალი სტანდარტები ყოველი სტუმრობისთვის

სპეციალისტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული განსაკუთრებული დასუფთავების 5‑ეტაპიანი პროცედურა ბევრად სცდება დასუფთავების სტანდარტულ ნორმებს და ის მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოების დაცვას.

ახლომდებარე საცხოვრებლები

პირადი სივრცე ხალხმრავლობისგან შორს

ცალკე საცხოვრებლები, უკონტაქტო დაბინავება, გაშლილი გარე სივრცეები, დიდი ოთახები — იპოვეთ საცხოვრებლები თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საყოფაცხოვრებო პირობებით.

ახლომდებარე საცხოვრებლები

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

როგორ გავიგო, იცავს თუ არა მასპინძელი ახალ მითითებებს უსაფრთხოებასა და დასუფთავებასთან დაკავშირებით?

20 ნოემბრიდან ყველა მასპინძელი (ჩინეთში მცხოვრების გარდა) ვალდებულია, დაიცვას COVID‑19‑თან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები და დასუფთავების წესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მიიღებენ გაფრთხილებას, მოგვიანებით კი ანგარიშის მოქმედების შეჩერება ან, ზოგიერთ შემთხვევაში, Airbnb‑ს პლატფორმიდან გარიცხვა დაემუქრებათ. მასპინძლებს, რომლებიც დასუფთავების 5‑ეტაპიან პროცედურას ასრულებენ, განცხადების „ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების“ სექციაში ექნებათ წარწერა „დაცულია Airbnb‑ს მიერ მომზადებული განსაკუთრებული დასუფთავების პროცედურა“. ვრცლად განსაკუთრებული დასუფთავების შესახებ.

ყველა მასპინძელი და სტუმარი უნდა დაეთანხმოს ნიღბის/პირბადის ტარებასა და 2‑მეტრიანი დისტანციის დაცვას ადამიანებთან მჭიდრო კონტაქტისას, თუ აღნიშნული სავალდებულოა ადგილობრივი კანონმდებლობისა თუ ოფიციალური მითითებების თანახმად. დაბოლოს, რაღა თქმა უნდა, გირჩევთ, თავი შეიკავოთ მასპინძლობისგან ან სტუმრობისგან, თუ COVID‑19‑ის ინფიცირების საფრთხის ქვეშ იყავით ან მისი სიმპტომები გაქვთ. გაეცანით ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ მითითებებს Airbnb საცხოვრებლების სტუმრებისა და მასპინძლებისთვის.

Airbnb აპის მეშვეობით ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მასპინძელს და კონკრეტული შეკითხვები დაუსვათ უსაფრთხოებისა თუ ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით მის მიერ მიღებული ზომების შესახებ.

როგორ შევცვალო ან გავაუქმო არსებული ჯავშანი?

თუ ჯავშნის შეცვლა ან გაუქმება გჭირდებათ, ხელმისაწვდომი ვარიანტების გასაგებად გადადით Airbnb‑ს ვებსაიტის ან აპის „სტუმრობების“ სექციაზე. გაუქმების პროცედურებსა და წესებში გარკვევაში სტუმრებს ეს რესურსი დაეხმარებათ. სტუმრებს, რომლებსაც 2020 წლის 14 მარტის ჩათვლით გაფორმებული ჯავშანი აქვთ და COVID‑19‑ის გამო ვერ ახერხებენ სტუმრობას, შესაძლოა, ჯარიმის გარეშე ეკუთვნოდეთ მისი გაუქმება. ვრცლად საპატიო მიზეზების დებულების შესახებ.

COVID‑19‑თან დაკავშირებული რა წესები მოქმედებს Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის?

Airbnb შთაბეჭდილებები უკვე აღდგენილია ქვეყნებში, სადაც მსგავსი ღონისძიებების გამართვა ოფიციალურად დაშვებულია. ფიზიკური მონაწილეობის შემთხვევაში როგორც სტუმრებმა, ისე მასპინძლებმა უნდა მიიღონ უსაფრთხოების კონკრეტული ზომები, მათ შორის, დაიცვან სოციალური დისტანცია და ატარონ ნიღაბი ადგილობრივი კანონმდებლობისა თუ ოფიციალური მითითებების შესაბამისად. დაბოლოს, რაღა თქმა უნდა, დარჩით სახლში, თუკი თავს შეუძლოდ გრძნობთ ან COVID‑19‑ით ინფიცირების საფრთხის ქვეშ იყავით. გეცანით მითითებებს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით Airbnb შთაბეჭდილებებისთვის.

თუ მონაწილეობა მხოლოდ თქვენიანებთან ერთად გირჩევნიათ, დაჯავშნეთ Airbnb შთაბეჭდილება კერძო ჯგუფისთვის. თუ ფიქრობთ, რომ ჯგუფურად შეკრება დისკომფორტს შეგიქმნით, ან თუკი ადამიანების ფიზიკური მონაწილეობით Airbnb შთაბეჭდილებები თქვენთან ჯერ არ იმართება, დაჯავშნეთ ერთ-ერთი ონლაინ-შთაბეჭდილება.

მოქნილი პირობებით დაჯავშნის რა ვარიანტებია ხელმისაწვდომი Airbnb‑ზე?

გაუქმების წესები დგინდება მასპინძლების მიერ და შეიძლება იყოს მოქნილი, ზომიერი ან მკაცრი. დეტალური ინფორმაცია მითითებული იქნება განცხადების მთავარ გვერდზე. ჩვენ დავამატეთ საძიებო ფილტრი, რომელიც გაუქმების მოქნილი წესების მქონე საცხოვრებლების პოვნას გაგიმარტივებთ. ვრცლად.

ახლომდებარე საცხოვრებლები

სხვა რესურსები

საპატიო მიზეზების დებულება

გაუქმების წესები

მასპინძლების რესურსები