იაპონიაში მოქმედი დაზღვევის შეჯამება

შთაბეჭდილებების დაზღვევა

იაპონიაში მოქმედი დაზღვევის შეჯამება

შთაბეჭდილებების დაზღვევა

რა არის შთაბეჭდილებების დაზღვევა?

შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამა ვრცელდება შთაბეჭდილებების მასპინძლების პასუხისმგებლობაზე იმ შემთხვევაში, თუ შთაბეჭდილების შეთავაზებისას სტუმრებს ან მესამე პირებს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგათ. შთაბეჭდილებების დაზღვევა არ ვრცელდება შთაბეჭდილების შეთავაზებისას მასპინძლის კუთვნილი ქონების დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევებზე.

იაპონიაში შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამით გათვალისწინებული ანაზღაურება გაიცემა Sompo Japan Insurance Inc.‑ის მიერ უზრუნველყოფილი პოლისის შესაბამისად, მასპინძლებისთვის დამატებითი ხარჯების დაკისრების გარეშე.

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას, რომ შეიტყოთ, როგორ მოითხოვოთ ანაზღაურება შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში.

ქვეყნები, რომლებშიც მოქმედებს პროგრამა
შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამა მასპინძლებისთვის მოქმედებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმ იურისდიქციების გარდა, რომელთა მიმართაც აშშ‑ის მიერ დაწესებულია სანქციები.

იაპონიაში შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამა მოქმედებს Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.‑ის მიერ გაცემული ცალკე პოლისის საფუძველზე.

სადაზღვევო დაფარვის ლიმიტები და პირობები, შესაძლოა, განსხვავდებოდეს.

ქვეყნები, რომლებშიც მოქმედებს პროგრამა
შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამა მასპინძლებისთვის მოქმედებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმ იურისდიქციების გარდა, რომელთა მიმართაც აშშ‑ის მიერ დაწესებულია სანქციები.

იაპონიაში შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამა მოქმედებს Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.‑ის მიერ გაცემული ცალკე პოლისის საფუძველზე.

სადაზღვევო დაფარვის ლიმიტები და პირობები, შესაძლოა, განსხვავდებოდეს.

ქვეყნები, რომლებშიც მოქმედებს პროგრამა
შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამა მასპინძლებისთვის მოქმედებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმ იურისდიქციების გარდა, რომელთა მიმართაც აშშ‑ის მიერ დაწესებულია სანქციები.

იაპონიაში შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამა მოქმედებს Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.‑ის მიერ გაცემული ცალკე პოლისის საფუძველზე.

სადაზღვევო დაფარვის ლიმიტები და პირობები, შესაძლოა, განსხვავდებოდეს.

როდის იწყება და მთავრდება სადაზღვევო დაფარვის მოქმედების პერიოდი?

მიმდინარე პოლისის მოქმედების ვადა, რომელიც შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამას ეფუძნება, 2023 წლის 31 ივლისს დაიწყო და 2024 წლის 31 ივლისს ამოიწურება.

ვის შეუძლია დაზღვევით სარგებლობა?
შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამით სარგებლობენ პოლისის მოქმედების პერიოდში შეთავაზებულ შთაბეჭდილებასთან დაკავშირებული ფიზიკური/მატერიალური ზიანის გამო სამართლებრივ პასუხისმგებლობას დაქვემდებარებული მასპინძლები.

შთაბეჭდილება შესაბამისი მასპინძლ(ებ)ის მიერ შეთავაზებული აქტივობაა, რომელიც ხელმისაწვდომია Airbnb‑ს ვებსაიტისა თუ აპის მეშვეობით.

შთაბეჭდილების მასპინძელი არის ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც შეუძლია განათავსოს შთაბეჭდილების შეთავაზების შესახებ განცხადება Airbnb‑ს ვებსაიტზე/აპში.

აღნიშნული განმარტების ფარგლებში, შთაბეჭდილების მასპინძლად, ასევე, ითვლება:

(i) მესამე პირი, რომელიც ადგენს გეგმას ან ორგანიზებას უწევს ერთ ან რამდენიმე შთაბეჭდილებას Airbnb სტუმრებისთვის, იმ შემთხვევაშიც, თუ უშუალოდ არ უზრუნველყოფს შთაბეჭდილებებს; და

(ii) თანამასპინძელი, რომელიც შთაბეჭდილებასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს სწევს, ასევე, გარკვეული მესამე პირები, რომლებსაც უთანხმდება მასპინძელი შთაბეჭდილების შეთავაზებასთან დაკავშირებით ამა თუ იმ ადგილით სარგებლობისთვის.

ვის შეუძლია დაზღვევით სარგებლობა?
შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამით სარგებლობენ პოლისის მოქმედების პერიოდში შეთავაზებულ შთაბეჭდილებასთან დაკავშირებული ფიზიკური/მატერიალური ზიანის გამო სამართლებრივ პასუხისმგებლობას დაქვემდებარებული მასპინძლები.

შთაბეჭდილება შესაბამისი მასპინძლ(ებ)ის მიერ შეთავაზებული აქტივობაა, რომელიც ხელმისაწვდომია Airbnb‑ს ვებსაიტისა თუ აპის მეშვეობით.

შთაბეჭდილების მასპინძელი არის ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც შეუძლია განათავსოს შთაბეჭდილების შეთავაზების შესახებ განცხადება Airbnb‑ს ვებსაიტზე/აპში.

