შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  AirCover მასპინძლებისთვის: ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ

  კომპლექსური დაცვა. ყოველთვის ხელმისაწვდომი და უფასო. მხოლოდ Airbnb‑ზე.
  ავტორი: Airbnb (11 მაი, 2022)
  4-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 6 მაი, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • „AirCover მასპინძლებისთვის“ მოიცავს ზარალისგან მასპინძელთა დაცვას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში და საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში

  • ზარალისგან დაცვა მოიცავს დაკარგული შემოსავლის ანაზღაურებას და ის, ასევე, ვრცელდება შინაური ცხოველის მიერ მოყენებული ზიანის, საგულდაგულო დასუფთავებისა თუ სხვა შემთხვევებზე

  მასპინძლები Airbnb‑ს სული და გულია, ამიტომ უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მათ ყველა მოსაზრებას ვითვალისწინებდეთ. სწორედ თქვენმა გამოხმაურებამ გვიბიძგა, შეგვექმნა „AirCover მასპინძლებისთვის“.

  თქვენგან შევიტყვეთ, რომ მეტი დაცვა და ანაზღაურების პროცესის გამარტივება გჭირდებოდათ. რა უნდა გეღონათ, თუ სტუმარი საცხოვრებელში მოწევდა და განსაკუთრებული დასუფთავება დაგჭირდებოდათ? როგორ უნდა გემოქმედათ, თუ ძაღლი დივანს დაგიხევდათ? 

  „AirCover მასპინძლებისთვის“ საშუალებას გაძლევთ, რომ სტუმრებს მშვიდად უმასპინძლოთ. 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში პასუხისმგებლობის დაზღვევის გარდა, „AirCover მასპინძლებისთვის“ მოიცავს მასპინძელთა დაცვას ზარალისგან 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში (რასაც ადრე გთავაზობდით) და დამატებით ვრცელდება შინაური ცხოველის მიერ მოყენებულ ზიანზე, საგულდაგულო დასუფთავებასა თუ სხვა შემთხვევებზე.

  დაცვა 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში

  თუ Airbnb‑ს მეშვეობით შეთავაზებულ საცხოვრებელში სტუმრობისას სტუმარი მატერიალურ ზიანს მოგაყენებთ, „AirCover მასპინძლებისთვის“ გთავაზობთ დაცვას 1 მლნ აშშ დოლარის ფარგლებში. სტუმრის მიერ წითელი ღვინით ხალიჩის გაფუჭების მსგავს შემთხვევებს ადრეც ვითვალისწინებდით, ახლა კი მაშინაც გეხმარებით, თუ, მაგალითად, სტუმრის კატა ფარდებს დაგიკაწრავთ.

  გაფართოებული დაფარვის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • შინაური ცხოველის მიერ მოყენებული ზიანის ანაზღაურება: შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ. დაფარვა ვრცელდება სტუმრების ოთხფეხა მეგობრების მიერ მოყენებულ ზიანზე.
  • საგულდაგულო დასუფთავების ხარჯების ანაზღაურება: ანაზღაურდება გაუთვალისწინებელი დასუფთავების ხარჯები (მაგალითად, თუ სტუმარი საცხოვრებელში მოწევს და სიგარეტის სუნის მოცილება დაგჭირდებათ).
  • დაკარგული შემოსავლის ანაზღაურება: „AirCover მასპინძლებისთვის“ გთავაზობთ დაკარგული შემოსავლის ანაზღაურებას, თუ ჯავშნის გაუქმება სტუმრის მიერ მოყენებული ზიანის გამო მოგიწევთ.
  • მოთხოვნის 14‑დღიანი პერიოდი: თუ სტუმრები ზიანს მოგაყენებენ, ანაზღაურების მოთხოვნა შეგეძლებათ საცხოვრებლიდან მათი გასვლის შემდეგ 14 დღის განმავლობაში, ახალი სტუმრების დაბინავების შემთხვევაშიც კი.
  • ზიანის სწრაფი ანაზღაურება: სტუმრების მიერ მოყენებული ზიანი, როგორც წესი, ორი კვირის განმავლობაში აგინაზღაურდებათ.
  • პრიორიტეტი სუპერმასპინძლებისთვის: ამიერიდან პრიორიტეტული ცხელი ხაზით ისარგებლებთ და ზიანი უფრო სწრაფად აგინაზღაურდებათ.

