კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რჩევები მასპინძლებისთვის

  სტუმრებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზებას თან ახლავს გარკვეული პასუხისმგებლობა. გთავაზობთ რამდენიმე რესურსს, რომლებიც სწორ მიმართულებას მოგცემთ.

  იმოქმედეთ გონივრულად

  გადახდის ოპერაციები და კომუნიკაცია ყოველთვის აწარმოეთ Airbnb-ს პლატფორმის მეშვეობით. გამოიყენეთ Airbnb-ს შეტყობინებების მიმოცვლის სისტემა თქვენი სტუმრების გასაცნობად და მათთვის სტუმრობასთან თუ საცხოვრებელთან დაკავშირებით სწორი მოლოდინის შესაქმნელად.

  გაეცანით თქვენი პოტენციური სტუმრების პროფილებსა და მიმოხილვებს, ყურადღება მიაქციეთ ტელეფონის დადასტურებულ ნომრებს, სოციალური ქსელების დაკავშირებულ ანგარიშებსა და რეკომენდაციებს. თუ პოტენციურ სტუმრებს არაფერი აქვთ დადასტურებული პროფილში, შეგიძლიათ სთხოვოთ რამდენიმე დადასტურების გავლა.

  მიენდეთ ინტუიციას და არ დაეთანხმოთ ჯავშანს, თუ მასთან დაკავშირებით რაიმე ეჭვი გაქვთ.

  შეავსეთ სახლის წესები და სტუმრის ცნობარი

  სახლის წესებისა და სტუმრის ცნობარის შევსება სტუმრებს სათანადო მოლოდინს შეუქმნის. მიუთითეთ ყველაფერი, რაც სტუმრებმა დაჯავშნამდე უნდა იცოდნენ, მაგალითად, ნებადართულია თუ არა მოწევა (ან სად არის ნებადართული), არის თუ არა წვდომაშეზღუდული ტერიტორიები, თქვენი Wi-Fi ქსელის პაროლი ან უნდა გაიხადონ თუ არა სტუმრებმა ფეხსაცმელი შემოსვლამდე.

  თუ თქვენთან სტიქიური უბედურება მოხდება და უსახლკაროდ დარჩენილთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფას გადაწყვეტთ, შეგიძლიათ უფასოდ შესთავაზოთ საცხოვრებელი.

  იყავით დაზღვეული

  Airbnb-ს მასპინძლების დაზღვევის პროგრამა ითვალისწინებს ძირითადი პასუხისმგებლობის დაზღვევას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში Airbnb-ს მეშვეობით სტუმრობისას სხეულის ან საკუთრების დაზიანებასთან დაკავშირებით მესამე მხარის მიერ პრეტენზიის წარდგენის შემთხვევაში.

  დამატებითი დაცვისთვის შეგიძლიათ დამოუკიდებლად გააფორმოთ გამქირავებლის ან საცხოვრებლის მფლობელის დაზღვევა.

  დააწესეთ მოთხოვნები განცხადებაში

  დაჯავშნამდე სტუმრებს შეგიძლიათ მოსთხოვოთ გარკვეული დადასტურებების გავლა, მაგალითად, დადასტურებული პროფილის ქონა.

  საკუთრების დაცულობისთვის გირაოს დამატება დაგიცავთ გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში (მაგალითად, თუ სტუმარი ხალიჩაზე ღვინოს დაღვრის).

  გაეცანით Airbnb-ს სტატიებს კეთილსინდისიერი მასპინძლობის შესახებ

  მასპინძლებს ვთხოვთ, რომ სტუმრების მიღებას პასუხისმგებლობით მოეკიდონ. მასპინძლობა მრავალფეროვან გამოცდილებასთან ერთად გარკვეული ვალდებულებაცაა. კეთილსინდისიერი მასპინძლობის შესახებ სტატიებიდან შეიტყობთ, მასპინძლობასთან დაკავშირებული რა მოთხოვნებია თქვენს რეგიონში.

  გახსოვდეთ: საგანგებო სიტუაციაში ან თუ საფრთხე გემუქრებათ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით პოლიციას ან საგანგებო სიტუაციების სამსახურს.

  დაკავშირებული სტატიები
  მიიღეთ სათანადო დახმარება?