შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  დაცვის გაუმჯობესებული საშუალებები მასპინძლებისა და სტუმრებისთვის

  ჩვენი გაერთიანების ყველა წევრს AirCover სთავაზობს დაცვის კიდევ უფრო მეტ საშუალებას.
  ავტორი: Airbnb (11 მაი, 2022)
  4-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 11 მაი, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • AirCover სტუმრებს დაცვის ოთხ ახალ საშუალებას სთავაზობს

  • სტუმრებს ეცნობებათ, რომ საცხოვრებლისთვის ან ნივთისთვის რაიმე სახის ზიანის მიყენების შემთხვევაში, თანხა შეიძლება გადახდის მათ მიერ მითითებული მეთოდის მეშვეობით ჩამოეჭრათ*

  • უახლოეს თვეებში სტუმრებისთვის სამოგზაურო დაზღვევას ავამოქმედებთ

  Airbnb‑ს აძლიერებთ მასპინძლები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებთ, რომ სტუმრებს შესანიშნავი საცხოვრებლები შესთავაზოთ. იმ იშვიათ გაუთვალისწინებელ გარემოებებში კი, რომლებიც თქვენს კონტროლს არ ექვემდებარება და ვერ ახერხებთ პრობლემის მოგვარებას, გვსურს, თქვენმა სტუმრებმა იცოდნენ, რომ Airbnb მზადაა მათ დასახმარებლად.

  გასული წლის ნოემბერში წარმოგიდგინეთ AirCover მასპინძლებისთვის.**ამიერიდან მას ემატება AirCover სტუმრებისთვის, დაცვის მოწინავე პროგრამა, რომელსაც უფასოდ ვთავაზობთ ყველა Airbnb სტუმრისა და მასპინძლის მეტი სიმშვიდისთვის.

  ამას გარდა, მასპინძლებისთვისაც გარკვეული ცვლილებებია. ზიანის შემთხვევაში, პროგრამით „AirCover მასპინძლებისთვის“ გათვალისწინებული ანაზღაურების მოთხოვნას უფრო სწრაფად შეძლებთ. სიახლეები, ასევე, შეეხება გირაოს საკუთრების დაცულობისთვის და სამოგზაურო დაზღვევას სტუმრებისთვის. დაბოლოს, COVID‑19 აღარ იქნება საპატიო მიზეზი სტუმრებისთვის.

  დეტალური ინფორმაცია AirCover‑ის ფარგლებში სტუმრების დაცვის ახალი საშუალებების შესახებ

  მასპინძელს ყველაზე უკეთ შეუძლია სტუმრის პრობლემის მოგვარება, თუმცა თუ სტუმრობისას სერიოზული პრობლემა წარმოიქმნება და მას ვერ მოაგვარებთ, ყველა Airbnb სტუმარი ამიერიდან ისარგებლებს 4 ტიპის დაცვით:

  1. ჯავშნის დაცვის გარანტია: თუ იძულებული გახდებით, გააუქმოთ ჯავშანი დაბინავებამდე 30 დღის განმავლობაში (რაც ნაკლებსავარაუდოა), სტუმრებს მსგავს ან უკეთეს საცხოვრებელს ვუპოვით Airbnb‑ს ხარჯით, ან თანხას დავუბრუნებთ.
  2. დაბინავების გარანტია: თუ სტუმარს საცხოვრებელში დაბინავების პრობლემა შეექმნება და მის მოგვარებას ვერ შეძლებთ (მაგალითად, თუ სტუმარი საცხოვრებელში შესვლას ვერ ახერხებს და ვერც გიკავშირდებათ), სტუმარს მსგავს ან უკეთეს საცხოვრებელს ვუპოვით იმავე ვადით Airbnb‑ს ხარჯით, ან თანხას დავუბრუნებთ.
  3. დაჯავშნილთან შესაბამისობის გარანტია: თუ სტუმრობის რომელიმე ეტაპზე სტუმარი აღმოაჩენს, რომ თქვენ მიერ შეთავაზებული საცხოვრებელი განცხადებაში აღწერილს არ შეესაბამება — მაგალითად, აღარ მუშაობს მაცივარი და მის მარტივად შეკეთებას ვერ ახერხებთ, ან საძინებლების რაოდენობა მითითებულზე ნაკლებია — პრობლემის შესატყობინებლად სტუმარს სამი დღე ექნება, რის შემდეგაც მას მსგავს ან უკეთეს საცხოვრებელს ვუპოვით Airbnb‑ს ხარჯით, ან თანხას დავუბრუნებთ.
  4. უსაფრთხოების სადღეღამისო სამსახური: თუ სტუმარი ოდესმე საფრთხეს იგრძნობს, საგანგებოდ მომზადებული სპეციალისტები პრიორიტეტული წესით დაეხმარებიან მას დღე‑ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში.

