იაპონიაში მასპინძელთა დაცვა

შთაბეჭდილებების დაზღვევა

img

რა იფარება?

შთაბეჭდილებების დაზღვევა ითვალისწინებს ანაზღაურებას 100 000 000 ¥‑ის ფარგლებში, სტუმრებისთვის შთაბეჭდილების შეთავაზებისას მესამე პირის მიერ მიღებული ფიზიკური/მატერიალური ზიანისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების შემთხვევაში.

შთაბეჭდილებების დაზღვევა ვრცელდება შემთხვევებზე, როდესაც:

 • მასპინძელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა ფიზიკური ზიანისთვის
 • მასპინძელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა მესამე პირის მატერიალური ზიანისთვის

 • შთაბეჭდილებების დაზღვევა ვრცელდება მასპინძლებზე, მათ თანამშრომლებსა (რომლებიც უზრუნველყოფენ კონკრეტულ მომსახურებებს Airbnb შთაბეჭდილებისთვის) და მესამე პირებზე, რომლებიც მასპინძლებთან ერთად მუშაობენ Airbnb შთაბეჭდილების შეთავაზების ადგილის მოსამზადებლად. პროგრამა მასპინძლებისთვის უფასოა.

  შთაბეჭდილებების დაზღვევით არ იფარება:

 • ავტოსაგზაო შემთხვევები
 • დაბინძურებით ან დაობებით გამოწვეული მატერიალური ზიანი
 • მიზანმიმართული (არაშემთხვევითი) ქმედებები

 • შთაბეჭდილებების დაზღვევა არ ფარავს ყველა ტიპის სამოქალაქო პასუხისმგებლობას.

  შთაბეჭდილებების დაზღვევის ფარგლებში გასაცემ ანაზღაურებაზე ვრცელდება გარკვეული პირობები, შეზღუდვები და გამონაკლისები. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შთაბეჭდილებების დაზღვევის შეჯამების გვერდს.

  სადაზღვევო პოლისის სრული ვერსიის ასლის მოსათხოვნად მიმართეთ Aon Japan Ltd.‑ს Airbnb‑ზე თქვენი ანგარიშის ინფორმაციის მითითებით.

  სადაზღვევო მოთხოვნები

  მოთხოვნის წარსადგენად მიმართეთ გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს. ჩვენ დაგაკავშირებთ მესამე მხარის პრეტენზიების ადმინისტრატორს.