კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  ახალი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებით
  გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების ვარიანტების გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი ჯავშანი „მოგზაურობების“ გვერდიდან. საპატიო მიზეზების დებულება მხოლოდ კონკრეტულ ჯავშნებზე ვრცელდება. მას ყოველი თვის 1-ლ და 15 რიცხვში ვაახლებთ.
  Airbnb-ს საფუძვლები

  საპატიო მიზეზების დებულება

  შენიშვნა: სტატიაში არ არის განხილული კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიასთან დაკავშირებული გარემოებები. მათ შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გაეცანით სტატიას COVID-19-თან დაკავშირებული საპატიო მიზეზების და, კერძოდ, იმ შეზღუდვების შესახებ, რომლებიც 2020 წლის 14 მარტის შემდეგ გაფორმებულ ჯავშნებზე ვრცელდება.

  წინამდებარე დებულება ეხება ჯავშნებს, რომელთა მოქმედების პერიოდიც 2021 წლის 19 იანვრამდე იწყება. სხვა ჯავშნებზე გავრცელდება ქვემოთ მოცემული, განახლებული დებულება.

  ძალაშია 2021 წლის 19 იანვრამდე

  მუშაობის პრინციპი

  თქვენგან დამოუკიდებელი, შეუქცევადი გარემოების გამო გაუქმების შემთხვევაში, შესაძლოა, თანხა უკან დაგიბრუნოთ ან არ დაგაჯარიმოთ. ქვემოთ ჩამოთვლილია გარემოებები, რომლებსაც ითვალისწინებს საპატიო მიზეზების დებულება. გაუქმებამდე გადაამოწმეთ, გეხებათ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი გარემოებებიდან რომელიმე და შეგიძლიათ თუ არა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

  გაითვალისწინეთ, რომ ჯარიმის გარეშე გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ დაბინავებამდე/შეხვედრამდე წარმოშობილი საპატიო მიზეზით. ამასთანავე, საპატიო მიზეზების დებულება არ ვრცელდება Airbnb Luxe და Luxury Retreats ტიპის ჯავშნებზე. მათ შემთხვევაში მოქმედებს Airbnb Luxe სტუმრებისთვის თანხის დაბრუნების წესები.

  გარემოებები, რომლებიც საჭიროებს დოკუმენტაციას

  მასპინძლის/თანამასპინძლის, სტუმრის, დამატებითი სტუმრის, ოჯახის წევრის ან მომვლელის გარდაცვალება. ჩვენ დაგვჭირდება ჩამოთვლილი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთი:

  • გარდაცვალების მოწმობა
  • ნეკროლოგი
  • სტატია, რომელშიც მოხსენიებულია გარდაცვლილი პირი
  • პოლიციის ანგარიში

  მასპინძლის, სტუმრის ან მოგზაურთა ჯგუფის რომელიმე წევრის მოულოდნელი სერიოზული დაავადება თუ ტრავმა. ჩვენ დაგვჭირდება ექიმის ცნობა იმის შესახებ, რომ შესაბამის პირს არ შეუძლია მასპინძლობა ან მოგზაურობა მოულოდნელი სერიოზული დაავადებისა თუ ტრავმის გამო. ცნობა გაცემული უნდა იყოს ჯავშნის გაფორმების შემდეგ და უნდა წარმოადგინოთ გაუქმებიდან 14 დღის განმავლობაში. მომხმარებლისთვის დაჯავშნის დროისთვის ცნობილი დაავადებები არ ითვლება საპატიო მიზეზად.

  სახელმწიფო უწყებების მიერ დაკისრებული ვალდებულებები, მაგალითად, ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობის მოვალეობა, მოგზაურობასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, სასამართლოში გამოცხადება და სამხედრო სამსახურში გაწვევა. მსგავს პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით უნდა წარმოადგინოთ ჯავშნის გაფორმების შემდეგ გაცემული ოფიციალური შეტყობინების ასლი, რომელშიც მითითებული იქნება ადრესატის სახელი.