აღნიშნული განმარტების ფარგლებში, შთაბეჭდილების მასპინძლად, ასევე, ითვლება:

(i) მესამე პირი, რომელიც ადგენს გეგმას ან ორგანიზებას უწევს ერთ ან რამდენიმე შთაბეჭდილებას Airbnb სტუმრებისთვის, იმ შემთხვევაშიც, თუ უშუალოდ არ უზრუნველყოფს შთაბეჭდილებებს; და

(ii) თანამასპინძელი, რომელიც შთაბეჭდილებასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს სწევს, ასევე, გარკვეული მესამე პირები, რომლებსაც უთანხმდება მასპინძელი შთაბეჭდილების შეთავაზებასთან დაკავშირებით ამა თუ იმ ადგილით სარგებლობისთვის.

ვის შეუძლია დაზღვევით სარგებლობა?
შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამით სარგებლობენ პოლისის მოქმედების პერიოდში შეთავაზებულ შთაბეჭდილებასთან დაკავშირებული ფიზიკური/მატერიალური ზიანის გამო სამართლებრივ პასუხისმგებლობას დაქვემდებარებული მასპინძლები.

შთაბეჭდილება შესაბამისი მასპინძლ(ებ)ის მიერ შეთავაზებული აქტივობაა, რომელიც ხელმისაწვდომია Airbnb‑ს ვებსაიტისა თუ აპის მეშვეობით.

შთაბეჭდილების მასპინძელი არის ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც შეუძლია განათავსოს შთაბეჭდილების შეთავაზების შესახებ განცხადება Airbnb‑ს ვებსაიტზე/აპში.

აღნიშნული განმარტების ფარგლებში, შთაბეჭდილების მასპინძლად, ასევე, ითვლება:

(i) მესამე პირი, რომელიც ადგენს გეგმას ან ორგანიზებას უწევს ერთ ან რამდენიმე შთაბეჭდილებას Airbnb სტუმრებისთვის, იმ შემთხვევაშიც, თუ უშუალოდ არ უზრუნველყოფს შთაბეჭდილებებს; და

(ii) თანამასპინძელი, რომელიც შთაბეჭდილებასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს სწევს, ასევე, გარკვეული მესამე პირები, რომლებსაც უთანხმდება მასპინძელი შთაბეჭდილების შეთავაზებასთან დაკავშირებით ამა თუ იმ ადგილით სარგებლობისთვის.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვები
შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში ერთ ინციდენტზე გათვალისწინებულია მაქსიმუმ 100 000 000 იაპონური იენი.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვები
შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში ერთ ინციდენტზე გათვალისწინებულია მაქსიმუმ 100 000 000 იაპონური იენი.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვები
შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში ერთ ინციდენტზე გათვალისწინებულია მაქსიმუმ 100 000 000 იაპონური იენი.

რას არ ფარავს შთაბეჭდილებების დაზღვევა?

რას არ ფარავს შთაბეჭდილებების დაზღვევა?

რას არ ფარავს შთაბეჭდილებების დაზღვევა?

შთაბეჭდილებების დაზღვევით არ იფარება ზოგიერთი შემთხვევა, ძირითადად:

 • მასპინძლის წინასწარგანზრახული ქმედებით გამოწვეული პასუხისმგებლობა
 • საომარი მოქმედებებით, უცხო ქვეყნის მიერ ძალის გამოყენებით, რევოლუციით, აჯანყებით, სამოქალაქო არეულობით ან შეიარაღებული ამბოხებით გამოწვეული პასუხისმგებლობა
 • მასპინძლებთან მცხოვრები ნათესავებისთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობა
 • მასპინძლების მიერ სამუშაოდ აყვანილი პირის შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობა
 • ჩამდინარე წყლით ან გამონაბოლქვით გამოწვეული პასუხისმგებლობა
 • ზიანთან დაკავშირებით მასპინძელსა და სხვა პირებს შორის დადებული სპეციალური შეთანხმებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა
 • რადიაციასთან, აზბესტსა და დაბინძურებასთან დაკავშირებული რისკები
 • პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკი
 • ობიექტის გარეთ საჰაერო ხომალდის, ავტომობილის ან მცურავი თუ სხვა სატრანსპორტო საშუალების ფლობის, გამოყენებისა თუ ტექნიკური მომსახურების შედეგად წარმოშობილი პასუხისმგებლობა
 • პასუხისმგებლობა იმ ნივთებთან თუ საჭმელ‑სასმელთან დაკავშირებით, რომლებსაც აღარ ფლობს მასპინძელი, ან სხვა ქონების გამო, რომელიც აღარ არის მასპინძლის საკუთრებაში და ობიექტის გარეთაა
 • საჭირო მასალების დაზიანების შედეგად წარმოშობილი პასუხისმგებლობა და სხვა მსგავსი შემთხვევები.
 • სადაზღვევო მოთხოვნები
  წინამდებარე პოლისით გათვალისწინებული ფიზიკური ან მატერიალური ზიანის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობეთ ამის შესახებ Airbnb‑ს.

  სადაზღვევო მოთხოვნები
  წინამდებარე პოლისით გათვალისწინებული ფიზიკური ან მატერიალური ზიანის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობეთ ამის შესახებ Airbnb‑ს.

  სადაზღვევო მოთხოვნები
  წინამდებარე პოლისით გათვალისწინებული ფიზიკური ან მატერიალური ზიანის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობეთ ამის შესახებ Airbnb‑ს.
  შთაბეჭდილებების დაზღვევის წინამდებარე მოკლე მიმოხილვა არ მოიცავს სადაზღვევო პოლისის ყველა პირობას. სადაზღვევო პოლისის ასლის მოთხოვნისთვის დაუკავშირდით Aon Japan Ltd.‑ს და აცნობეთ მას თქვენი Airbnb ანგარიშის ინფორმაცია.