კონტენტზე გადასვლა
  შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ
  Tips from Airbnb Plus hosts: How to keep your space spotless
  ეს კონტენტი თქვენ მიერ არჩეულ ენაზე მიუწვდომელია, ამიტომაც ამჟამად იმ ენაზე გთავაზობთ, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოსაა.

  Tips from Airbnb Plus hosts: How to keep your space spotless

  Keep things extra clean for guests with these Airbnb Plus hosting tips.
  ავტორი: Airbnb (5 Mar, 2020)
  2-წუთიანი საკითხავი
  განახლების თარიღი: 5 Mar, 2020

  Highlights

  • Keep things neat and well-organized for ease of use

  • Stay on top of interior and exterior maintenance for extra peace of mind

  • Team up with a cleaning service when you can’t do it all yourself

  • Check that everything is in great condition, working order, and safe

  To impress guests, Airbnb Plus hosts ensure that their spaces are sparkling clean, organized, and in great shape. Get inspired by their top cleaning tips:

  Keep things neat and organized

  All visible items should be design details or useful to guests—keep personal belongings out of sight. Avoid putting your clothes or belongings into closets, drawers, or cabinets that are available to guests. Store or remove personal items before guests arrive, such as piles of paper, pet supplies, toys, gadgets, tools, and other objects that are not intended for guest use. Arrange your space to feel peaceful and help put guests at ease.

  Stay on top of maintenance

  Your property should be in great condition from interior to exterior, with minimal wear and tear. Replace any stained or torn textiles, so guests can relax with clean bedding, blankets, and rugs. Fix marks or damage on floors, walls, and ceilings, including repairing or cleaning any stains, cracks, holes, scuffs, separation, or discoloration that’s unsafe or unsightly.

  Prior to guest check-in, double-check that all trash bins are empty, surfaces are free of dirt and dust, and that the grout in your shower is sparkling clean. Don’t forget about the outside of your place—it’s the first thing guests will notice.

  Justina, a guest who stayed at Chris’s Airbnb Plus apartment in London, took notice of the effort Chris put into the place. “This is a stunning apartment, incredibly well-kept and well-serviced,” Justina says. ”It was like staying in all the comfort and glamour of a hotel, but with all the warmth and convenience of a home.”

  Team up with a cleaning service

  Not every host is able to thoroughly clean their place themselves. The key is to set up your cleaning service for success, so every guest arrival is consistently up to standard. It can be helpful to share photos of how you want things arranged (including pillows, furniture, amenities, and the like), or provide checklists to ensure certain spots or tasks don’t get overlooked.

  Check that everything works

  All features in your space must be safe, secure, and in working order for guests to have an easy, memorable stay. Make sure doors and windows are functional; hinges should be secure without rust or loud squeaking, and doors and windows should open and close easily. Check that all lighting works correctly, with the intended level of brightness. Keep special amenities in great condition, including pools, hot tubs, saunas, and game rooms.

  When you feel proud of the way your place looks and feels, guests will notice and appreciate your effort. If you take care of the cleaning and maintenance, your guests can relax and truly enjoy their stay.

  Highlights

  • Keep things neat and well-organized for ease of use

  • Stay on top of interior and exterior maintenance for extra peace of mind

  • Team up with a cleaning service when you can’t do it all yourself

  • Check that everything is in great condition, working order, and safe

  Airbnb
  5 Mar, 2020
  სასარგებლო იყო?