  საცხოვრებლის გაუთვალისწინებელი დაზიანება, ტექნიკური პრობლემები და საყოფაცხოვრებო პირობების არქონა, რის გამოც შეთავაზებული საცხოვრებელი სტუმრებისთვის სახიფათო გახდა ან ვერ სთავაზობს ძირითადად საყოფაცხოვრებო პირობებს (მაგ., მუდმივ წყალმომარაგებას). ეს არ ვრცელდება გეგმურ სარემონტო სამუშაოებზე. ჩვენ დაგვჭირდება ყველა ჩამოთვლილი დოკუმენტი:

  • მტკიცებულება, რომ პრობლემა მოგვარების პროცესშია
  • პრობლემის მოგვარების დასრულების სავარაუდო დრო
  • შესასრულებელი სარემონტო სამუშაოების ინვოისი
  • დაზიანების ამსახველი ფოტოები

  ტრანსპორტის მუშაობასთან დაკავშირებული შეფერხებები, რომელთა გამოც შეუძლებელია დანიშნულების პუნქტამდე მგზავრობა. მაგალითად, გზების გადაკეტვა და ავიარეისების გაუქმება, როცა მგზავრობის სხვა საშუალება არ არსებობს. აღნიშნული მოიცავს სტიქიური უბედურებით, მაგალითად, მიწისძვრით ან ძლიერი ქარიშხლით, გამოწვეულ შემთხვევებსაც. ამისთვის დაგვჭირდება ცნობა გზის გადაკეტვის ან ავიარეისის გაუქმების შესახებ, ასევე, იმის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომ დანიშნულების ადგილამდე მგზავრობა შეუძლებელია.

  მატარებლების, ავტობუსების ან ბორნების რეისების გაუქმება, როცა იმავე დღეს სხვა რეისები არ სრულდება. თქვენ უნდა წარმოადგინოთ დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელშიც გარკვევით იქნება მითითებული, რომ იმ დღეს გადამყვანი კომპანია არ მუშაობდა. ეს შეიძლება იყოს შესაბამისი კომპანიის ვებსაიტის სკრინშოტი ან ოფიციალური განცხადების ბმული.

  გარემოებები, რომლებიც საჭიროებს შემოწმებას

  მსგავს ვითარებებში დოკუმენტაციის წარმოდგენა საჭირო არ არის. ჩვენი სპეციალისტები განიხილავენ თქვენს შემთხვევას და დაადგენენ, ხართ თუ არა დაზარალებული.

  გაუქმებული Open Homes ჯავშნები. შეიტყვეთ ვრცლად Open Homes-ის შესახებ.

  სტიქიური უბედურებები, ტერაქტები და სამოქალაქო/პოლიტიკური არეულობები, რომლებიც ხელს უშლის მოგზაურობას ან მასპინძლობას.

  ეპიდემია ან დაავადება, რომელიც მოულოდნელად თავს დაატყდა მთელ რეგიონს ან მოსახლეობას. აღნიშნული არ გულისხმობს დაავადებებს, რომლებიც გავრცელებულია ამა თუ იმ ტერიტორიაზე, მაგალითად, მალარიას ტაილანდში ან დენგეს ცხელებას ჰავაის კუნძულებზე. ეპიდაფეთქებებთან დაკავშირებით დებულებაში შესატანი ცვლილებები, ასევე, მათი მოქმედების მასშტაბი, განისაზღვრება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ადგილობრივი სამთავრობო უწყებების განცხადებების საფუძველზე.

   სახელმწიფო უწყებების, სამართალდამცავი ორგანოების ან სამხედრო სტრუქტურების მიერ მოგზაურობასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვები, რომლებიც ზღუდავს გადაადგილებას საცხოვრებლის ან Airbnb შთაბეჭდილების შეთავაზების ტერიტორიამდე (ან პირიქით).

   შეტყობინებები საფრთხესთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება საცხოვრებლის ან Airbnb შთაბეჭდილების შეთავაზების ტერიტორიას თუ სტუმრის გამომგზავრების ადგილს.

   ძირითადი კომუნალური ქსელების მუშაობის შეწყვეტა საცხოვრებლის ან Airbnb შთაბეჭდილების შეთავაზების ტერიტორიაზე.

   სავიზო და საპასპორტო მოთხოვნების ცვლილებები, რომელთა გამოც დანიშნულების პუნქტამდე მოგზაურობა ვერ ხერხდება. აღნიშნული არ ვრცელდება სამგზავრო დოკუმენტების დაკარგვის ან მოქმედების ვადის გასვლის შემთხვევებზე.

   სამოქმედო რჩევები

   თუ თქვენი გარემოება აკმაყოფილებს ზემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს, პირველ რიგში, საჭიროა საცხოვრებლის ან Airbnb შთაბეჭდილების ჯავშნის გაუქმება. საპატიო მიზეზების დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შეგატყობინებთ, რომ გაუქმებისთვის არ დაჯარიმდებით, ხოლო თუ სტუმარი ხართ — რომ თანხის სრულად დაბრუნება გეკუთვნით.