  თუ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურების მოთხოვნა გჭირდებათ, წარმოადგინეთ მოთხოვნა საკითხების გადაწყვეტის ცენტრის მეშვეობით, რის შემდეგაც სტუმარს დაზიანებული ან დაკარგული ნივთის შესახებ შევატყობინებთ. თქვენ მიერ მოთხოვნილი თანხის ასანაზღაურებლად სტუმარს 24 საათი ექნება. თუ ის უარს იტყვის თანხის სრულად გადახდაზე, ან არ გამოგეხმაურებათ, საკითხის განხილვაში Airbnb‑ს მხარდაჭერის გუნდის ჩართვას შეძლებთ.

  ვრცლად ზარალისგან მასპინძელთა დაცვის შესახებ

  საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში

  პასუხისმგებლობის დაზღვევა ვრცელდება მასპინძლებზე იმ იშვიათ შემთხვევებში, თუ თქვენ მიერ შეთავაზებულ საცხოვრებელში სტუმრობისას სტუმარი დაშავდება ან მატერიალური ზიანი მიადგება ნივთების დაზიანებისა თუ მოპარვის გამო. გათვალისწინებული არიან ისინიც, ვინც მასპინძლობაში გეხმარებათ (მაგალითად, თანამასპინძლები და დამლაგებლები). ასე რომ, შეგიძლიათ თავდაჯერებულად უმასპინძლოთ სტუმრებს Airbnb‑ს მეშვეობით.

  საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევით იფარება სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, კერძოდ:

  • სტუმრისთვის (ან სხვა პირებისთვის) მიყენებული ფიზიკური ზიანი
  • სტუმრის (ან სხვა პირების) კუთვნილი ნივთების დაზიანება ან მოპარვა
  • სტუმრის (ან სხვა პირების) მიერ საერთო გამოყენების სივრცეებისთვის (მაგალითად, შენობის შესასვლელებისა და მომიჯნავე საცხოვრებლებისთვის) მიყენებული ზიანი

  ანაზღაურება რომ მოითხოვოთ, შეავსეთ ეს სადაზღვევო ფორმა. ინფორმაცია გადაეგზავნება ჩვენი ნდობით აღჭურვილ გარე სადაზღვევო კომპანიას, რომლის ერთ‑ერთი წარმომადგენელიც განიხილავს მას და გადაწყვეტილებას სადაზღვევო პოლისის პირობების შესაბამისად მიიღებს.

  თუ სტუმრებს შთაბეჭდილებას სთავაზობთ, თქვენზე ვრცელდება შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა.

  ვრცლად საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევის შესახებ

  „AirCover მასპინძლებისთვის“ თქვენი გამოხმაურების გათვალისწინებით შეიქმნა. გთხოვთ, კვლავ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, რომ მიღებული გამოხმაურება რეალობად ვაქციოთ.

  მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან, საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა და შთაბეჭდილების შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა არ მოქმედებს Airbnb Travel LLC‑თი სარგებლობის შემთხვევაში, ასევე, არ ეხება კონტინენტურ ჩინეთსა თუ იაპონიაში მოღვაწე მასპინძლებს (მათზე ვრცელდება ჩინეთში მასპინძლების დაცვის გეგმა, იაპონიაში მასპინძელთა დაზღვევა და იაპონიაში შთაბეჭდილებების დაზღვევა). მასპინძელთა დაცვა ზარალისგან არ უკავშირდება საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევას.

  გაითვალისწინეთ, რომ დაფარვის ყველა ლიმიტი მითითებულია აშშ დოლარში. ასევე, მოქმედებს სხვა პირობები, შეზღუდვები თუ გამონაკლისები.

  სტატიაში მოცემული ინფორმაცია, შესაძლოა, შეცვლილიყო მისი გამოქვეყნების შემდეგ.

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  • „AirCover მასპინძლებისთვის“ მოიცავს ზარალისგან მასპინძელთა დაცვას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში და საცხოვრებლის შეთავაზებისას წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 მილიონი აშშ დოლარის ფარგლებში

  • ზარალისგან დაცვა მოიცავს დაკარგული შემოსავლის ანაზღაურებას და ის, ასევე, ვრცელდება შინაური ცხოველის მიერ მოყენებული ზიანის, საგულდაგულო დასუფთავებისა თუ სხვა შემთხვევებზე

  Airbnb
  11 მაი, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს