ᲛᲐᲡᲞᲘᲜᲫᲚᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲐ

შთაბეჭდილებების დაზღვევა

იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა შთაბეჭდილების შეთავაზებისას ვინმეს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგება, მასპინძლებს ექნებათ პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში.

იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა შთაბეჭდილების შეთავაზებისას ვინმეს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგება, მასპინძლებს ექნებათ პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში.

ხელმისაწვდომია Airbnb შთაბეჭდილებების მასპინძლების უმეტესობისთვის
მასპინძლები დაცული არიან Airbnb შთაბეჭდილების დაწყებიდან დასრულებამდე
მოგზაურობის სფეროში უპრეცენდენტო შემოთავაზება

რა იფარება?

შთაბეჭდილებების დაზღვევით იფარება:

  • სტუმრისთვის ან მესამე პირისთვის მიყენებული ფიზიკური ზიანი
  • სტუმრისთვის ან მესამე პირისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანი

შთაბეჭდილებების დაზღვევით არ იფარება:

  • მიზანმიმართული ქმედებით გამოწვეული (არაშემთხვევითი) მატერიალური თუ ფიზიკური ზიანი
  • მასპინძლის პირადი ნივთების დაზიანება, ან ნივთების დაკარგვა/მოპარვა
  • Airbnb შთაბეჭდილებები საჰაერო ხომალდებისა და მოძრავი ტექნიკის გამოყენებით

უმასპინძლეთ მშვიდად

Airbnb შთაბეჭდილებისთვის მომზადების დრო

შთაბეჭდილებების დაზღვევა აზღვევს მასპინძლებს როგორც შთაბეჭდილების შეთავაზებისას, ისე აქტივობისთვის მომზადებისას, დაწყებიდან დასრულებამდე, პროგრამის წესებისა და პირობების შესაბამისად.

სადაზღვევო დაფარვა თანამასპინძლებისთვის

შთაბეჭდილებების დაზღვევა მოქმედებს თანამასპინძლებისთვისაც.

სადღეღამისო მხარდაჭერა

თუ თქვენ ან სტუმრებს ზიანი მოგადგებათ, გახსოვდეთ, რომ ჩვენი გაერთიანების მხარდაჭერის საერთაშორისო გუნდი მუდამ თქვენ გვერდითაა. თუ შთაბეჭდილებების დაზღვევასთან დაკავშირებით შეკითხვები გაქვთ, დაგვიკავშირდით — ჩვენ შესაბამის მომწოდებელთან გადაგამისამართებთ.

ჩვენი საერთაშორისო გაერთიანების უსაფრთხოებასა და წევრებს შორის ნდობის ამაღლებაზე მუდმივად ვზრუნავთ.

ჩვენი საერთაშორისო გაერთიანების უსაფრთხოებასა და წევრებს შორის ნდობის ამაღლებაზე მუდმივად ვზრუნავთ.

რჩევა: ისარგებლეთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რესურსებით

ამერიკულ წითელ ჯვართან და წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციასთან თანამშრომლობით Airbnb გთავაზობთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რესურსებს მსოფლიოს 191 ქვეყნისთვის. შეიტყვეთ, როგორ მოემზადოთ საგანგებო ვითარებებისთვის, შეავსოთ პირველადი დახმარების ნაკრები, დაიცვათ უსაფრთხოება სამზარეულოში და სხვა.

რჩევა: ისარგებლეთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რესურსებით

ამერიკულ წითელ ჯვართან და წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციასთან თანამშრომლობით Airbnb გთავაზობთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რესურსებს მსოფლიოს 191 ქვეყნისთვის. შეიტყვეთ, როგორ მოემზადოთ საგანგებო ვითარებებისთვის, შეავსოთ პირველადი დახმარების ნაკრები, დაიცვათ უსაფრთხოება სამზარეულოში და სხვა.

მოთხოვნის პროცესი

1. შეივსება განაცხადის ფორმა

მასპინძელს, სტუმარს ან მესამე პირს, რომელიც გაერთიანების მხარდაჭერის გუნდს დაუკავშირდება, Airbnb გააცნობს მოთხოვნის წარდგენის პროცესს.

2. სადაზღვევო კომპანია დანიშნავს შემფასებელს, რომელიც განიხილავს მოთხოვნას

განაცხადის ფორმის მიღების შემდეგ სადაზღვევო კომპანიის სახელით დაგიკავშირდებათ შემფასებელი და გაგესაუბრებათ მოთხოვნის შესახებ.

3. მოთხოვნა განიხილება

მესამე პირის მოთხოვნას შემფასებელი მოაგვარებს შთაბეჭდილებების დაზღვევის პირობებისა და შესაბამისი კანონებისა თუ რეგულაციების გათვალისწინებით.

შთაბეჭდილებების დაზღვევა ექვემდებარება გარკვეულ პირობებს, შეზღუდვებსა და გამონაკლისებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ პროგრამის ამომწურავი შეჯამება.

შთაბეჭდილებების დაზღვევა ექვემდებარება გარკვეულ პირობებს, შეზღუდვებსა და გამონაკლისებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ პროგრამის ამომწურავი შეჯამება.

პასუხები თქვენს შეკითხვებზე

რამე ხომ არ მჭირდება შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამით სარგებლობისთვის?

არა. დაზღვევას ავტომატურად მიიღებთ, თუ შეთავაზებული შთაბეჭდილება დააკმაყოფილებს სადაზღვევო დაფარვის პირობებს.

შთაბეჭდილების შეთავაზების დროს მომსახურების პირობებთან ერთად ეთანხმებით, რომ დაცული იქნებით შთაბეჭდილებების დაზღვევით, რომელიც ვრცელდება Airbnb შთაბეჭდილებებისას მომხდარ ინციდენტებზე, პოლისის პირობებით გათვალისწინებულ ფარგლებში.

თუ არ გსურთ დაზღვევით სარგებლობა, უნდა:

  • მოგვწეროთ ელფოსტის მისამართიდან, რომელიც დაკავშირებულია შთაბეჭდილების შეთავაზებისთვის გამოყენებულ ანგარიშთან
  • მოგვაწოდოთ თქვენი სრული სახელი და ტელეფონის ნომერი, რომელიც დაკავშირებულია შთაბეჭდილების შეთავაზებისთვის გამოყენებულ ანგარიშთან
  • მიუთითოთ შეთავაზებული შთაბეჭდილების ზუსტი სახელი

გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული ელფოსტის მისამართი გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ უარის თქმის მოთხოვნების დასამუშავებლად.

როგორ მოვიქცე, თუ Airbnb შთაბეჭდილებაში მონაწილეობისას დავშავდები?

თქვენი უსაფრთხოება ყველაფერზე მაღლა დგას. თუ Airbnb შთაბეჭდილებაში მონაწილეობისას დაშავდებით ან სამედიცინო დახმარება დაგჭირდებათ, დაუყოვნებლივ გადადით უსაფრთხო ადგილას და დაუკავშირდით გადაუდებელი დახმარების სამსახურებს.

პირველადი დახმარების მიღების შემდეგ შეგვატყობინეთ მომხდარის შესახებ. ამისთვის გადადით Airbnb აპის პროფილის ჩანართზე და შეეხეთ „დახმარება და მხარდაჭერას“, შემდეგ, შესაბამისი მოგზაურობის სექციაში, აირჩიეთ „Airbnb-სთან დაკავშირება“. ვრცლად.

რა პასუხისმგებლობა დაეკისრება Airbnb შთაბეჭდილების მასპინძელს, თუ შთაბეჭდილების შეთავაზებისას ვინმე დაშავდება?

ჩვენი გაერთიანების წევრების უსაფრთხოება ყველაფერზე მაღლა დგას. თუ შთაბეჭდილების შეთავაზებისას ვინმე დაშავდება ან სამედიცინო დახმარება დასჭირდება, დაუყოვნებლივ გადაიყვანეთ ყველა მონაწილე უსაფრთხო ადგილას და დაუკავშირდით გადაუდებელი დახმარების სამსახურებს.

პირველადი დახმარების აღმოჩენის შემდეგ შეგვატყობინეთ მომხდარის შესახებ და გვაცნობეთ, რამით თუ შეგვიძლია დახმარება. ვრცლად.

რა პრინციპით მოქმედებს შთაბეჭდილებების დაზღვევა?

შთაბეჭდილებების დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში სადაზღვევო დაფარვას გთავაზობთ Zurich Insurance plc-ს, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული სადაზღვევო კომპანიის, კონკრეტული მზღვეველების მიერ გაცემული პოლისის მეშვეობით.

პოლისში მითითებულია როგორც Airbnb შთაბეჭდილების მასპინძლის სახელი, ისე Airbnb. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობისთვის სადაზღვევო პრემიისა თუ ფრანშიზის გადახდა არ მოგეთხოვებათ.

Airbnb შთაბეჭდილების მასპინძლის მიმართ მოთხოვნის წაყენების შემთხვევაში, მას გარეშე შემფასებელი გაეცნობა და მოაგვარებს Airbnb-სთან შეთანხმებული წესების შესაბამისად.

რა არის მასპინძლების დაზღვევა?

მასპინძლების დაზღვევის პროგრამა არის პასუხისმგებლობის ძირითადი დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებას 1 000 000 აშშ დოლარის ფარგლებში, თუ Airbnb საცხოვრებელში სტუმრობისას მესამე პირებს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგებათ.

თითოეული საცხოვრებლისთვის გათვალისწინებული ანაზღაურების ლიმიტია 1 000 000 აშშ დოლარი. მოქმედებს გარკვეული პირობები, შეზღუდვები და გამონაკლისები. ვრცლად.

რით განსხვავდება შთაბეჭდილებების დაზღვევა Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტიისგან თუ მასპინძლების დაზღვევისგან?

Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტიისა და მასპინძლების დაზღვევის პროგრამები მიზნად ისახავს საცხოვრებლების მასპინძლების დაცვას. შთაბეჭდილებების დაზღვევა მიზნად ისახავს Airbnb შთაბეჭდილებების მასპინძლების დაცვას.

Airbnb მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტია მიზნად ისახავს საცხოვრებლების მასპინძლების დაცვას იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა სტუმრები საცხოვრებელს ან ნივთებს დაუზიანებენ. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ მასპინძლებზე ზრუნვის გარანტიის გვერდს.

მასპინძლების დაზღვევა მიზნად ისახავს საცხოვრებლების მასპინძლების დაცვას, თუ შეთავაზებულ საცხოვრებელში სტუმრობისას მესამე პირებს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგებათ. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ მასპინძლების დაზღვევის გვერდს.

შთაბეჭდილებების დაზღვევა მიზნად ისახავს Airbnb შთაბეჭდილებების მასპინძლების დაცვას, თუ შთაბეჭდილების შეთავაზებისას მესამე პირებს ფიზიკური/მატერიალური ზიანი მიადგებათ. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ დახმარების ცენტრს.

მზად ხართ შთაბეჭდილების შესათავაზებლად?

მზად ხართ შთაბეჭდილების შესათავაზებლად?