  დეტალურად შეიტყვეთ, როგორ იცავს AirCover თითოეული სტუმრის ჯავშანს და რა გამონაკლისები მოქმედებს.

  პასუხები სტუმრების დაცვის ახალი საშუალებების შესახებ თქვენს შეკითხვებზე

  რა შემთხვევაში ექნებათ სტუმრებს ახალი ჯავშნის გაფორმების ან თანხის დაბრუნების უფლება?
  AirCover შექმნილია სტუმრების დასაცავად სერიოზული პრობლემების შემთხვევაში, თუმცა ის არ ითვალისწინებს შედარებით უმნიშვნელო პრობლემებს.

  ახალი ჯავშნის გაფორმება თუ თანხის დაბრუნება, მაგალითად, არ არის გათვალისწინებული, თუ:

  • ნიჟარაში ჭუჭყიანი თეფშია დატოვებული
  • პატიოს გარეთ შეინიშნება გავრცელებული მავნებლები (მაგალითად, ჭიანჭველები)
  • საცხოვრებელში არ არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი საყოფაცხოვრებო პირობა (მაგალითად, ტოსტერი არ მუშაობს)

  ამასთან, ახალი ჯავშნის გაფორმება თუ თანხის დაბრუნება შეიძლება გათვალისწინებული იყოს, თუ, მაგალითად:

  • საცხოვრებელი მნიშვნელოვნად განსხვავდება აღწერილისგან (მაგ., არ არის ოკეანის ხედი, რომელიც მითითებული იყო)
  • საცხოვრებელში არ არის მნიშვნელოვანი ან საჭირო საყოფაცხოვრებო პირობა (მაგ., გათბობა, Wi‑Fi ან წყალი)
  • სტუმრებს არ აქვთ დაბინავების ინსტრუქცია ან მოქმედი გასაღები, მასპინძელთან დაკავშირება კი ვერ ხერხდება (რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სტუმრების უსაფრთხოებას)

  მოსთხოვთ თუ არა სტუმრებს, დამიკავშირდნენ პრობლემის შემთხვევაში?
  თუ სტუმრობისას პრობლემა შეიქმნება, სტუმრებს მოვუწოდებთ, პირველ რიგში, დაუკავშირდნენ თავიანთ მასპინძელს და გაარკვიონ, შესაძლებელია თუ არა მისი მარტივად მოგვარება. მასპინძლებს ყველაზე უკეთ შეუძლიათ სტუმრებისთვის პრობლემების მოგვარება.

  თუ პრობლემა უშუალოდ მასპინძელთან ვერ მოგვარდება, სტუმარს პრობლემის აღმოჩენიდან 72 საათი ექნება, რომ დახმარების მისაღებად Airbnb‑ს დაუკავშირდეს. სტუმრებთან და მასპინძლებთან პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობისას ჩვენი სპეციალისტები ყოველთვის ითვალისწინებენ პრობლემის სიმძიმეს.