   თუ აღნიშნულის შესახებ ავტომატურად არ შეიტყობთ, გააუქმეთ ჯავშანი, შემდეგ კი მოგვმართეთ მოთხოვნით. მომდევნო ნაბიჯებს ჩვენი დახმარებით გაივლით — გადმოგზავნით საჭირო დოკუმენტაციას და დაელოდებით თქვენი მომართვის განხილვას. მოთხოვნით უნდა მოგვმართოთ გაუქმებიდან 14 დღის განმავლობაში.

   შენიშვნა:ქვემოთ მოცემული დებულება ვრცელდება ჯავშნებზე, რომელთა მოქმედების პერიოდიც 2021 წლის 20 იანვრიდან იწყება. ყველა სხვა ჯავშანზე კვლავ ზემოთ მოცემული დებულება გავრცელდება. COVID-19-თან დაკავშირებული წესები ახალი დებულების ძალაში შესვლის (2021 წლის 20 იანვრის) შემდეგაც არ შეიცვლება და COVID-19, უმეტეს შემთხვევაში, საპატიო მიზეზად კვლავ არ ჩაითვლება.

   საპატიო მიზეზების დებულება

   ძალაში შესვლის თარიღი: 2021 წლის 20 იანვარი

   მოკლე მიმოხილვა

   საპატიო მიზეზების წინამდებარე დებულებაში განმარტებულია ჯავშნების გაუქმების წესი გაუთვალისწინებელ გარემოებებში, რომლებიც თქვენს კონტროლს არ ექვემდებარება, წარმოიშვება დაჯავშნის შემდეგ და პრაქტიკულ/სამართლებრივ დაბრკოლებებს გიქმნით. დებულება ვრცელდება როგორც საცხოვრებლების, ისე შთაბეჭდილებების ჯავშნებზე.

   თუ ჯავშანი წინამდებარე დებულების მიხედვით უქმდება, ჯავშნის გაუქმების წესების ნაცვლად უპირატესობა მას ენიჭება. დებულებით გათვალისწინებული მიზეზებით ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში სტუმრებს შეუძლიათ გარემოების შესაბამისად დაიბრუნონ თანხა ნაღდი ფულის, სამოგზაურო ბონუსისა თუ სხვა სახით, მასპინძლებს კი არასასურველი სანქციები არ დაეკისრებათ, თუმცა გარემოების მიხედვით, შესაძლოა, გაუქმებული ჯავშნის თარიღები კალენდარში დაებლოკოთ.

   დებულებით გათვალისწინებული გარემოებები

   წინამდებარე დებულებაში ნახსენებია ტერმინი „გარემოება“, რომელშიც მოიაზრება დაჯავშნის შემდეგ შექმნილი შემდეგი მდგომარეობები (შეფერხებები ან სამართლებრივი აკრძალვები, რომლებიც დაჯავშნისას უცნობი იყო):

   მოგზაურობასთან დაკავშირებული ოფიციალური მითითებების ცვლილებები. სავიზო და საპასპორტო მოთხოვნებში სამთავრობო უწყებების მიერ შეტანილი მოულოდნელი ცვლილებები, რომელთა გამოც დანიშნულების პუნქტამდე მგზავრობა ვერ ხერხდება. აღნიშნული არ ვრცელდება სამგზავრო დოკუმენტების დაკარგვისა თუ მოქმედების ვადის გასვლის შემთხვევებზე ან მოგზაურობის ნებართვასთან დაკავშირებულ სხვა პირად პრობლემებზე.

   ოფიციალურად გამოცხადებული საგანგებო სიტუაციები და ეპიდემიები. სამთავრობო უწყებების მიერ ადგილობრივ ან სახელმწიფო დონეზე გამოცხადებული საგანგებო სიტუაციები, ეპიდემიები, პანდემიები და ჯანდაცვის სფეროში საგანგებო მდგომარეობები. აღნიშნული არ გულისხმობს დაავადებებს, რომლებიც ენდემურია ან გავრცელებულია ამა თუ იმ ტერიტორიაზე, მაგალითად, მალარიას ტაილანდში ან დენგეს ცხელებას ჰავაის კუნძულებზე.

