ᲛᲐᲡᲞᲘᲜᲫᲚᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲐ

შთაბეჭდილებების დაზღვევა

იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა შთაბეჭდილების შეთავაზებისას ვინმეს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგება, მასპინძლებს ექნებათ პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში.

იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა შთაბეჭდილების შეთავაზებისას ვინმეს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგება, მასპინძლებს ექნებათ პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში.

ხელმისაწვდომია Airbnb შთაბეჭდილებების მასპინძლების უმეტესობისთვის
მასპინძლები დაცული არიან Airbnb შთაბეჭდილების დაწყებიდან დასრულებამდე
მოგზაურობის სფეროში უპრეცენდენტო შემოთავაზება

პროგრამა ვრცელდება შთაბეჭდილებების ყველა მასპინძელზე, კონტინენტურ ჩინეთსა და იაპონიაში მოღვაწეთა გარდა. პროგრამა არც საცხოვრებლების მასპინძლებზე ვრცელდება.

რა იფარება?

შთაბეჭდილებების დაზღვევით იფარება:

  • სტუმრისთვის ან მესამე პირისთვის მიყენებული ფიზიკური ზიანი
  • სტუმრისთვის ან მესამე პირისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანი

შთაბეჭდილებების დაზღვევით არ იფარება:

  • მიზანმიმართული ქმედებით გამოწვეული (არაშემთხვევითი) მატერიალური თუ ფიზიკური ზიანი
  • მასპინძლის პირადი საკუთრების დაზიანება, დაკარგვა ან მოპარვა
  • შთაბეჭდილებები საჰაერო ხომალდების გამოყენებით და გარკვეული ტიპის ექსტრემალური აქტივობები (მაგ., თოკით ხტომა და ჰელი-სქი)

უმასპინძლეთ მშვიდად

Airbnb შთაბეჭდილებისთვის მომზადების დრო

შთაბეჭდილებების დაზღვევა აზღვევს მასპინძლებს როგორც შთაბეჭდილების შეთავაზებისას, ისე აქტივობისთვის მომზადებისას, დაწყებიდან დასრულებამდე, პოლისით განსაზღვრული პირობების, შეზღუდვებისა და გამონაკლისების შესაბამისად.

სადაზღვევო დაფარვა თანამასპინძლებისთვის

შთაბეჭდილებების დაზღვევა მოქმედებს თანამასპინძლებისთვისაც, პოლისით განსაზღვრული პირობების, შეზღუდვებისა და გამონაკლისების შესაბამისად.

ჩვენი საერთაშორისო გაერთიანების უსაფრთხოებასა და წევრებს შორის ნდობის ამაღლებაზე მუდმივად ვზრუნავთ.

ჩვენი საერთაშორისო გაერთიანების უსაფრთხოებასა და წევრებს შორის ნდობის ამაღლებაზე მუდმივად ვზრუნავთ.

მოთხოვნის პროცესი

1. შეივსება განაცხადის ფორმა

მასპინძელი, სტუმარი ან მესამე მხარე შეავსებს და გადაგზავნის სადაზღვევო პროგრამის განაცხადის ფორმას.

2. სადაზღვევო კომპანია დანიშნავს შემფასებელს, რომელიც განიხილავს მოთხოვნას

განაცხადის ფორმის მიღების შემდეგ სადაზღვევო კომპანიის სახელით დაგიკავშირდებათ შემფასებელი და გაგესაუბრებათ მოთხოვნის შესახებ.

3. დანიშნული შემფასებელი განიხილავს მოთხოვნას

მესამე პირის მოთხოვნას შემფასებელი მოაგვარებს მასპინძლების დაზღვევის პირობებისა და შესაბამისი კანონებისა თუ რეგულაციების გათვალისწინებით.

შთაბეჭდილებების დაზღვევა ექვემდებარება გარკვეულ პირობებს, შეზღუდვებსა და გამონაკლისებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ პროგრამის ამომწურავი შეჯამება.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

რამე ხომ არ მჭირდება შთაბეჭდილებების დაზღვევით სარგებლობისთვის?

არა. შთაბეჭდილების შეთავაზებითა და მომსახურების პირობებზე თანხმობით, ასევე, ეთანხმებით, რომ დაცული იქნებით შთაბეჭდილებების დაზღვევით, რომელიც ვრცელდება Airbnb შთაბეჭდილებებისას მომხდარ ინციდენტებზე. გაითვალისწინეთ, შთაბეჭდილებების დაზღვევა ექვემდებარება პოლისით განსაზღვრულ პირობებს, შეზღუდვებსა და გამონაკლისებს.

თუ არ გსურთ შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამაში მონაწილეობა, უნდა:

  • მოგვწეროთ ელფოსტის მისამართიდან, რომელიც დაკავშირებულია შთაბეჭდილების შეთავაზებისთვის გამოყენებულ ანგარიშთან
  • მოგვაწოდოთ თქვენი სრული სახელი და ტელეფონის ნომერი, რომელიც დაკავშირებულია შთაბეჭდილების შეთავაზებისთვის გამოყენებულ ანგარიშთან
  • მიუთითოთ შეთავაზებული შთაბეჭდილების ზუსტი სათაური

გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული ელფოსტის მისამართი გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ უარის თქმის მოთხოვნების დასამუშავებლად.

შთაბეჭდილებების დაზღვევა მხოლოდ ონლაინ-შთაბეჭდილებებზე ვრცელდება?

შთაბეჭდილებების დაზღვევა ონლაინ-შთაბეჭდილებების მასპინძლებზე ვრცელდება იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა ინტერაქტიური ვიდეოჩართვის მონაწილეს მიადგება ფიზიკური/მატერიალური ზიანი, რომელზე პასუხისმგებლობაც მასპინძელს ეკისრება. ის არ ფარავს ონლაინ-რისკებს (მაგ., დიფამაციას) და არც ელექტრონული მონაცემების მოპარვისა თუ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა დარღვევის შემთხვევებს.

შთაბეჭდილებების შეთავაზების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ დახმარების ცენტრს.

მზად ხართ შთაბეჭდილების შესათავაზებლად?

მზად ხართ შთაბეჭდილების შესათავაზებლად?