კონტენტზე გადასვლა

ცხოველები

Airbnb შთაბეჭდილებებში
შთაბეჭდილებების ჩვენება

ცხოველთა სამყაროს გაცნობის მიზნით ტურიზმის ახალი სტანდარტი

ცხოვრება უკეთესია ცხოველებთან ერთად და ამაში აუცილებლად დარწმუნდებით ჩვენი ადგილობრივი მასპინძლების დახმარებით, რომლებიც მათ კეთილდღეობაზე ზრუნავენ. შეგიძლიათ თავისუფლად მიიღოთ მონაწილეობა: ყველა მასპინძელი ხელმძღვანელობს ცხოველთა დაცვის მსოფლიო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით მომზადებული მითითებებით.

შეხვდით ცხოველებს და მათზე მზრუნველ ექსპერტებს

გაიცანით 300-ზე მეტი სახეობა ბიოლოგების, გარემოს დამცველებისა და ცხოველების მოყვარულთა მეშვეობით

ეწვიეთ ცხოველების ბუნებრივ საარსებო გარემოს მთელ მსოფლიოში

შთაბეჭდილებები ცხოველებთან ერთად თქვენთან ახლოს

რჩეული შთაბეჭდილებები ცხოველებთან ერთად

დაჯავშნეთ ადგილობრივი მასპინძლების მიერ ორგანიზებული აქტივობები მომდევნო მოგზაურობისთვის

Dodo-სთან თანამშრომლობით

ცხოველთა შესახებ ამბის თხრობის შთაბეჭდილებები სახელოვანი კომპანიების ორგანიზებით