  თუ გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდის წევრი დაადასტურებს, რომ სტუმარს სერიოზული პრობლემა შეექმნა, მასზე შეიძლება გავრცელდეს AirCover.

  თანხის დაბრუნებას სტუმრები იმ შემთხვევაშიც შეძლებენ, თუ მასპინძლის მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელში დარჩებიან?
  უმეტეს შემთხვევაში, სრულად ბრუნდება მხოლოდ იმ ღამეების ღირებულება, რომლებიც სტუმარს მასპინძლის მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელში არ გაუტარებია. თუ სტუმარი საცხოვრებელში დარჩენას გადაწყვეტს, როგორც წესი, ის თანხის მხოლოდ ნაწილობრივ დაბრუნებას შეძლებს იმ ღამეებისთვის, როცა სერიოზული პრობლემა შეექმნა. მაგალითად, თუ სტუმარი საცხოვრებელში დარჩენას გადაწყვეტს, თუმცა ორი ღამის განმავლობაში ცხელი წყლის გამათბობლით ვერ ისარგებლებს, მას შეიძლება თანხა ნაწილობრივ დაუბრუნდეს.

  ყველა შემთხვევაში, თუ სტუმარი გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს დაუკავშირდება, ჩვენ შევახსენებთ, რომ პირდაპირ მასპინძელს დაუკავშირდეს (თუ ეს ჯერ არ გაუკეთებია). გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდი, თავის მხრივ, ასევე, შეეცდება მასპინძელთან დაკავშირებას. გამონაკლისია გადაუდებელი პრობლემები, რომლებიც უსაფრთხოებას უკავშირდება.

  შეიტყვეთ ვრცლად, როგორ მოქმედებს ხელახლა დაჯავშნისა და თანხის დაბრუნების წესები.

  დაცვის გაუმჯობესებული საშუალებები მასპინძლებისთვის

  უფრო სწრაფი დახმარება ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაში
  თქვენი გამოხმაურების საფუძველზე, ჩვენ დავხვეწეთ მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან, რომელიც გასული წლის ნოემბერში შემოგთავაზეთ პროგრამის „AirCover მასპინძლებისთვის“ ფარგლებში. თავდაპირველი წესების თანახმად, ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნასთან დაკავშირებით სტუმრის პასუხს 72 საათი უნდა დალოდებოდით, სანამ გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს დაუკავშირდებოდით.

  თქვენი გამოხმაურების საფუძველზე, პროგრამის პირობები განვაახლეთ: ამიერიდან, გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს შეგიძლიათ მიმართოთ, თუ სტუმარი 24 საათის განმავლობაში არ გამოგეხმაურებათ. ეს წესი მასპინძლების კომენტარების გათვალისწინებით შევცვალეთ.

  სტუმრებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება ზიანისთვის
  მასპინძელთა მხარდაჭერის გაძლიერების მიზნით, მაისის ბოლოდან, თუ შეთავაზებულ საცხოვრებელში სტუმარი, მასთან სტუმრად მისული ადამიანი ან შინაური ცხოველი მატერიალურ ზიანს მოგაყენებთ, სტუმრებს თანხა შეიძლება გადახდის მათ მიერ მითითებული მეთოდის მეშვეობით ჩამოეჭრათ.*

  ზიანის შემთხვევაში, მასპინძელთა ზარალისგან დაცვით გათვალისწინებული ანაზღაურების მოთხოვნა (რასაც გთავაზობთ „AirCover მასპინძლებისთვის“) შესაძლებელია საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მეშვეობით.

  თუ სტუმარი 24 საათის განმავლობაში არ გამოგეხმაურებათ, საშუალება გექნებათ, მოთხოვნით გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს მიმართოთ. ჩვენ გავეცნობით ყველა წარმოდგენილ მტკიცებულებას და სტუმრის პასუხისმგებლობის დადგენის შემთხვევაში, შესაძლოა, მას თანხა ანგარიშში მითითებული გადახდის მეთოდის მეშვეობით ჩამოვაჭრათ.

  ამ ცვლილებიდან გამომდინარე, განცხადების პარამეტრების გვერდიდან წაიშლება გირაო საკუთრების დაცულობისთვის. თუ ადრე დაწესებული გქონდათ გირაო საკუთრების დაცულობისთვის, ის აღარ იმოქმედებს. ვრცლად.

  COVID‑19 აღარ იქნება საპატიო მიზეზი სტუმრებისთვის
  ახლა COVID‑19 ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია. მრავალი ქვეყანა, პანდემიაზე რეაგირების კუთხით, ახალ ეტაპზე გადავიდა. შესაბამისად, სამედიცინო კონსულტანტებთან გასაუბრების შემდეგ, ჩვენც შევცვალეთ მიდგომა COVID‑19‑ის მიზეზით ჯავშნების გაუქმებისადმი.

  2022 წლის 31 მაისიდან გაფორმებული ჯავშნებისთვის COVID‑19‑ით ინფიცირება აღარ ჩაითვლება საპატიო მიზეზად (გამონაკლისია სამხრეთ კორეისა და კონტინენტური ჩინეთის რეზიდენტების მიერ გაფორმებული ადგილობრივი ჯავშნები). სტუმრის მხრიდან ჯავშნის COVID‑19‑ით ინფიცირების მიზეზით გაუქმების შემთხვევაში იმოქმედებს მასპინძლის მიერ დადგენილი გაუქმების წესები.

  იმედი გვაქვს, ეს ცვლილება მეტ სიმშვიდეს მოგიტანთ ჯავშნებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით სამოგზაურო სეზონების წინ.

  ახალი ინფორმაცია სტუმრების სამოგზაურო დაზღვევის შესახებ

  სიხარულით გაცნობებთ, რომ ერთ‑ერთ ავტორიტეტულ სადაზღვევო კომპანიასთან თანამშრომლობით ზოგიერთ რეგიონში უახლოეს თვეებში სტუმრებს შევთავაზებთ ინდივიდუალურად მომზადებულ სამოგზაურო დაზღვევას.

  სანამ ეს ახალი პროდუქტი მიუწვდომელია, სტუმრებს ვურჩევთ, რომელიმე სხვა კომპანიისგან შეიძინონ სამოგზაურო დაზღვევა. დაელოდეთ სიახლეებს, რომლებსაც სულ მალე გაგაცნობთ.

  *სტუმრის ანგარიშში მითითებული გადახდის მეთოდის მეშვეობით თანხის ჩამოჭრის საკითხი არ ეხება ჩინეთში, იაპონიასა და ინდოეთში მდებარე საცხოვრებლებს.

  **მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან არ არის სადაზღვევო პოლისი. ის არც Airbnb Travel LLC‑თი მოსარგებლე და არც კონტინენტურ ჩინეთსა თუ იაპონიაში მოღვაწე მასპინძლებზე ვრცელდება. მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან არ არის კავშირში საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან. გაითვალისწინეთ, რომ დაფარვის ყველა ლიმიტი მითითებულია აშშ დოლარში. ასევე, მოქმედებს სხვა პირობები, შეზღუდვები თუ გამონაკლისები.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • AirCover სტუმრებს დაცვის ოთხ ახალ საშუალებას სთავაზობს

  • სტუმრებს ეცნობებათ, რომ საცხოვრებლისთვის ან ნივთისთვის რაიმე სახის ზიანის მიყენების შემთხვევაში, თანხა შეიძლება გადახდის მათ მიერ მითითებული მეთოდის მეშვეობით ჩამოეჭრათ*

  • უახლოეს თვეებში სტუმრებისთვის სამოგზაურო დაზღვევას ავამოქმედებთ

  Airbnb
  11 მაი, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს