ᲛᲐᲡᲞᲘᲜᲫᲚᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲐ

მასპინძლების დაზღვევა

იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა შეთავაზებულ საცხოვრებელში სტუმრობისას ვინმეს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგება, თქვენ გექნებათ პასუხისმგებლობის ძირითადი დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში.

იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა შეთავაზებულ საცხოვრებელში სტუმრობისას ვინმეს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგება, თქვენ გექნებათ პასუხისმგებლობის ძირითადი დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში.

ხელმისაწვდომია ყველა მასპინძლისთვის საერთაშორისო მასშტაბით*
მასპინძლები დაცული არიან სტუმრების დაბინავებიდან გასვლამდე
მოგზაურობის სფეროში უპრეცენდენტო შემოთავაზება

*არ ვრცელდება Airbnb Travel, LLC-თი მოსარგებლე, იაპონიაში მოღვაწე ან შთაბეჭდილებების მასპინძლებზე.

*არ ვრცელდება Airbnb Travel, LLC-თი მოსარგებლე, იაპონიაში მოღვაწე ან შთაბეჭდილებების მასპინძლებზე.

რა იფარება?

მასპინძლების დაზღვევით იფარება სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, კერძოდ:

  • სტუმრისთვის ან მესამე პირისთვის მიყენებული ფიზიკური ზიანი
  • სტუმრისთვის ან მესამე პირისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანი
  • სტუმრის ან მესამე პირის მიერ საერთო გამოყენების სივრცეებისთვის (მაგალითად, შენობის შესასვლელებისა და მომიჯნავე საცხოვრებლებისთვის) მიყენებული ზიანი

მასპინძლების დაზღვევით არ იფარება:

  • მიზანმიმართული ქმედებით გამოწვეული (არაშემთხვევითი) მატერიალური თუ ფიზიკური ზიანი
  • შემოსავლის დაკარგვა
  • თქვენთვის მოყენებული მატერიალური ზიანი (შესაძლოა, აღნიშნულზე ვრცელდებოდეს Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია)

უმასპინძლეთ მშვიდად

ჩვენ მივიღეთ ყოვლისმომცველი ზომები, რომ დაგიცვათ თქვენ, შეთავაზებული საცხოვრებელი და სტუმრები.

ჩვენ მივიღეთ ყოვლისმომცველი ზომები, რომ დაგიცვათ თქვენ, შეთავაზებული საცხოვრებელი და სტუმრები.

ვინაობის დადასტურება

დაჯავშნის შესაძლებლობა შეგიძლიათ მხოლოდ დადასტურებული ვინაობის მქონე სტუმრებს მისცეთ. შესაძლოა, ვინაობის დასადასტურებლად სტუმრებს Airbnb-სთვის პერსონალური ინფორმაციის (მაგალითად, პირადობის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტის) გადაგზავნა მოუწიოთ.

სადღეღამისო მხარდაჭერა

თუ თქვენ, სტუმრებს ან საცხოვრებელს ზიანი მოგადგებათ, გახსოვდეთ, რომ ჩვენი გაერთიანების მხარდაჭერის საერთაშორისო გუნდი მუდამ თქვენ გვერდითაა. თუ მასპინძლების დაზღვევასთან დაკავშირებით შეკითხვები გაქვთ, დაგვიკავშირდით და შესაბამის მომწოდებელთან გადაგამისამართებთ.

სახლის წესები

სტუმრებისთვის სათანადო მოლოდინის შესაქმნელად შეგიძლიათ დაამატოთ სახლის წესები, რომლებსაც ისინი დაჯავშნამდე უნდა დაეთანხმონ. თუ სტუმარი დაჯავშნის შემდეგ დაარღვევს ამ წესებს, შეგიძლიათ ჯავშანი გაუუქმოთ.

თავად ვყოფილვარ სტუმარი და უამრავ საკითხზე უკვე არ ვღელავდი. ვიცოდი, რომ ჩემი საცხოვრებელი დაზღვეული იქნებოდა... სტუმრები კი ყველაფერს გაუფრთხილდებოდნენ“.
თავად ვყოფილვარ სტუმარი და უამრავ საკითხზე უკვე არ ვღელავდი. ვიცოდი, რომ ჩემი საცხოვრებელი დაზღვეული იქნებოდა... სტუმრები კი ყველაფერს გაუფრთხილდებოდნენ“.

ასლანი, მასპინძელი ლონდონში

ასლანი, მასპინძელი ლონდონში

თავად ვყოფილვარ სტუმარი და უამრავ საკითხზე უკვე არ ვღელავდი. ვიცოდი, რომ ჩემი საცხოვრებელი დაზღვეული იქნებოდა... სტუმრები კი ყველაფერს გაუფრთხილდებოდნენ“.
თავად ვყოფილვარ სტუმარი და უამრავ საკითხზე უკვე არ ვღელავდი. ვიცოდი, რომ ჩემი საცხოვრებელი დაზღვეული იქნებოდა... სტუმრები კი ყველაფერს გაუფრთხილდებოდნენ“.

ასლანი, მასპინძელი ლონდონში

ასლანი, მასპინძელი ლონდონში

ჩვენი საერთაშორისო გაერთიანების უსაფრთხოებასა და წევრებს შორის ნდობის ამაღლებაზე მუდმივად ვზრუნავთ.

ჩვენი საერთაშორისო გაერთიანების უსაფრთხოებასა და წევრებს შორის ნდობის ამაღლებაზე მუდმივად ვზრუნავთ.

რჩევა: დაიცავით შეთავაზებული საცხოვრებელი

ინციდენტები თავიდან რომ აირიდოთ, არ დატოვოთ მოუნიშნავი ადგილები, რომლებიც ფეხის წამოკვრის საფრთხეს ქმნის. შეაკეთეთ დაუცველი სადენები, შეამოწმეთ, რომ კიბე უსაფრთხოა და გაიტანეთ ან შეინახეთ საფრთხის შემცველი ნივთები. აღჭურვეთ საცხოვრებელი უსაფრთხოების საშუალებებით (მაგალითად, მხუთავი აირის დეტექტორებით, კვამლის დეტექტორებით, ცეცხლმაქრით და პირველადი სამედიცინო დახმარების ნაკრებით).

რჩევა: დაიცავით შეთავაზებული საცხოვრებელი

ინციდენტები თავიდან რომ აირიდოთ, არ დატოვოთ მოუნიშნავი ადგილები, რომლებიც ფეხის წამოკვრის საფრთხეს ქმნის. შეაკეთეთ დაუცველი სადენები, შეამოწმეთ, რომ კიბე უსაფრთხოა და გაიტანეთ ან შეინახეთ საფრთხის შემცველი ნივთები. აღჭურვეთ საცხოვრებელი უსაფრთხოების საშუალებებით (მაგალითად, მხუთავი აირის დეტექტორებით, კვამლის დეტექტორებით, ცეცხლმაქრით და პირველადი სამედიცინო დახმარების ნაკრებით).

მოთხოვნის პროცესი

1. შეივსება განაცხადის ფორმა

მასპინძელს, სტუმარს ან მესამე პირს, რომელიც გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს დაუკავშირდება, Airbnb გააცნობს მოთხოვნის წარდგენის პროცესს.

2. სადაზღვევო კომპანია დანიშნავს შემფასებელს, რომელიც განიხილავს მოთხოვნას

განაცხადის ფორმის მიღების შემდეგ სადაზღვევო კომპანიის სახელით დაგიკავშირდებათ შემფასებელი და გაგესაუბრებათ მოთხოვნის შესახებ.

3. მოთხოვნა განიხილება

მესამე პირის მოთხოვნას შემფასებელი მოაგვარებს მასპინძლების დაზღვევის პირობებისა და შესაბამისი კანონებისა თუ რეგულაციების გათვალისწინებით.

მასპინძლების დაზღვევა ექვემდებარება გარკვეულ პირობებს, შეზღუდვებსა და გამონაკლისებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ პროგრამის ამომწურავი შეჯამება.

მასპინძლების დაზღვევა ექვემდებარება გარკვეულ პირობებს, შეზღუდვებსა და გამონაკლისებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ პროგრამის ამომწურავი შეჯამება.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

რამე ხომ არ მჭირდება მასპინძლების დაზღვევის პროგრამით სარგებლობისთვის?

არა. ყველა მასპინძელი ავტომატურადაა დაზღვეული, თუ Airbnb Travel, LLC-თი არ სარგებლობს.

Airbnb-ზე განცხადების გამოქვეყნების დროს თანხმდებით, რომ დაცული იქნებით მასპინძლების დაზღვევით, რომელიც ვრცელდება სტუმრობისას მომხდარ ინციდენტებზე, პოლისის პირობებით გათვალისწინებულ ფარგლებში.

თუ არ გსურთ დაზღვევით სარგებლობა, უნდა:

  • მოგვწეროთ ელფოსტის მისამართიდან, რომელიც დაკავშირებულია მასპინძლობისთვის გამოყენებულ ანგარიშთან
  • მოგვაწოდოთ თქვენი სრული სახელი და ტელეფონის ნომერი, რომელიც დაკავშირებულია მასპინძლობისთვის გამოყენებულ ანგარიშთან
  • მიუთითოთ შეთავაზებული საცხოვრებლის ზუსტი სახელი

გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული ელფოსტის მისამართი გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ უარის თქმის მოთხოვნების დასამუშავებლად.

რა არის Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია?

Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის 1 000 000$-იანი გარანტია განკუთვნილია იმ იშვიათი შემთხვევებისთვის, როცა გირაო საკუთრების დაცულობისთვის არ არის შეტანილი ან მასპინძლისთვის მიყენებულ ზიანზე ნაკლებია.

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტიის პირობით არ ანაზღაურდება ზიანი, რომელიც უკავშირდება ნაღდ ფულსა თუ ფასიან ქაღალდებს, საკოლექციო ნივთებს, ხელოვნების იშვიათ ნიმუშებს, საიუველირო ნაკეთობებს, შინაურ ცხოველებსა და პირად პასუხისმგებლობას. მასპინძლებს ვურჩევთ, საცხოვრებლის გაქირავებისას შეინახონ ან გაიტანონ ფასეული ნივთები. აღნიშნული პროგრამა არც დაკარგვისა თუ ბუნებრივი ცვეთის შემთხვევებზე ვრცელდება. ვრცლად.

რა განსხვავებაა Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტიასა და მასპინძლების დაზღვევას შორის?

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია და მასპინძლების დაზღვევა ორი სხვადასხვა პროგრამაა, რომლებსაც Airbnb სთავაზობს მასპინძლებს მატერიალურ თუ ფიზიკურ ზიანთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფარად.

მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია: მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია მიზნად ისახავს მასპინძლების დაცვას იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა სტუმრები საცხოვრებელს ან ნივთებს დაუზიანებენ. მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია არ არის სადაზღვევო პროგრამა და არ ანაცვლებს ბინათმესაკუთრეთა თუ დამქირავებელთა დაზღვევას.

მასპინძლების დაზღვევა: მასპინძლების დაზღვევა სადაზღვევო პროგრამაა, რომელიც მიზნად ისახავს მასპინძლების დაცვას, თუ მესამე პირებს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგებათ. მასპინძლების დაზღვევის პროგრამა მასპინძლებისთვის ხელმისაწვდომია მაშინაც კი, თუ ისინი სხვა დაზღვევებით სარგებლობენ, თუმცა ძირითადი სადაზღვევო დაფარვის სახით მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ Airbnb სტუმრობების დროს მომხდარი ინციდენტების შემთხვევაში. ვრცლად.

რა პრინციპით მოქმედებს ბინათმესაკუთრეთა დაზღვევა Airbnb-ზე?

Airbnb მასპინძლების დაზღვევა არის მასპინძლებისა და, შესაბამის შემთხვევებში, საცხოვრებლების მფლობელების პასუხისმგებლობის ძირითადი სადაზღვევო პოლისი, რომელიც ექვემდებარება გარკვეულ პირობებს, შეზღუდვებსა და გამონაკლისებს.

აღნიშნული პოლისისა და ბინათმესაკუთრეთა თუ დამქირავებელთა არსებული დაზღვევის ურთიერთქმედების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ თქვენს სადაზღვევო კომპანიას. ზოგიერთი სადაზღვევო პოლისი იცავს ბინათმესაკუთრეებსა და დამქირავებლებს სტუმრებისთვის მიყენებული ფიზიკური ზიანის თაობაზე სასამართლო დავების შემთხვევაში, ზოგიერთი — არა. მიუხედავად იმისა, რომ მასპინძლების დაზღვევა Airbnb სტუმრობისას მიყენებულ ზიანზე პასუხისმგებლობის დაზღვევას ითვალისწინებს, მაინც გირჩევთ, შეატყობინოთ მზღვეველს, რომ საცხოვრებელს აქირავებთ. ვრცლად.

რა არის შთაბეჭდილებების დაზღვევა?

შთაბეჭდილებების დაზღვევა არის Airbnb შთაბეჭდილებების მასპინძლების პასუხისმგებლობის ძირითადი სადაზღვევო პოლისი, რომლითაც იფარება შთაბეჭდილების შეთავაზებისას სტუმრისთვის ან მესამე პირისთვის მიყენებული ფიზიკური/მატერიალური ზიანი. თითოეული Airbnb შთაბეჭდილებისთვის გათვალისწინებული ანაზღაურების ლიმიტია 1 მილიონი აშშ დოლარი. დაზღვევა მოქმედებს შეთავაზებული შთაბეჭდილების ტიპის მიხედვით. ამას გარდა, სადაზღვევო პერიოდში სტუმრებისთვის ცალკე დაწესებულია აგრეგირებული ლიმიტი 1 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. ვრცელდება გარკვეული პირობები, შეზღუდვები და გამონაკლისები. ვრცლად.

რა უნდა იცოდეს მასპინძელმა საკუთრების დაცულობისთვის გირაოს შესახებ?

შეგიძლიათ მოითხოვოთ გირაო საკუთრების დაცულობისთვის. მასპინძლების დასაცავად, შესაძლოა, ის ჩვენც მოვითხოვოთ. აღნიშნული ეხება ჯავშნების მხოლოდ მცირე რაოდენობას.

მასპინძლის მიერ მოთხოვნილი გირაო საკუთრების დაცულობისთვის: ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოითხოვოთ გირაო საკუთრების დაცულობისთვის, რომლის ოდენობასაც თავად განსაზღვრავთ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თქვენ მიერ მოთხოვნილ გირაოს სტუმრები დაჯავშნისას არ გადაიხდიან. თანხა ჩამოეჭრებათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გირაოს პრობლემების მოგვარების ცენტრის მეშვეობით მოითხოვთ.

Airbnb-ს მიერ მოთხოვნილი გირაო საკუთრების დაცულობისთვის: ჩვენი მიზანია, Airbnb მასპინძლებსა და სტუმრებს საუკეთესო მომსახურება შევთავაზოთ. სწორედ ამიტომ, ზოგჯერ, გირაო საკუთრების დაცულობისთვის, შესაძლოა, სტუმრებისგან მოვითხოვოთ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თავად არ მიგითითებიათ. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას ვითვალისწინებთ ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა დაჯავშნის დრო და საცხოვრებლის მახასიათებლები. ვრცლად.

მზად ხართ მასპინძლობის დასაწყებად?

მზად ხართ მასპინძლობის დასაწყებად?