შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  თქვენი განცხადების პოპულარიზაციის ახალი ხერხები

  შეიტყვეთ, რას ნიშნავს მასპინძლებისთვის ბოლო ათწლეულში ყველაზე დიდი ცვლილება Airbnb‑ზე.
  ავტორი: Airbnb (11 მაი, 2022)
  3‑წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 11 მაი, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  მეტი სტუმრის დაინტერესების შესაძლებლობა

  Airbnb კატეგორიების მოქმედების პრინციპი

  სრულიად ახალ დიზაინში განცხადებები დახარისხებულია 56 Airbnb კატეგორიის მიხედვით (მათ შორისაა კატეგორიები „დიზაინერული“, „სოფლად“ და „ხეზე“).

  სტუმრობის გაყოფის წესი

  „გაყოფილი სტუმრობების“ ფუნქციის მეშვეობით 40%‑ით მეტი განცხადება ხვდება ძიების შედეგებში, როცა სტუმრები საცხოვრებლებს 14 ან მეტი ღამით სტუმრობისთვის ეძებენ.*

  განცხადებისადმი ყურადღების მიქცევის ხერხები

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  11 მაი, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს