ᲛᲐᲡᲞᲘᲜᲫᲚᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲐ

მასპინძლების დაზღვევა

იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა შეთავაზებულ საცხოვრებელში სტუმრობისას ვინმეს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგება, თქვენ გექნებათ პასუხისმგებლობის ძირითადი დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში.

იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა შეთავაზებულ საცხოვრებელში სტუმრობისას ვინმეს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგება, თქვენ გექნებათ პასუხისმგებლობის ძირითადი დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში.

*არ ვრცელდება Airbnb Travel, LLC-თი მოსარგებლე, კონტინენტურ ჩინეთში/იაპონიაში მოღვაწე და შთაბეჭდილებების მასპინძლებზე.

რა იფარება?

მასპინძლების დაზღვევით იფარება სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, კერძოდ:

  • სტუმრისთვის ან მესამე პირისთვის მიყენებული ფიზიკური ზიანი
  • სტუმრისთვის ან მესამე პირისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანი
  • სტუმრის ან მესამე პირის მიერ საერთო გამოყენების სივრცეებისთვის (მაგალითად, შენობის შესასვლელებისა და მომიჯნავე საცხოვრებლებისთვის) მიყენებული ზიანი

მასპინძლების დაზღვევით არ იფარება:

  • მიზანმიმართული ქმედებით გამოწვეული (არაშემთხვევითი) მატერიალური თუ ფიზიკური ზიანი
  • შემოსავლის დაკარგვა
  • თქვენთვის მოყენებული მატერიალური ზიანი (შესაძლოა, აღნიშნულზე ვრცელდებოდეს Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია)*

*Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია არ არის კავშირში მასპინძლების დაზღვევასთან და არც Airbnb UK Services Limited-თან.

ჩვენი საერთაშორისო გაერთიანების უსაფრთხოებასა და წევრებს შორის ნდობის ამაღლებაზე მუდმივად ვზრუნავთ.

ჩვენი საერთაშორისო გაერთიანების უსაფრთხოებასა და წევრებს შორის ნდობის ამაღლებაზე მუდმივად ვზრუნავთ.

თავად ვყოფილვარ სტუმარი და უამრავ საკითხზე უკვე არ ვღელავდი. ვიცოდი, რომ ჩემი საცხოვრებელი დაზღვეული იქნებოდა... სტუმრები კი ყველაფერს გაუფრთხილდებოდნენ“.
თავად ვყოფილვარ სტუმარი და უამრავ საკითხზე უკვე არ ვღელავდი. ვიცოდი, რომ ჩემი საცხოვრებელი დაზღვეული იქნებოდა... სტუმრები კი ყველაფერს გაუფრთხილდებოდნენ“.

ასლანი, მასპინძელი ლონდონში

ასლანი, მასპინძელი ლონდონში

თავად ვყოფილვარ სტუმარი და უამრავ საკითხზე უკვე არ ვღელავდი. ვიცოდი, რომ ჩემი საცხოვრებელი დაზღვეული იქნებოდა... სტუმრები კი ყველაფერს გაუფრთხილდებოდნენ“.
თავად ვყოფილვარ სტუმარი და უამრავ საკითხზე უკვე არ ვღელავდი. ვიცოდი, რომ ჩემი საცხოვრებელი დაზღვეული იქნებოდა... სტუმრები კი ყველაფერს გაუფრთხილდებოდნენ“.

ასლანი, მასპინძელი ლონდონში

ასლანი, მასპინძელი ლონდონში

მოთხოვნის პროცესი

1. შეივსება განაცხადის ფორმა

მასპინძელს, სტუმარს ან მესამე პირს, რომელიც გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს დაუკავშირდება, Airbnb გააცნობს მოთხოვნის წარდგენის პროცესს.

2. სადაზღვევო კომპანია დანიშნავს შემფასებელს, რომელიც განიხილავს მოთხოვნას

განაცხადის ფორმის მიღების შემდეგ სადაზღვევო კომპანიის სახელით დაგიკავშირდებათ შემფასებელი და გაგესაუბრებათ მოთხოვნის შესახებ.

3. მოთხოვნა განიხილება

მესამე პირის მოთხოვნას შემფასებელი მოაგვარებს მასპინძლების დაზღვევის პირობებისა და შესაბამისი კანონებისა თუ რეგულაციების გათვალისწინებით.

მასპინძლების დაზღვევა ექვემდებარება გარკვეულ პირობებს, შეზღუდვებსა და გამონაკლისებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ პროგრამის ამომწურავი შეჯამება.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

რამე ხომ არ მჭირდება მასპინძლების დაზღვევით სარგებლობისთვის?

არა. Airbnb-ზე განცხადების გამოქვეყნებაზე ან განცხადების შენარჩუნებაზე დათანხმებით მასპინძლები,* ასევე, თანხმდებიან, რომ დაცული იქნებიან მასპინძლების დაზღვევით, რომელიც ვრცელდება Airbnb-ს მეშვეობით სტუმრობისას მომხდარ ინციდენტებზე. გაითვალისწინეთ, მასპინძლების დაზღვევა ექვემდებარება პოლისით განსაზღვრულ პირობებს, შეზღუდვებსა და გამონაკლისებს.

მასპინძლებმა, რომლებსაც არ სურთ მასპინძლების დაზღვევის პროგრამაში მონაწილეობა, უნდა:

  • მოგვწერონ ელფოსტის მისამართიდან, რომელიც დაკავშირებულია მასპინძლობისთვის გამოყენებულ ანგარიშთან
  • მოგვაწოდონ სრული სახელი და ტელეფონის ნომერი, რომელიც დაკავშირებულია მასპინძლობისთვის გამოყენებულ ანგარიშთან
  • მიუთითონ შეთავაზებული საცხოვრებლის ზუსტი სათაური

გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული ელფოსტის მისამართი გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ უარის თქმის მოთხოვნების დასამუშავებლად.

*არ ვრცელდება Airbnb Travel, LLC-თი მოსარგებლე, კონტინენტურ ჩინეთში/იაპონიაში მოღვაწე და შთაბეჭდილებების მასპინძლებზე.

მზად ხართ მასპინძლობის დასაწყებად?

მზად ხართ მასპინძლობის დასაწყებად?

ხელმისაწვდომია ყველა მასპინძლისთვის საერთაშორისო მასშტაბით*
მასპინძლები დაცული არიან სტუმრების დაბინავებიდან გასვლამდე