შემოთავაზებულ შედეგებზე წვდომისთვის გადადით წინ

  Airbnb.org‑ის 2022 წლის შედეგები

  მასპინძლები დაგვეხმარნენ მსოფლიო მასშტაბით 140 000‑ზე მეტი იძულებით გადაადგილებული ადამიანის დაბინავებაში.
  ავტორი: Airbnb (6 დეკ, 2022)
  4-წუთიანი ვიდეო
  განახლების თარიღი: 6 დეკ, 2022

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  საზოგადოების ისტორიულად მარგინალიზებული ჯგუფების სამსახურში

  მხარდაჭერის ახალი ხერხები

  ყველაზე მნიშვნელოვანი

  Airbnb
  6 დეკ, 2022
  სასარგებლო იყო?

  სხვა საინტერესო

  სხვა საინტერესო

  გაეცანით სხვა თემებს