   ოფიციალური სამოგზაურო შეზღუდვები. სამთავრობო უწყებების მიერ დაწესებული სამოგზაურო შეზღუდვები, რომელთა გამოც ვერ ხერხდება გადაადგილება განცხადებაში მითითებულ ტერიტორიამდე, შეთავაზებულ საცხოვრებელში სტუმრობა ან უკან დაბრუნება. აღნიშნული არ გულისხმობს არასავალდებულო რეკომენდაციებს მოგზაურთათვის და არც სამთავრობო უწყებების სხვა მსგავს მითითებებს.

   სამხედრო მოქმედებები და სხვა დაპირისპირებები. საომარი მოქმედებები, დაპირისპირებები, შეიარაღებული თავდასხმები, სამოქალაქო ომები, ტერაქტები, აფეთქებები, საავიაციო იერიშები, აჯანყებები, სახალხო მღელვარება, ამბოხი, საზოგადოებრივი უწესრიგობა და სამოქალაქო არეულობა.

   სტიქიური უბედურებები. სტიქიური უბედურებები, ძირითადი კომუნალური ქსელების მუშაობის მასობრივი შეწყვეტა, ვულკანის ამოფრქვევა, ცუნამი თუ სხვა მძიმე და უჩვეულო მეტეოროლოგიური პირობები. აღნიშნული არ გულისხმობს პროგნოზირებად მეტეოროლოგიურ თუ ბუნებრივ პირობებს, რომლებიც დამახასიათებელია ამა თუ იმ ტერიტორიისთვის, მაგალითად, ქარიშხლებს ფლორიდაში ქარიშხლების სეზონზე.

   დებულებით გაუთვალისწინებელი გარემოებები

   სხვა ყველაფერი. წინამდებარე დებულების მიხედვით ჯავშნის გაუქმება მხოლოდ ზემოაღნიშნულ გარემოებებშია შესაძლებელი. გათვალისწინებული არ არის სხვა შემთხვევები, მათ შორის: მოულოდნელი ავადმყოფობა ან ტრავმა; სახელმწიფო უწყებების მიერ დაკისრებული ვალდებულებები, მაგალითად, ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობის მოვალეობა, სასამართლოში გამოცხადება ან სამხედრო სამსახურში გაწვევა; რეკომენდაციები მოგზაურთათვის ან სამთავრობო უწყებების სხვა მითითებები (მოგზაურობის აკრძალვის გარდა); იმ ღონისძიების გაუქმება ან გადადება, რომლისთვისაც ჯავშანი გაფორმდა; და ტრანსპორტის მუშაობასთან დაკავშირებული შეფერხებები, რომლებიც არ უკავშირდება დებულებით გათვალისწინებულ გარემოებას, მაგალითად, გზების გადაკეტვას, ასევე, ავიარეისებისა თუ მატარებლების, ავტობუსების ან ბორნების რეისების გაუქმებას. აღნიშნული მიზეზებით ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა გაუქმების შესაბამისი წესების მიხედვით განისაზღვრება.

   მომდევნო ნაბიჯები

   თუ ჩვენგან შეიტყობთ, რომ წინამდებარე დებულება ნამდვილად ვრცელდება თქვენს ჯავშანზე, მიჰყევით ჩვენს მითითებებს გაუქმებასთან დაკავშირებით. ასეთ შემთხვევაში შესაბამისი ჯავშნის გაუქმება „მოგზაურობების“ გვერდიდან შეგეძლებათ. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ჯავშანი აკმაყოფილებს დებულების პირობებს, მაგრამ შესაბამისი გარემოების შესახებ ჩვენგან არ შეგიტყვიათ, დაგვიკავშირდით ჯავშნის გასაუქმებლად. ყველა შემთხვევაში მზად უნდა გქონდეთ დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს ამა თუ იმ გარემოებით გამოწვეულ შეფერხებას.

   შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.

   სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

   წინამდებარე დებულება ვრცელდება ყველა ჯავშანზე, რომელიც მოქმედებას იწყებს მისი ძალაში შესვლის დღიდან. ის არ ეხება Airbnb Luxe ტიპის ჯავშნებს. მათ შემთხვევაში მოქმედებს Airbnb Luxe სტუმრებისთვის თანხის დაბრუნების წესები.

   დაკავშირებული სტატიები
   მიიღეთ სათანადო დახმარება?

   შედით სისტემაში პერსონალური მხარდაჭერის მისაღებად

   მიიღეთ დახმარება ჯავშნებთან, ანგარიშთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
   რეგისტრაცია
   ვერ იპოვეთ სასურველი ინფორმაცია?
   შერჩეული დამხმარე სტატიების საპოვნელად აირჩიეთ სტატუსი.